Itt lehet  letölteni a leckét.

Ez a lecke nem haladt át nyelvtani kiigazításokon. Ha bármilyen hibát talál, kérjük ossza meg velünk az: Contact us címen, hogy tudjuk kijavítani őket. Köszönjük szépen.

A jellem formálása  a legfontosabb feladat, melyet valaha emberre bíztak. A most következő órán felfedezzük azt a kiváltságunkat és felelősségünket, hogy krisztusi jelleművé válhatunk. Tartsanak velünk a személyes megújulásnak ezen a nagyszerű alkalmán, amint Stephen Wallace lelkész vezet bennünket “Dicsőségről dicsőségre!”

Köszönöm, hogy visszajöttetek. Nyilvánvaló módon nem sikerült az összes anyagot bemutatni  bevezető tanulmányunkban. De egy ígéretet szeretnék megosztani veletek mielőtt tovább lépnénk a 2. leckére. Tanácsok a szombatiskolai munkának 34. és 35. oldal.  Megtaláljátok a 4. oldal tetején a jegyzetünkben. Hallgassátok tehát: ” Amint az igazság keresője megnyitja Bibliáját hogy Isten kijelentéseit tisztelettel olvassa szívében égő vággyal, hogy megtudja mit mondott az Úr, világosság és kegyelem adatik neki és látni fogja Istenünk törvényének csodálatos dolgait. Itt természetesen Dávid zsoltárát idézi (Zsolt 119:18) Nagy igazságok, melyeket elhanyagoltak és nem vettek figyelembe korszakokon át, fel fognak tárulni Isten Lelke által és új értelem fénylik majd ismerősen hangzó szövegekből. Minden oldalát megvilágosítja az Igazság Lelke. A legértékesebb igazságok tárulnak fel élő jövendöléseket hallanak meg csodálkozó fülek és az emberek lelkiismerete egyszeriben felébred. Szeretnétek ezt a tapasztalatot, kedves barátaim? Imádkozom, hogy akarjátok, és akkor a miénk lehet amint szorgalmasan tanulmányozunk  az Igazság Lelke erejének segítségével. Amen? Igen, valóban a miénk lehet. És szükségünk van rá. Ó, mennyire szükségünk van rá! Próféták és Királyok, 626. oldal: “A keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami hamarosan e világra következik mindent elárasztó meglepetésként és ezt az előkészületet Isten szavának szorgalmas tanulmányozása által és életük hozzászabása által kell megtenniük.  Az örökkévalóság súlyos kérdései többet követelnek tőlünk egy képzeletbeli vallásnál, a puszta szavak és külsőségek vallásánál, ahol az igazság kirekesztetik. Isten megújulásra és reformációra hív. Amen? Természetesen igen. Review and Herald 1887. március 22.: “Az igazi istenfélelem megújulása köreinkben a legnagyobb és legsürgetőbb szükség mindegyik közül. Ennek keresése kell hogy legyen elsődleges feladatunk” Kedves barátaim, ez a megújulásról szóló sorozat amelyen most részt veszünk e gyülekezetben, alkalmat kínál, hogy betöltsük ezt a legnagyobb és égető szükséget, hogy igazi megújulást és reformációt hozzon el nekünk, mint népnek. Ha… szorgalmasan tanulmányozzuk Isten igéjét a Szentlélek befolyása alatt, akkor tapasztalni fogjuk, hogy átformálja életünket. Új életet hoz. Ezt jelenti a megújulás. Azt jelenti, hogy teljesen új tapasztalatunk lesz Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban. Sokkal több lesz az az olyasfajta igazságnál, ami kirekesztetik. Ez az igazság eljön hozzánk és megváltoztat minket, egész lényünket megváltoztatja azáltal, hogy átalakítja gondolkodásunkat. Ez képesít minket arra, hogy igazi reformációt éljünk át. A megújulás pedig mindig mihez vezet? Reformációhoz. De a reformáció, ami az őszinte megújulás eredménye, sokkal több a fehérre meszelésnél. Több az istenfélelem puszta látszatánál. Átalakult életet jelent, igen. Attól őszinte, hogy átalakult szívből  és átalakult gondolkodásból származik. Helyes dolgokat teszünk helyes okokból. Ilyenkor keresztény tapasztalatunk nemcsak hogy örömmé válik számunkra, hanem megnyerő és vonzó lesz másoknak is, ily módon hatékony tanúi leszünk Királyunknak és jó polgárai az Ő Királyságának. Most