Select Page

Zde je text kázání, které poskytl kazatel Ted N. C. Wilson, president Generální konference adventistů sedmého dne, na výročním setkání ASI, 6.8.2011

Zde je odkaz na video:

http://www.audioverse.org/english/sermons/recordings/3340/gods-remnant-church–finishing-strong.html

 

Chyby v pravopise a stylistice prosím ignorujte. Díky za pochopení.

“Boží církev ostatků – finišuje s maximálním nasazením!”

J

Je pro mne velkou předností, že mohu být na setkání ASI. ASI je jednou z velkých Boží misijních organizací, která je úžasným požehnáním celosvětovému organizačnímu úsilí církve adventistů sedmého dne. Rád bych, abyste věděli, že Generální konference si vás váží a je potěšena vašimi silně podporujícími aktivitami a mnohými podporujícími služebnostmi, které vytvářejí tuto dynamickou organizaci. To, že kladete důraz na získávání duší skrze moc Ducha svatého je způsob, jak si Bůh přeje, abyste pracovali – podílet se o Krista na tržišti! Vaše podpora mnohých evangelizačních projektů je úžasná – projekty jako je třeba jednodenní církev a jednodenní škola a mnohé další úžasné projekty. Nedávno jsem měl přednost navštívit Evropské sejití ASI v německé Kostnici a vidět stovky zasvěcený, oživených, duchem naplněných členů církve, kteří chtějí zažít oživení a reformaci a obnovený misijní důraz pro evangelizační aktivity na Evropském kontinentu. Prosím, modlete za naše bratry a sestry v Evropě, když prosí Pána o obnovení smyslu pro poslání, aby s mocí hlásali trojandělské poselství v této sekulární a materialistické společnosti. V Evropě i na celém světě jsou milióny lidí, kteří čekají na Adventisty sedmého dne, až povstanou, promluví a budou se sdílet o vzácné Biblické poselství ze Zjevení 14. Hlásání trojandělského poselství je důvod, proč Bůh založil toto hnutí Adventistů sedmého dne. Z nebe je nám dán mandát kázat věčné evangelium a Kristovu spravedlnost, směle hlásat pád Babylonského odpadlického náboženství a varovat svět, aby nepřijal znamení šelmy, ale místo toho, aby byl zapečetěn pečetí Božího věčného znamení autority – sedmým dnem sobotou.

 

Bratři a sestry tady na ASI a ti, kteří to sledují po celém světě, máme velkou přednost patřit do něčeho mnohem širšího než je denominace nebo církevní tělo – patříme do v nebi zrozeného adventního hnutí – patříme do církve Adventistů sedmého dne, Boží církve ostatků. Je to církev, která byla povolána Bohem na konci času kvůli svému jedinečnému záměru. … Církev, která prošla problematickými časy a projde velkými výzvami podle Biblického proroctví a spisů Ducha Prorockého. … Církev, která nespoléhá na tradice nebo lidské uvažování, ale naprosto spoléhá na psané Boží slovo jako pevný základ a na Živé Slovo, Ježíše Krista. … Církev, která nečerpá svou moc sama ze sebe, ale příjímá plně napomenutí Páně v Zachariáši 4,6, který říká: „Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů.“

 

Líbí se mi vaše hlavní téma pro ASI setkání 2011: „Inspirováni finišovat s maximálním nasazením!“ Inspirováni Bohem-Otcem, inspirováni Bohem-Synem, inspirováni Bohem-Duchem svatým. Ty tři osoby Božství, které jsou jednou. … Kteří jsou od věčnosti po věčnost. Bůh chce, aby jeho církev finišovala s maximálním nasazením, a prorokoval, že to tak bude! Jan zaznamenává ve Zjevení 21,1-3: „Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula, a moře již nebylo. A já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Boha s nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou muži svému. I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich Bohem. A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly. I řekl ten, kterýž seděl na trůnu: Aj, nové činím všecko. I řekl mi: Napiš to. Neboť jsou tato slova věrná a pravá.“ Pravá a věrná. … Bůh zaslíbil. … Jeho slova jsou pravá a věrná. … že jeho církev, pod jeho osobním vedením, bude finišovat s maximálním nasazením! Jeho církev bude finišovat s maximálním nasazením skrze jeho milost a moc! Ty budeš finišovat s maximálním nasazením skrze jeho milost a sílu! Není to jen hyperbola a triumfalizmus. … to je Biblická pravda!

