Od slávy ke slávě

“Budování charakteru je nejdůležitějším dílem, jaké kdy bylo lidem svěřeno, a nikdy předtím nebylo jeho pilné studium tak důležité jako nyní.” Education, str. 225 (Výchova str. 113)

Pokud máte zájem vyhledat si citáty z Ducha proroctví použité v tomto semináři, můžete si otevřít tyto dvě webové stránky: EGW Writings nebo českou verzi: Ellen Whiteová. Na prvních stránkách jsou v anglických originálech odkazy na slovenské a české překlady, pokud existují. Druhá webová stránka obsahuje některé knihy přeložené do češtiny, které na první stránce ještě nejsou. Například Svědectví – Testimonies.

Zde si můžete stáhnout pdf verzi celého semináře ve slovenštině. Pokud máte zájem o samotnou knižku, napište nám.

Budovanie characteru G2G Slovak book cover KPGB_20160111_101636

Steve na Slovensku a v České republice: Stephen Wallace – seminář – Budování charakteruĎaľšie odkazy: Doba Konce a Znamení Času

01 – „Duchovní věci… jsou vykládány jenom slovy Ducha” (1 Korintským 2,13-14)

02 – “Sláva Páně” (2 Korintským 3:18)

03 – “Jak myslí ve svém srdci” (Přísloví 23,7)

04 – “Bůh nám ukázal svou slávu” (Dt 5,24)

05 – “Stvořen pro Mou slávu” (Izajáš 43,7)

06 – “Všichni… přicházejí o slávu” (Římanům 3,23)

07 – “Pro získání slávy” (2 Tesalonickým 2,14)

08 – “Viděli jsme Jeho slávu” (Jan 1,14)

09A – “Jas Jeho slávy” (Židům 1,3)

09B – “Jas Jeho slávy” (Židům 1,3)

10 – “Oslavil jsem Tě” (Jan 17,4)

11 – “Ospravedlněni Jeho krví” (Římanům 5,9)

12 – “Boží spravedlnost v Něm” (2 Korintským 5,21)

13 – “Posvěťte… omýváním vodou” (Efezským 5,26)

14A – “Hospodin, naše spravedlnost” (Jeremjáš 23:6)

14B – “Hospodin, naše spravedlnost” (Jeremjáš 23:6)

15 – “Tak já posílám vás” (Jan 20,21)

16 – “Napsaný …na deskách lidských srdcí” (2 Korintským 3:3)

17 – “Víc než cokoliv jiného střež své srdce” (Přísloví 4,23)

18 – “Pán se dívá na srdce” (1 Samuelova 16,7)

19 – “Zákon se stal naším vychovatelem” (Galatským 3,24)

20 – “Stvoř mi čisté srdce” (Žalm 51,10)

21 – “Tělo touží proti duchu” (Galatským 5,17)

22A – “Ať ještě až do konce koná spravedlnost” (Zjevení 22,11)

22B – “Ať ještě až do konce koná spravedlnost” (Zjevení 22,11)

23 – “Ať se ještě posvětí” (Zjevení 22,11)

24 – “Bojujte dobrý boj víry” (1 Timoteovi 6,12)

25 – “Umírám denně” (1 Korintským 15:31)

26 – “Vyberte si dnes” (Jozue 24,15)

27 – “Skrze Krista mohu všechno” (Filipským 4,13)

28 – “Žádostivost pak počne” (List Jakubův 1,15)

29 – “Poznáte pravdu” (Jan 8,32)

30 – “Nepečujte o tělo” (Římanům 13,14)

31 – “Odvrať mé oči” (Filipským 4,8)

Pro rodiče: Výchova dětí