tovább kell lépnünk tanulmányunkkal és rátérni az egész előadás kulcsszövegére. De mielőtt megnyitnánk Bibliánkat, mit kell tennünk? Meg kell nyitnunk szívünket. Úgy szeretném ezt megosztani veletek, mint egy segédeszközt. Egy ideje én is alkalmazom és hasznos. Félelmetes, mennyire hajlunk az önelégültségre amikor Isten szava tanulmányozására kerül sor. Elismeritek ezt velem együtt? Segítsen minket Isten, hogy túllépjünk ezen az önelégültségen. Próbálom emlékeztetni magam ezzel az egyszerű segédeszközzel: mielőtt megnyitnám Bibliámat, meg kell nyitnom szívem ajtaját és behívni a Szentlelket. Mélységesen fontos, kedves barátaim, hogy ezek a szép szavak: “Íme az ajtó előtt állok és zörgetek” (Jel 3:20), kinek szólnak? A laodíceai gyülekezetnek. Igen, a laodíceaiak a címzettek. Nos, ez valójában  egy komoly vádirat, mert azt mondja, hogy Jézus kívül van. De, Istennek hála, arról is biztosít minket, hogy Ő be szeretne térni, hová? Az ajtón belülre. De vajon bejön erőszakkal? Semmiképpen. Betör talán? Nem. Mit tesz tehát? Az ajtónál áll és zörget. Tudjátok, hogyan értelmezik ezt  a szöveget a művészi ábrázolásokban? Jézus az ajtónál áll és zörget. Jól megnéztétek az ajtót? Mi benne a különös? Nincs rajta fogantyú. Mit akar ezzel az ábrázolás mondani? Ha ki akarják nyitni, honnan tudják csak kinyitni? …belülről. Látjátok? …Jézus úriember. Nem erőlteti magát senkire. Zörget. Hallod a zörgetését? Kérlek, használjátok ki ezt az alkalmat és nyissátok meg az ajtót és hívjátok be Őt hogy veletek vacsorázzon. Vagy ahogy az új fordítás mondja, “veletek étkezzen”. Akár vacsora, akár étkezés, azt jelenti: veletek eszik. Egy új lelki táplálékban fogunk részesülni. Az élet kenyere lesz a táplálékunk. De, kedves barátaim, ha megpróbáljátok… Figyeljetek most rám! Jegyezzétek meg amit mondok! Ha megpróbáljuk magunkhoz venni az élet kenyerét, anélkül, hogy behívnánk a Szentlelket, hogy velünk vacsorázzon, annak csakis egy súlyos lelki emésztési zavar lehet a vége. Hallottátok amit mondtam? Miért? Mert a Szentlélek segítsége nélkül nem fogjátok éhezni és szomjúhozni, nem fogtok vágyakozni a lelki dolgokra, márpedig ha olyasvalamivel akartok táplálkozni, amire nem vágyakoztok, abból probléma lesz. Lehet, hogy le tudjátok nyelni, de nem fogjátok élvezni. Nos tehát…értsük meg, hogy a Szentlélek képesít minket az élet kenyerének megemésztésére. Mire van szükség ahhoz,  hogy megemészthessük a hétköznapi kenyeret? Hogy hívjuk azokat? Enzimeknek. Értitek, ugye? az enzimeknek kell lebontaniuk az élelmet, hogy táplálni tudja szervezetünket. Nekünk, kedves barátaim, a Szentlélek enzimjére van szükségünk, hogy lebontsa az élet kenyerét, hogy táplálni és erősíteni tudjon minket. Az vagy, amit megeszel, és ez különösen igaz a szellemi és lelki táplálékra. És mi az elménket és lelkünket az élet kenyerével akarjuk táplálni, az igazi táplálékkal. Amen? Jézus mondta: “Aki eszi az én testemet, mije lesz annak? élete.” Miről beszélt itt? “A test nem használ semmit”, amint mondja János 6:63-nál. “A beszédek, melyeket én szólok nektek…” mik azok? “lélek és élet”. Táplálkozhatunk szavával, de nem fogjuk megtapasztalni  a lelki növekedést, egészséget és jólétet ennek gyümölcseként, hacsak meg nem tudjuk emészteni a Szentlélek enzimjeivel. Ha nincsenek a Szentlélek enzimjei, akkor csupán… Na igen… Akkor csak nyelni akarjuk a táplálékot újra meg újra. Elég képiesen beszélek, de azt akarom, hogy megértsétek, mennyire fontos a Szentlélek jelenléte ha áldást akarunk nyerni ebből a táplálékból. Mind együtt vagyunk? Rendben…térdeljünk le egy rövid imára és menjünk személyesen az ajtóhoz, nyissuk meg, és hívjuk be Őt, hogy velünk vacsorázzon. Amikor magatokért imádkoztok, emlékezzetek meg testvéreitekről is. Imádkozzunk.

Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében, az Úr, a mi Igazságunk nevében bátorsággal jövök eléd. Nem azért, mert méltónak tartom magam hogy eléd álljak, hanem mert méltó a Bárány, aki megöletett. Ó, köszönet neked Uram az új és élő útért, amit végtelen áron szereztél nekünk. Köszönöm, hogy elfogadsz a Szeretettben, megmosol vérében, és szeplőtlen ruhájába öltöztetsz. Megállhatok előtted biztosan tudva, hogy elfogadsz. és ez… bátorságot ad nekem, hogy kérjem különleges áldásodat amint folytatjuk ma esti tanulmányunkat. Áraszd reánk Szentlelkedet, Uram. Látni akarjuk az új fényt. Világosítsd meg a Szentírás lapjait, és adj természetfeletti képességet, hogy lelki belátással láthassuk a fényt. Segíts, hogy ne csak megértsük, de meg is becsüljük és ami a legfontosabb, meg is álljunk benne. Megnyitjuk szívünk ajtaját, és ezt mondjuk: “Jöjj be, mennyei vendég, jöjj és vacsorázz velünk” Kérlek, Atyám, szállj alá és használj fel engem az igazság áldásának csatornájaként Jézus nevében. Amen.

Előadásunk kulcsszövege 2 Korintus 3:18. Ebből a szövegből vettük a címet: “Dicsőségről dicsőségre” és 2. leckénk címét: “Az Úr dicsősége” 2 Korintus 3:18 tömören  és velősen összefoglalja a keresztény jellemfejlesztés lényegét. De hogy felismerhessük ezt, közelebbről meg kell néznetek  ezeket a szavakat velem. Rendben? Nem elégszünk meg felületes munkával ezen az előadáson. Hanem szeretnénk igazán mélyre ásni a különböző szövegekben, amelyeket megvizsgálunk. 2 Korintus 3:18 így hangzik: “Mi pedig…” Figyeljünk a személyes névmásra, amely magába fogllaja a szerzőt is, vagyis Pált. Nyilván önmagáról is beszél, aztán a keresztényekhez szól. Érthető? Minden hívőnek szól. “Mi mindnyájan fedetlen arccal…” Itt azonnal láthatunk egy érdekes példát arra, hogy az új King James fordítás pontosabban adja vissza az eredeti szöveget, mint a King James. A King James így fordítja ezen a helyen: “de mi mindnyájan nyitott arccal”, ami  bár helyes, de nem derül ki belőle, hogy Pál szembeállít két dolgot… fontos szembeállítást tesz a mi tapasztalatunk és a Mózesé között. Ha kikeresitek 2 Kor, 3. fejezetét, látni fogjátok, hogy a 13. versben Pál szerint Mózesnek  mit kellett viselnie?…egy leplet az arcán. Ezzel szemben a 18, versben azt mondja: “…de mi mindnyájan fedetlen (leplezetlen) arccal”. Ugyanaz a szó a görögben, csak most más alakban. Ugyanaz a szó. Nagyon érdekes… Tehát, különbség van a mi tapasztalatunk és a Mózesé között. Mózes leplet viselt – nekünk nincs rá szükségünk. Most ezt csak jelezni szerettem volna, később visszatérünk ennek fontosságára . Olvassuk tovább: “Mi pedig…mindnyájan fedetlen arccal,” Mit teszünk? “szemléljük mintegy tükörben az Úrnak dicsőségét, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől”. Milyen sok mély igazság rejtőzik e versben… Milyen sok…Lássuk közelebbről együtt! “Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal,” mit teszünk? “Szemléljük, mintegy tükörben”  A King James szerint: mintegy üvegben, ami régies szó a “tükör”-re. Nézzük közelebbről. A görög kifejezés, amit így fordít: “mintegy tükörben”, úgy is fordítható pontosabban, hogy “tükörként” Szemlélni mintegy tükörben vagy szemlélni tükörként. A görög nyelv mindkét fordítást megengedi. Mindenesetre néhány újabb fordítás szerint: “szemléljük tükörként” Nos, melyikre gondolhatott Pál? Vajon arra, hogy szemlélni mintegy tükörben? Más szóval, szemlélni valamit, amint látszódik számunkra. Vagy arra gondolt, hogy személni tükörként? Szemlélni abból a célból, hogy látszódjon valami. Melyikre gondolt? Úgy gondolom, mindkettőre. És úgy hiszem, szándékosan használta ezt a kifejezést mert azt akarta, hogy szemléljük az Úr dicsőségét, amint látszódik számunkra. De milyen célból? …hogy látszódjon mások számára. Érthető ez? Szemlélni mintegy tükörben, igen, de szemlélni tükörként is, a célból, hogy látszódjon mások számára. Nos, mit szemlélünk mintegy tükörben vagy tükörként? Mi az? Következő sor: “az Úrnak dicsőségét” álljunk meg, mielőtt ezt kibontanánk. Amint ezt tesszük, amint szemléljük mintegy tükörben vagy tükörként, az Úrnak dicsőségét – mi történik akkor? Átalakulunk. Mi történik? …átalakulunk. Azok, akiknek a King James fordítás van, tegyenek meg valamit. A King James ezt mondja: “átváltozunk” Számomra nem probléma az, hogy ők így mondják: “átváltozunk”, ahelyett hogy “átalakulunk” Ennek a fordításnak a pontatlansága az igeidőben rejlik. Tartsatok velem! “átalakulunk” – ez sokkal közelebb áll a görög igeidőhöz. A görög igeidő  a present active. Már most, a present active igeidő a görögben -jól figyeljünk erre – olyan igeidő a görögben, amihez hasonló nincs az angol nyelvben. A present active-t akkor használjuk a görögben, amikor azt akarjuk jelezni, hogy valami folyamatosan történik, bármilyen cselekvés is az. Ez esetben: átalakulunk vagy átváltozunk. A legjobb, ahogyan visszaadhatjuk ezt a görögből, az az, amit a King James tesz: “átalakulunk” “átalakulunk”…érzitek ezt? Ez azt fejezi ki, hogy előrehaladó, folyamatos, olyasvalami, ami épp történik. Az, hogy “átváltoztunk”, úgy hangzik, mintha már megtörtént volna egy bizonyos időben. nos, rendben, megtörtént. És most mi lesz, Uram? Megváltoztam. Vajon ez a hiteles keresztény tapasztalat? Nem, kedves barátaim. Ez az átalakulás ugyanis… élethosszig tart. Folyamatosan az átalakulás vagy átváltozás folyamatában vagyunk. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Átalakulóban vagyunk. Mivé alakulunk át? …ugyanarra az ábrázatra. Mi ez? Nos, ez az Úrnak dicsősége. Ebben a versben egy közhely fogalmazódik meg ezen a módon. Szemlélés közben változunk, annak hasonlatosságára, amit szemlélünk. Hallottátok már ezt? Annak hasonlatosságára változunk el, amit szemlélünk. A Biblia nem mondja ezt ki szó szerint de ezt az igazságot tartalmazza a vers Ugyanarra az ábrázatra változunk el. Mi az? Az, amit szemlélünk. és mit szemlélünk? Az Úr dicsőségét. Ha elváltozunk ugyanazon ábrázatra, hogyan változunk át? dicsőségről dicsőségre. Annak hasonlatosságára, amit folyamatosan szemlélünk. Nos, e változás folyamatos jellege tisztán látható itt: dicsőségről dicsőségre. A jellemfejlődés egyik lépcsőjéről a másikra. Mindig és állandóan közelítve annak hasonlatosságához, amit szemlélünk. Értitek? Nos… figyeljetek, mert fontos dolog következik! Ki változtat át minket? Mi magunkat? Meg tudjuk változtatni magunkat? Nem, ahogyan a leopárd sem a foltjait vagy az elefánt a bőre színét. Át kell változnunk, barátaim. Átváltozni? Nézzük meg együtt, miféle ige ez? Az angolban passzív, szenvedő alakot találunk. “Átváltozva