 

V ten velký a úžasný den, na který se všichni těšíme … kulminace požehnané naděje, kdy uvidíme Ježíše přicházejícího s mocí a slávou. … ta požehnaná naděje, která bude finišovat s maximálním nasazením! Matouš ve 25. kapitole a 31. verši zaznemenává: „Když pak přijde Syn člověka ve své slávě a spolu s Ním všichni svatí andělé, potom bude sedět na trůnu své slávy.“ Kristus přijde v moci, aby vyžádal svůj lid ostatků. Toto je Boží církev ostatků a ta skrze Boží moc bude finišovat s maximálním nasazením! Těším se na ten den, kdy uvidím znovu své vzácné rodiče a vy uvidíte znovu své milované!

 

Jak je to možné, že si pokorně můžeme nárokovat být Boží církví ostatků? Existují takoví, dokonce i v církvi Adventistů sedmého dne, kteří by se přeli, že jsme církví ostatků. Někteří mohou říct, že jsme „část“ ostatků nebo možná, že ostatek teprve příjde. Moji bratři a sestry, abychom mohli říct, že Boží církev bude finišovat s maximálním nasazením, tak potřebujeme vědět, kdo jsme a proč jsme tady jako adventní hnutí. Musíme rozumět našemu speciálnímu povolání od Pána. Nic z toho neříkáme nějakým soběstředným, egoistickým způsobem, ale pokorně rozumíme, že naplňujeme kvalifikace Božího lidu ostatku, který ví, že církev bude finišovat s maximálním nasazením.

 

Bůh nám ve Svědectví pro Církev, svazek 7. strana 138, řekl, že „Adventisté sedmého dne byli vybráni Bohem jako lid zvláštní, oddělený od světa. … Učinil z nich své reprezentanty a povolal je za velvyslance pro Něho v posledním díle spasení. To největší bohatství pravdy, které kdy bylo smrtelníkům svěřeno, ta nejvážnější a nejhrozivější varování, která kdy Bůh lidem poslal, byla svěřena jim, aby to předali světu.“ Ale věříme tomu? Jak tomu můžeme rozumět z Písma?

 

Před pár lety na jednom mítinku k mému stolu s večeří přišel skvělý a inteligentní člověk a zeptal se mne vyzývající otázku. Zeptal se mne, co bylo mou největší výzvou. Na chvilku jsem se zamyslel a potom jsem odpověděl, že jednou z naších největších výzev bylo udržovat v církvi živou vizi, že jsme jedinečným hnutím. On se na mne podíval a zeptal: „Vážně? Opravdu jsme?“ A řekl: „Já jsem nejdříve křesťan a potom adventista sedmého dne.“ Samozřejmě že jsme křesťané adventisté sedmého dne, ale máme speciální úkol, který druzí nedělají. A on tehdy a tam potvrdil tento můj bod. Zdálo se, že ho nenapadlo si myslet, že jsme jedineční. Kdo jsme, jako jedinečné, unikátní hnutí? Jsme nějací lepší než ostatní? Saamozřejmě, že ne. Všichni potřebujeme Kristovu ospravedlňující a posvěcující moc. Všichni potřebujeme oživení a reformaci skrze Ducha svatého, což povede k pozdnímu dešti. Jsme zadluženi Kristu za spasení a jeho vše zahrnující milost a spravedlnost. Ale jsme také jedinečnými hnutím, lid Knihy, prorocké hnutí, lidé, kteří věří v proroctví Daniele a Zjevení. Lidé, kteří rozumí těmto knihám z historického pohledu. Nejsme pretéristé, kteří připisují určité události předpovězené z Bible k jednotlivým událostem v daleké minulosti. Nejsme futuristé, kteří přiřazují prorocké události do daleké budoucnosti bez jakéhokoliv vztahu s historií – současnou nebo minulou. Jsme historicisté, kteří chápou, že sedm sborů ze Zjevení 2 a 3 reprezentují nejen historická místa, ale také období církevní historie, která byla předpovězena předtím, než se stala, a vedou nás k pochopení toho, kým jsme a kde jsme v tomto období historie země. Pomáhá nám to porozumět, že žijeme v naprostém konci prstů na nohách z Daniele 2 a že další událostí bude objevení se kamene, který byl odtržen bez použití rukou, což představuje Kristův druhý příchod. Daniel 8,14 nám říká přesně, co se stalo v roce 1844 a že poselství o svatyni, o kterém je toho plno v Písmu, je mocné a významné poselství pro celý svět po celou dobu a ještě více během těchto posledních dní země. Poselství svatyně ohledně Božího plánu spasení a jak Kristus, nás Velekněz, se za nás přimlouvá ve svatyni svatých nebeské svatyně zrovna v této chvíli, je nejvzácnější Biblickou pravdou, která se musí věrně předávat světu. Kristus, náš Spasitel, jako pokorná zlomená ovečka na kříži, náš Příklad, náš Velekněz a náš přicházející Král. Poselství o svatyni o tomto všem hovoří. Bratři a sestry, žijeme v nejfantastičtější době historie této země. Byli jsme povolání, abychom hlásali Boží neuvěřitelné poselství spásy skrze Krista a jeho spravedlnost a musíme vědět, kdo jsme, pokud toto poselství máme roznášet s mocí Ducha Svatého.