lenni” Passzív alak. Szenvedő ige. Átváltozva kell lennünk. Tudjátok, mi a szenvedő ige? Furán néztek rám. Rég volt az angol óra,  igaz? Igen! A passzív ige az aktív ige ellentéte. Mi az aktív ige? Valami, amit én teszek. Például futok. Ez aktív ige. Én csinálom. Engem elütöttek. Ez passzív ige. Velem tette valaki. Érthető? Átváltozva lenni…ez passzív ige. Milyen cselekvés tehát? …amit velünk tettek. Ki változtat meg minket? Egyedül ki képes erre? utolsó sor: “mintegy az Úrnak Lelkétől” Hallhatok egy Ament? Nem változtathatjátok meg magatokat, én sem magamat. Meg kell hogy változtasson valaki. Ez passzív ige, de vigyázzunk! Kövessetek! Noha ez passzív ige, noha magunkat nem tudjuk megváltoztatni, ez azt jelenti, hogy semmi részünk nincs e folyamatban? Azt jelenti, hogy csak dőljünk hátra, pihenjünk, és hagyjuk Istenre? Ezt jelenti? Határozottan nem. Nem azt jelenti, kérlek, testvérek… ne jussatok erre a következtetésre. Nekünk nagyon lényeges, aktív, együttműködő szerepünk van ha azt akarjuk hogy a Lélek megváltoztasson minket. Mi az? Mi az együttműködő szerepünk? Magából a szövegből mondjuk meg, mi az? Ha el akarunk változni dicsőségről dicsőségre, a lélek ereje által, mit kell tennünk? …szemlélni az Úr dicsőségét. Amen? Annak hasonlatosságára változunk, amit szemlélünk. Csak a Szentlélek képes megváltoztatni de még ő sem tudja ezt megtenni hacsak együtt nem működünk szemlélve az Úr dicsőségét… Amen. Ez nem csak egy lehetőség, barátaim. Ez a leglényegesebb dolog. Ti és én nem változhatunk át annak hasonlatosságára amit szemlélünk… Nem változhatunk át az Úr dicsőségének hasonlatosságára hacsak nem szemléljük az Úr dicsőségét. Nem tudunk. Nos, jön a következő kérdés. Mi az Úr dicsősége? Mi az Úr dicsősége? Ez döntő dolog. Nézzük! Bibliai választ szeretnék adni a kérdésre mert alapvető fontosságú. Lapozzunk 2Móz 33-hoz. És jó lenne, ha bejelölnétek, aláhúznátok, ha még nem tettétek, de itt van a nyomtatott anyag is. 2Móz 33, 18-19 Hallgassatok meg egy beszélgetést Mózes és Isten között  a Sinai hegynél. Ismeritek a történetet. Mózes már fenn volt a hegyen megkapta a két kőtáblát. Lejött, és meglátta Izrael fiait az aranyborjú körül táncolni és földhöz vágta, összetörte a kőtáblákat. Siet vissza, közbenjárni a népért. Ugye? E szerepében Krisztusnak szép példája ő. De különös kérést fogalmaz meg a 18. versben miközben fenn van Istennel. Mit mond? ‘Mondta: Kérlek téged… ‘Mutasd meg nekem dicsőségedet’ Mózes tehát mit akar látni? Isten dicsőségét. Mi azt szeretnénk megtudni mi az Isten dicsősége, igaz? Mit mutat meg Isten Mózesnek válaszul arra, hogy Isten dicsőségét akarja látni? Mit fed fel előtte Isten? Nézzük a 19. verset. Aztán Ő, vagyis Isten mondta: ‘Elvonultatom előtted…. …dicsőségemet (jóságomat) és kiáltom előtted az Úr nevét.” Nagyon érdekes. Isten dicsőségének nyilván valami köze van jóságához. Mi az? Személyének erkölcsi minősége, és a nevének is köze van hozzá. Értitek? Hallgassuk amint Isten folytatja dicsősége felfedését nevének kiáltása által. Nézzük a 34. fejezetet, 5. verset: Az Úr pedig leszállt felhőben és ott állt vele és nevén kiáltotta az Urat”. Ez az, amit tenni akart? Igen. Mi ez a név? “…és az Úr elvonult előtte és kiáltotta az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezeríziglen, megbocsát hamisságot és bűnt de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Mit látunk itt? Nevének kiáltásában mit látunk? …az erényeket, melyekből jelleme felépül. Érthető? Tehát: mi az Isten dicsősége? Az ő jelleme. Amen? Isten dicsősége, az ő jelleme. Ezt a szentírásból láthattuk. Most erősítsük meg az ihletett kommentárból amivel rendelkezünk. Review and Herald, 1896, November 3. 4. lap alja. Megvan? “Az ő igaz jellem az, ami felépíti Isten jellemét” Értitek mind? Mi Isten dicsősége? Az ő igaz jelleme? Kedves barátaim, Nem tudom eléggé hangsúlyozni a jelentőségét, hogy megértsük, amirő most szó volt, és hogy abba belekapaszkodjunk. Miért? Nos, azt szeretnénk tanulmányozni, amit az Úr nond a jellemépítésről. Így van? A bevezető alkalmon erről biztosítottunk titeket. Azért azonban, hogy megértsük, mit mond az Úr e témáról, tudnunk kell, hogy milyen szót használ a Biblia erre a fogalomra. Mert….ha meggyőződtök róla, hogy a jellemépítés a legfontosabb feladat, amit valaha emberekre bíztak, és hogy ennek szorgos tanulmányozása sosem volt oly fontos, mint most… Aztán hazamentek, eltökélve, hogy utánanéztek, mit mond a Biblia a jellemépítésről, mit fogtok tenni? Nos, valószínűleg a könyvespolchoz mentek, leveszitek a Konkordanciát, Strong mindenre teljeskörű konkordanciáját. Ugye? Lefújjátok róla a port, és mit kerestek benne? A jellem szót, igaz? Tudni akarjátok, mit mond a Biblia a jellemépítésről. A “jellem” szót keresitek tehát. Mit találtok? Kipróbáltátok már? Strong teljeskörű Konkordanciája. Milyen ez a teljeskörű konkordancia? Minden egyes szót tartalmaz, amely a Bibliában szerepel. Még a névelőket is. Ha teljeskörű, akkor mindennek benne kell lennie. Különben nem is akarnátok kikeresni. Nos tehát, teljeskörű konkordancia… Kipróbáljátok….Strong teljeskörű konkordanciáját. Keressétek a “jellem” szót. Mit fogtok találni? Nincs benne. Nincs benne. A bibliafordításunk egyszer sem használja a “jellem” szót, és mit fogtok gondolni ebben az esetben? Azt, hogy a Biblia semmit sem mond a jellemépítésről. Miről beszél hát ez az előadó? A legfontosabb, emberre bízott feladat. A Biblia pedig nyilvánvalóan nem tanít róla, még csak nem is beszél róla. Helyes ez a következtetés? Ó, barátaim, ez lenne a lehető legrosszabb következtetés. Bizton állíthatom nektek. Állítom, hogy az egész Szentírás alapvetően és következetesen foglalkozik azzal, hogy miként állhat helyre bennünk Teremtőnk jellemének hasonlatossága. Ez a legszerteágazóbb témája a Bibliának. De nem veszitek észre és nem ismeritek fel, amíg meg nem értitek, hogy milyen szóval illeti a Biblia a “jellem”-et. Nos, melyik szóval? D-i-cs-ő-s-é-g. Dicsőség! Vegyétek csak elő Strong teljeskörű konkordanciáját keressétek a “dicsőség” szót, és oldalt oldal után találtok a jellem témájával kapcsolatban. Mert a Biblia kifejezése a “jellem”-re micsoda? …dicsőség. Értjük? Vannak más kifejezések is, melyeket szintén  a jellemre utalva használ. a “név” az egyik ilyen, amint itt is szorosan kapcsolódik a tárgyhoz, amikor Mózes kérte: “Mutasd meg nekem dicsőségedet”. Isten ezt mondta erre: “Kiáltom a…..nevemet”. A “kegyelem” szó szintén közel áll a jellem jelentéséhez. Néha látszólag a szinonimája. Ezt majd látni fogjuk később. De az elsődleges szó a Bibliában a