 

Existuje mnoho Biblických textů, které nám podávají obraz, kdo jsme jako jedinečné hnutí, které bude finišovat s maximálním nasazením. Ale existuje jeden text, který nám to identifikuje tak jasně, že tomu nelze špatně porozumět. Je to ten hlavní identifikovatel. Je to jako telefonní služba rozpoznání identity volajícího „Caller ID“ Biblického proroctví. Tak jako váš mobil nebo telefon na pevné lince může identifikovat číslo či jméno volajícího, což vám takto volající v mnohých případech dávají možnost rozhodnout se, zda telefon zvednete nebo ne – tak Bible ve Zjevení 12,17 identifikuje Boží církev ostatků jeko lid konce času. Tento úžasný text nám říká, kdo jsme! Čteme tam: „I rozhněval se ten drak na tu ženu a šel bojovat proti ostatku z jejího semene, který zachovával Boží přikázání a měl svědectví Ježíše Krista.“ Verš 9 nám říká, že tento drak je satan. Verš 1. a 2. identifikuje ženu jako Boží církev. Verš 4. nám říká o válce proti Boží církvi a Ježíši Kristu, který je u Boha a jeho trůnu. Ale kdo je to ten ostatek? Ostatek jejího semene, Boží církev posledních dní, se bude skládat z lidí, kteří budou mít dvě charakteristiky – ti, kteří zachovávají Boží přikázání a za druhé mají svědectví Ježíše Krista.

 

Ta první charakteristika zachovávání přikázání Božích znamená všechna přikázání Boží zahrnující i čtvrté přikázání, abychom „pamatovali na sobotu, abys ji světil….“ Ti, kteří jsou součástí církve ostatků, budou zachovávat skrze Boží moc ne jen pár přikázání, nebo dokonce i devět přikázání, ale všech deset přikázání. Čtvrté přikázání o Boží svaté sobotě je znamením Boží stvořitelské a vykupitelské moci. Je to znamení, že On sám je Stvořitelem, který nedávno stvořil tuto zem v doslovných šesti dnech a zakončil tento úžasný a zázračný proces sedmým dnem sobotou, což není jen znamení Boží moci, ale což bude i pečeť, která bude položena na jeho lid. … Boží znamení ve vesmíru a na nás. V úplně posledních dnech během těch nejtěžších dob pronásledování stůj pevně za Boží biblickou sobotou. Finišuj s maximálním nasazením skrze Boží moc. Nedovol, aby tě něco odvrátilo od věrného držení se Božího jediného pravého dne bohoslužby … sedmého dne soboty. Když uctíváš Boha v tento stejný den, ve který máme bohoslužbu, dosvědčuješ celému světu, že Bůh je všemohoucí Stvořitel, který dokončí toto dílo skrze svou moc a ne skrze evoluční proces. Toto máme kázat, učit a věřit tomu. Nedovol někomu, aby tě dohnal k tomu, že budeš věřit, že toto je zastaralá, nevzdělaná a neinteligentní víra… víra v doslovný šestidenní stvořitelský týden se sobotou jako každotýdenním památníkem Boží stvořitelské moci je víceméně hlavní částí závěrečných charakteristik Boží církve ostatku. Dovolte mi také vyjádřit, že Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý spolupracovali v dosloveném stvoření tohoto světa – oni jsou božstvím, Tři v jednom a existovali spolu od věčnosti a budou existovat po celou věčnost. Jsou všemocní, vševědoucí, všudypřítomní a věční. Tři odlišné, věčné osoby – jeden Bůh. Náš všemohoucí Bůh!

 

My jsme Adventisté sedmého dne! Nezapomeňte na to. Jsme jedinečným lidem s jedinečným poselstvím. Ve Vybraných poselstvích, druhý svazek, strana 397, čteme: „Byla jsem pověřena, abych řekla Adventistům sedmého dne po celém světě, že Bůh nás povolal jako lid, abychom byli pro něho zvláštním pokladem. Určil, aby jeho církev na zemi stála dokonale jednotna v Duchu a v radách Pána zástupů až do konce času.“

 

Ta druhá charakteristika, která je zaznamenaná ve Zjevení 12,17, je, že Boží církev ostatků bude mít „svědectví Ježíše Krista“. Zjevení 1,2 a 9 hovoří o svědectví Ježíšově. Zjevení 14,12 hovoří o trpělivosti svatých, kteří zachovávají přikázání a mají víru Ježíšovu. Zjevení 19,10 nám jasně hovoří, že „svědectví Ježíše je duch prorocký“.

 

Zde máme jasnou indikaci z Bible, že církev ostatků bude mít speciální hlas, který zaopatří Bůh, což bude Duch prorocký. Toto je znamení ostatku. Věřím, že Bůh hovořil skrze Ellen G. White jako naplnění Zjevení 12,17, aby poskytl Boží instrukce své církvi ostatků v posledních dnech. Tak jako jsem již řekl předtím, věřím, že Duch prorocký, spisy Ellen White, jsou jedním z největších darů daných církvi Adventistů sedmého dne. Na Ducha prorockého je mnoho útoků a to by nás nemělo překvapovat. Duch prorocký obsahuje přímé rady a pravdy, které ďáběl nechce, aby byly pro lidi dostupné. Ve Vybraných poselstvích, v prvním svazku, na straně 48, je prohlášeno, že „satan neustále vecpává podvrhy – aby svedl od pravdy. Úplně poslední satanův svod bude takový, aby svědectví Božího Ducha neměla žádný vliv. … Proti svědectví bude rozdmýchána nenávist, která je satanská. Satan bude dělat takové věci, které naruší pokoj důvěry sborů ke svědectvím z následujícího důvodu: Satan nemůže tak jasně vnést své svody a polapit duše do svých klamů, pokud je dbáno varování, pokárání a rad Ducha Božího“.

 

Toto je důvod, proč je v současné době tolik útoků proti Duchu prorockému. Proto si tolik lidí jednoduše vybralo nečíst tyto instrukce. Ale toto je jedna ze dvou důležitých charakteristik církve ostatků podle Zjevení 12,17 … toto je součást té identifikace volajícího, kým jsme.