jellemre… a dicsőség. Jól jegyezzük meg ezt. Ez egy értékes szövegmagyarázati kulcs. Micsoda kifejezés! Mi az a szövegmagyarázati kulcs? És mi a szövegmagyarázat? A Biblia tanulmányozása. Az igazság kibontása. A Szentírás szövegeinek kibontása, hogy megérthessük az igazságot. Ez a szövegmagyarázat. Épp most adtam nektek egy ilyen értékes kulcsot, ami segíteni fog kibontani az értékes igazságot. Különösen olyan szövegekben, ™melyekben a “dicsőség” szó előfordul. Lehet, hogy ti is úgy vagytok ezzel, mint én, mielőtt ismertem volna a szövegmagyarázati kulcsot és tudtam volna hogy a bibliai kifejezés a jellemre: “dicsőség”, amikor csak a “dicsőség” szót láttam, azt gondoltam, hogy egyszerűen valamilyen ragyogást jelent. Nem? Dicsőség….uhh… Isten dicsősége ragyogó. Igen, Isten dicsősége ragyogó. Köze van valóban a fényhez. De ne feledjétek, barátaim, Isten dicsősége elsősorban az ő jelleme. Amen? Mostantól kezdve, ha eddig nem így tettétek is, amikor csak a dicsőség szót látjátok a Szentírásban, mire fogtok gondolni? …a jellemre; és ha így tesztek, jó úton jártok ahhoz, hogy kiderítsétek, mit mond a Biblia a jellemépítésről. Hadd mutassak egy gyors példát. Lapozzunk Ésaiás 60. fejezetéhez! Ésaiás, 60. fejezet. Kikeresem a Bibliámban. Nektek megvan kinyomtatva. De mégis jó kikeresni a Bibliában. Ez a kijelentés különösen ránk vonatkozik és magunkra kell alkalmaznunk, barátaim, a föld történelmének ezekben az utolsó óráiban. Igen, ez egy prófétikus kijelentés, és kettős alkalmazása van. Első alkalmazása Krisztus első eljövetelére szólt, és már beteljesedett. De van egy második vonatkozása is és az Isten egyházára vonatkozik közvetlenül Krisztus második adventje előtt. Erre a második vonatkozására szeretnék összpontosítani veletek. Velem tartotok? Úgy vegyétek most ezt, mint ami nekünk szól a földi történelem utolsó óráiban. Figyeljetek a próféta sürgető hangjára: “Kelj fel, világosodjál” Mit csinálj? “…kelj fel, világosodjál.” Rendben, Ésaiás, de hogyan? Hogyan világíthatunk? Következik a válasz. “Mert eljött világosságod!” Tudtok fény nélkül világítani? Nem! Ezért, ha felkelni és világítani akarunk, fényre van szükségünk. Rendben, Ésaiás, hogyan szerezhetjük meg ezt a fényt? Honnan jön ez a fény? Figyeljünk! Következő sor: “És az Úr dicsősége rajtad feltámadt”. Nos, melyik szót hallottuk itt? Dicsőség. Mit tettetek? Mire gondoltatok azonnal? Nos? …a jellemre. Használtátok az írásmagyarázati kulcsot és rájöttetek, hogy amiről itt Ésaiás beszél, az az Isten jelleme, ami kiben tükröződik? …az Úr Jézus Krisztusban. Amen? Jézus Krisztus a “világosság”. Zsidókhoz írt levél 1:3. “Ő Isten dicsőségének visszatükröződése” Amen? Más szavakkal, Ő a töretlen ragyogtatója Isten jellemének. Emlékeztek? Mit jelent a dicsőség?…jellemet. Így, amikor a Biblia azt mondja, hogy Jézus az Isten dicsőségének világossága, valójában azt mondja, hogy Jézus a töretlen ragyogtatója Isten jellemének. Ő az Igazság Napja. N-A-P-ja. Micsoda tehát? …Ő az Igazság Napja. Ő a töretlen ragyogtatója annak a fénynek, mely Isten jelleméből árad; és ez az, ami reánk ragyog. Ez a fény forrása. Érthető? Hogyan kell tehát nekünk világítani? Hogyan világítsunk? Nézzük a következő verset! 