 

Poslechněte si, jaká je prosba Ellen White o oživení, reformaci a pozdní déšť, jak je to vysvětleno ve Svědectví pro církev, 8. svazek, strana 297-298: „Pán volá po obnově přímého svědectví, které bylo zrozeno v minulých letech. Volá po obnovení duchovního života. Duchovní energie jeho lidu byla po dlouhou dobu malátná, ale musí se odehrát vzkříšení ze zdánlivé smrti. Modlibtou a vyznáním hříchů musíme očistit Kristovu cestu. Když to tak uděláme, příjde k nám moc Ducha. Potřebujeme energii Letnic. A to přijde, protože Pán zaslíbil, že pošle svého Ducha s všepřemáhající mocí. Před námi jsou nebezpečné chvíle. Každý, kdo má poznání pravdy, by se měl probudit a postavit sebe, své tělo, duši a ducha pod Boží disciplínu. … Musíme následovat směrnice dané skrze ducha prorockého. Musíme milovat a poslouchat pravdu pro tuto dobu. To nás zachrání od přijetí silných svodů. Bůh k nám promlouvá skrze své slovo. Promlouvá k nám skrze svědectví pro církev a skrze mnohé knihy, které pomohly vyjasnit naši současnou povinnost a pozici, kterou bychom měli zaujímat.“

 

Jakou pozici nyní zaujímáme? Je to to, že jsme „ostatkem jejího semene“. Jsme unikátním hnutím osudu. Máme hlásat Kristovo velké poselství varování a spásy, které se nachází v trojandělském poselství Zjevení 14. Neměli bychom ničemu dovolit, aby nás odvedlo od našeho poslání, které bude finišovat s maximálním nasazením!

 

Bůh nás povolal, abychom hlásali poselství posledních dní s maximálním nasazením. Na našich rtech musí být trojandělské poselství a musí být prezentována v lásce. Jsem vděčný za skvělou podporu ASI v masivních evangelizačních aktivitách církve po celém světě. Prosím vás nadále o silnou podporu našeho celkového evangelizačního plánu „Řekni to světu“. Všechny tyto plány jsou založeny na našem pokorném podvolení se Pánu a jsou budovány na základu oživení a reformace v našich osobních životech a v životě církve jako těla. Nikdy nezapomeňme, že čehokoliv dosáhneme, tak je to učiněno „mým Duchem, praví Hospodin zástupů“.

 

Jeden z aspektů evangelizačního projektu Řekni to světu je projekt Velký spor. Žádám, abyste tomu poskytli plnou podporu. Toto je výsledek té druhé charakteristiky Boží identifikace volajícího ze Zjevení 12,17, která ukazuje, že jeho církev ostatků bude mít „svědectví Ježíše Krista“.

 

Plán Velkého sporu, který byl přijat světovou církví, žádá církevní členy, aby přečetli nebo znovu pročetli Velký spor v tomto roce 2011. Nancy i já to znovu čteme a je to plné moci. Potom v roce 2012 a 2013 se po celém světě odehraje masivní rozdávání této knihy jako speciální evangelizační příležitost. Budou vydána různá vydání. Součástí budou karty s Biblickým studiem nebo natištěné webové adresy, aby přivedli čtenáře ke zdroji, kde se mohou zapojit do studia Bible, stahovat Biblické informace, pokud bude třeba stáhnout si celou knihu, spojit se s televizní sítí Adventistů sedmého dne a najít Biblické informace naplněné pravdou. Někteří se ptali: „Proč roznášet Velký spor, když to není politicky správné? … Proč nerozšiřovat Cestu ke Kristu nebo Touhu věků?“ Bylo by skvělé rozšiřovat i tyto knihy. Jsou to úžasné knihy. Ale skutečností je, že sama Ellen White řekla, že si přeje, aby Velký spor cirkuloval více než jakákoliv jiná kniha, kterou napsala. Popisuje příběh křesťanské církve od začátku až do konce. Vypráví o tom, jak Boží církev ostatků bude finišovat s maximálním nasazením pouze skrze Boží moc.

 

Je vzrušující vidět světové divize a členy církve po celém světě, jak jsou nadšení z tohoto speciálního projektu. Nastavili jsme si za cíl 50 miliónů kopií, které budou po celém světě rozšiřovány. Většina z těchto knih bude dávána osobně přátelům, příbuzným, sousedům a jiným. Já osobně jsem měl na modlitbě za cíl 100 miliónů. Ale nejposlednější odhadovaný výsledek klasických a zestručněných verzí, jak to hlásí divize, a to půjde bezpochyby ještě nahoru, je přibližně 127 miliónů a k tomu nepočítáme žádné stažené verze z internetu. Bůh inspiroval po celém světě svůj lid, aby rozšiřovali trojandělské poselství s mocí.

 

Před nedávnem jsem dostal krásný vzkaz od sestry v Anderson z Jižní Karolíny, která říkala: „Čtu si znovu Velký spor a vím, že jsi řekl, že chceš s tím v roce 2012 a 2013 zaplavit zemi!“ Prohlásila, že spolu se svým manželem to plánují poslat 200 lidem. Řekla: „Sestra White řekla – ze všech jejich knih – že tato je ta, kterou by si přála, aby měl každý a že to je přesně ta, kterou satan nechtěl, aby byla vytištěna. Kéž Bůh i nadále požehnává tebe a sestru Wilsonovou a všechny tvé spolupracovníky, když my všichni jdeme vpřed do království. Jsem čtvrtou generací Adventistů sedmého dne a za to chválím Boha. Nevím, jak jsem je možné, že jsem byla obdařena takovým požehnáním.“ Moji bratři a sestry, my všichni jsme obdrželi požehnání tím, že jsme Adventisté sedmého dne a účastníme se hlásání velkého adventního poselství.

 

V sobotu, 24. března 2012 plánuji strávit den v Sao Paulu v Brazílii, kde plánují rozdat za tuto sobotu samu 3 milióny kopií v tom městě a 18 miliónu kopií během tohoto dne v Jiho americké divizi. Minulou sobotu jsem byl v Hendersonville, v Severní Karolíně ve sboru, kde jsem tomuto sboru a jednomu z jeho členů vyjadřoval ocenění za pomoc při startu tohoto velkého projektu,který nyní obepnul celou zeměkouli. Nikdy nezapomeňme, že jsme jednou velkou celosvětovou rodinou v Kristu a co dělá jedna část, tak to může ovlivnit celou církevní rodinu. Pročtěte si tento rok znovu Velký spor a příští rok se přidejte k celosvětové rodině při rozšiřování Velkého sporu jako listů na podzim.

 

Chtěl bych se podělit o další enormní iniciativu, kterou Bůh vložil do našich srdcí. Tento říjen při výročním zasedání budeme odhalovat, z Boží milosti, tu nejobsáhlejší městskou evangelizační iniciativu v historii církve Adventistů sedmého dne. Měl by to být neustálý, udržovaný program, dokud se Pán nevrátí.

 

Polovina světové populace nyní žije v městských centrech. V některých dobách byla evangalizace v našich velkých městech nárazová, s velkými kampaněmi, po kterých následovaly měsíce a dokonce i roky ticha. Model Ducha prorockého je velmi odlišný a zahrnuje udržovaný, biblický a citlivý přístup k provádění evangelizace ve městech.

 

Tento model je nejlépe popsán jako kopmlexní evangelizace ve městech – s důrazem na slovo komplexní. Tento model zahrnuje zakládání pracovních jednotek, středisek vlivu a aktivity v městech, které využívají umění a dary místního sboru, mladých lidí, malých skupin, zdravotně misijních pracovníků, kazatelů, sociálních pracovníků, knižních evangelistů a všech dostupných mediálních programů. Církev potřebuje vytvořit komplexní a udržovaný program pro evangelizaci světových měst. Nesmíme mít jeden velký program jednou za čas a potom na lidi ve městech zapomenout. Musíme pracovat ve spojených a udržovaných snahách, abychom dokončili Boží plán pro města, jak je to načrtnuto v Duchu prorockém. Boží služebnice řekla v Medical Ministry na straně 304, že „v poselství, které Pán Bůh v minulosti poslal, nenastala žádná změna. Práce ve městech je základní prací v této době. Když města budou opracována tak, jak by to Bůh chtěl, výsledkem bude, že se dá do pohybu mocné hnutí, kterého jsme ještě nikdy nebyli svědkem.“ Ti z vás, kteří budou moci slyšet mé kázání 8. října roku 2011 na výročním zasedání, uslyší mnohem více o komplexní evangelizaci měst.

 

Další vysoce důležitá součást komplexní evangelizace měst a práce naší církve pro budoucnost, je to, co Duch prorocký nazývá: Zdravotně misijní práce. Toto je úžasné dílo, které zahrnuje vše, od sdílení se s jednoduchými zdravotními principy a s bochníkem celozrnného chleba se svými přáteli a sousedy až po kliniky a zdravotní střediska. Ale většina zdravotně misijního díla se zaměřuje na to, co mohou dělat členové místního sboru, aby pomohli lidem nalézt fyzické, duševní, společenské a duchovní zdraví. Také to zahrnuje zdravotnické profesionály Adventistů sedmého dne, kteří pracují ve spojené služebnosti s kazateli a církevními pracovníky. Budeme mít výbor, kterému bude předsedat Mark Finley, aby pracoval na této životně důležité iniciativě, aby odhalil komplexní zdravotně misijní pracovní plán na výročním zasedání roku 2011. Budeme se těšit, že budeme úzce spolupracovat s ASI při podpoře zdravotně misijních služebností. Bůh slíbil, že když budeme následovat jeho rady a jeho cesty, že jeho dílo bude prosperovat a my budeme finišovat s maximálním nasazením. Ale ďáběl dělá vše, co může, aby odvrátil Boží lid od následování Biblických rad. Přináší všechny možné odchýlující a matoucí myšlenky, které svrhnou Boží lid ze směru, aby finišovali s maximálním nasazením. V posledních týdnech jsem cítil usvědčení, abych promluvil silněji o určitých věcech, které, dle mého porozumění, nás oddělují od Božího poslání pro jeho církev ostatků. …. Jsou to věci, které nás odvrátí od pozice, ke které nás Bůh povolal. Dovolte mi, abych se o to s vámi aspoň krátce podělil:

 

  1. Buďte na stráži proti mystickým pravdám a praktikám, které si nacházejí svou cestu do církve skrze formy jakoby duchovní formace a vynoření se ve sboru. Základem většiny z tohoto je důraz na prožitek a emoce více než na pevný základ Božího Slova. Přečti si pomocnou informaci ohledně tohoto tématu v současném časopisu Adventist Review ASI Special, kterou náš vydavatel Bill Knott zorganizoval a které byli rozdávaný zde na ASI setkání.Také si povšimněte dvoustránkový článek Marka Finley a vyhlížejte více materiálů, které budou vydávány v blízké budoucnosti.
  2. Vyhýbejte se mystickým formám modlitby jako je kontemplativní modlitba, modlitební labyrinty, opakovaná modlitba používající jedno slovo nebo určitou frázi nebo soustředná modlitba, která se zdá, že je populární, ale vede k okultismu, protože v mnohých případech jsou eliminovány všechny myšlenky. A tímto se dovolí tomu Zlému, aby napadl vaši    jednoduchou a skromnou modlitbu, kdy se jakoby sdílíte o své starosti s vašim Pánem.
  3. Odporujte bohoslužebným stylům a hudbě, která má více co do činění se soběstřednou zábavou, než s pokornou bohoslužbou. Musíme si uvědomit, že máme mnohé rozdílné kultury a styly bohoslužby v naší celosvětové církvi, ale všechny musí přinést slávu Bohu a ne jeho účastníkům – kazatelům, hudebníkům a všem ostatním. Musíme se zaměřit na uctívání Boha a ne na vyzdvihování sami sebe. Hudba by nás měla povzedávat do trůnního sálu nebes. Nechci nikoho urazit, ale můj osobní názor je, že pokud hudba zní jako by patřila na rockový koncert nebo do nočního klubu, tak by tam měla zůstat. Lekce sobotního úkolu z minulého týdne „Bohoslužba a píseň a oslava“ (česká verze) od hlavní autorky Rosalie H. Zinke, má některé velmi nápomocné myšlenky. Ve čtvrteční lekci je řečeno: „To, co je podstatné pro hudbu při bohoslužbě, je to, že nás má směřovat k tomu nejvznešenějšímu a nejlepšímu, což je Hospodin.“ Studujte Zjevení 4 a 5 a Duch svatý vás každého bude vést ke správným formám bohoslužby a hudby.
  4. Vyhněte se praktikám pozývání hlavních duchovních mluvčí, kteří nejsou Adventisté sedmého, aby hovořili na našich církevních shromážděních, na setkání mužů, setkání žen, na ozdravných pobytech a kazatelských setkáních, na akcích mládeže a velkých shromážděních. Nemluvím o tom, aby civilní, občanští nebo náboženství vedoucí navštěvovali shromáždění. Musíme se přátelil s lidmi a sdílet se o naši víru. Ale hovořím tady o žádání těchto lidí, aby prezentovali hlavní duchovní prezentace, když pravděpodobně nemají žádné porozumění tématu Velkého Sporu. Určitě se můžeme učit věci od druhých, kteří nejsou členové, a měli bychom je povzbuzovat na jejich cestě k Boží pravdě. Ale musíme být velmi proaktivní při žádání pokorných na Bibli soustředěných mluvčí Adventistů sedmého dne, aby poučili naše církevní členy o plném pochopení Božích velkých Biblických poselství pro tuto dobu.

 

Bratři a sestry z ASI, pokud chceme finišovat s maximálním nasazením, musíme se zaměřit na Krista, jeho spravedlnost a jeho Slovo. Tak jako v době protestantské reformace musí se i nyní Bible stát naším základem. Duch prorocký praví, že Bůh nikdy neplánoval, aby protestantská reformace skončila spolu s Martinem Lutherem, ale že my máme v reformaci pokračovat. Nikdy nezapomenu, jak jsem nedávno navštívil hrad Wartburg v Německu, kde byl Martin Luther izolován po více než rok pro svou vlastní bezpečnost a pro to, aby byl ochráněn před svou vlastní hrdostí. Přečtěte si fascinující detaily ve Velkém sporu. Zatímco tam Martin Luther byl, vedl ho Bůh k přeložení Nového Zákona z řečtiny do němčiny během deseti týdnů za použití 16 nářečí a takto efektivně vytvořil oficiální neměcký jazyk. Tiskařský lis, který byl právě obejven, se stal nástrojem k tomu, aby mohla být Bible vložena do rukou běžného lidu a aby jim bylo umožněno plněji chápat jejich vztah s Bohem. Používejme tyto Bible v našich rukou, abychom plně porozuměli Božímu poslání pro církev Adventistů sedmého dne, abychom v jeho moci finišovali s maximálním nasazením!

 

Bratři a sestry, Ježíš brzo přijde a jeho církev bude finišovat s maximálním nasazením! Znamení Kristova návratu jsou všude kolem nás: stále rostoucí přírodní katastrofy, politické změny, které unikají vysvětlením, ekonomická bída založená na chamtivosti, sociální a mravní rozklad a ekumenické postupy, které pro nás zamezí náboženskou svobodu. Měli bychom podořit jakoukoliv snahu pro vzestup náboženské svobody, ale nezapojujme se do žádných organizací, které by neutralizovali naši schopnost hlásat trojandělské poselství a finišovat s maximálním nasazením!

 

Zaměřme se na Krista a jeho blízký návrat. V Nebeských příbytcích, na straně 127 je psáno: „Čím více hledíme na Krista, hovoříme o jeho zásluhách a mluvíme o jeho moci, tím plněji budeme odrážet jeho obraz ve svých vlastních charakterech a tím méně budeme povolovat své mysle a city paralyzujícím vlivům světa. Čím více se budou naše mysle zabývat Ježíšem, tím méně budou obklopeni mlhou pochybnosti a tím jednodušeji vložíme své zkoušky a všechna svá břemena na našeho Nositele břemen. …“

 

Kolik z vás si dnes přeje vložit své zkoušky a břemena na Ježíše? Kolik z vás si přeje, abyste se znovu odevzdali Kristu a jeho zachraňující moci? Kolik z vás chce znovu upevnit svou důvěru, že toto je Boží církev ostatků s jedinčeným poselstvím, které je založeno na Boží identitě volajícího podle Zjevení 12,17? Kolik z vás si přeje hlásat toto vzácné adventní poselství skrze moc Ducha svatého, že Boží církev bude finišovat s maximálním nasazením? Pokud si to tak přejete, postavíte se, prosím, spolu se mnou před Pánem?

0

Your Cart