2. vers: “Mert íme, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket…” A King James szerint: …”sűrű sötétség a népeket”. Nekem ez jobban tetszik. Kedves barátaim, ez a két sor világosan mondja nekünk, hogy ez az ige különösen mikorra alkalmazandó? …éppen most. Kérdés: mikor van a legsötétebb? Éppen hajnal előtt. Az Igazság Napja éppen visszatérőben van. Amen? Tehát mire számítsunk, mibe burkolózik a Föld bolygó? Sűrű sötétségbe. Nem így volt ez az igeszakasz első beteljesedése előtt is? Krisztus első adventje előtt? Ó, a Föld bolygó és az emberi nemzetség sűrű sötétségbe burkolózott, kedves barátaim; és így van ez a második advent előtt is. Mélységes sötétség van. Mély sötétség a népeken. Sűrű sötétség. Miért van az, hogy nekünk ebben a sűrű sötétségben kell világítanunk? Nézzük a 2. vers végét: “És az Úr dicsősége megláttatik…”, hol? “…rajtad.” Amen? Mit kell tennünk? Szemlélnünk kell a dicsőséget ahogyan számunkra tükrözödik, de mi célból? …hogy mások számára tükrözzük. Csakis ezen a módon világíthatunk. Amen? Nem termelhetünk saját fényt. Csak tükrözhetjük az Igazság Világosságát amint rajtunk megláttatik. Amint megnyilvánul szmámunkra Jézus Krisztus életében.És mi az igazság? Az igazság az az egyszerű és mélységes tény, hogy Isten a szeretet. (1Jn 4:8) Amen? Isten jelleme egy szóban a szeretet, kedves barátaim; és amint szemléljük ezt a szeretetet, szemlélés közben mi történik velünk? …átváltozunk. Annak hasonlatosságára változunk el, amit szemlélünk. Mire? “…dicsőségről dicsőségre” (2Kor 3:18) és csakis ezen a módon világíthat bármelyikünk. Nincs más út! Nincs más út. Nézzük a következő verset! Figyeljük meg, mi történik a léleknyerésben való hatékonyságunkkal, amikor Krisztus jellemét tükrözzük? Nézzük a következő verset: “És a népek” mit tesznek? “…jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.” Halljátok ezt,,barátaim? Mikor válunk hatékony léleknyerőkké? Amikor használni fog minket Isten Lelke, hogy embereket vonzzunk megmentő kapcsolatba Jézussal. Mikor? Csak akkor, amikor látják Jézus jellemét tükrözödni életünkben. Amen? Ha nem látják a dicsőséget, éreznek vonzást? Jönni fognak? Bocsássatok meg, de el kell mondanom valamit. Rá tudunk mutatni pontosan, hogy  miért nem hatékonyak a lélekmentési erőfeszítéseink? Kövessetek, kérlek. Kövessetek. Figyeljétek meg. Ezt mondja… “Amikor az Ő dicsősége rajtunk megláttatik” “A népek jönnek világosságodhoz”. Jönni fognak. Drága barátaim, mielőtt hatékony tanúi lehetnénk a Királynak, birtokolnunk kell a Király jellemének hasonlatosságát. Amen? Ez csak akkor lesz, amikor az emberek látják Krisztus szeretetét tükrözödni életünkön, és akkor ez Krisztushoz vonzza őket általunk. Értitek ezt? Értitek, mit próbálok elmagyarázni? Nem magunkhoz kell vonzanunk embereket, hanem Jézushoz; és ezt fogjuk tenni, ha tükrözzük Jézus szeretetét számukra. Ha pedig nem tükrözzük Jézus jellemét, dicsőségét másoknak, akkor nem éreznek vonzást. Nem éreznek vonzást. Látjátok…amire szükségünk van. mint népnek, amire ennek az egyháznak szüksége van… azok nem az erős és meggyőző evangélisták, bármennyire is fontosak azok. Amire igazán szükségünk van – ha be akarjuk tölteni feladatunkat –  az az, hogy szeretőbb és szerethetőbb emberek legyünk. Mindnyájan! Mindenkinek léleknyerőnek kell lennie, és minden egyes tagunknak tükröznie kell Jézus Krisztus dicsőségét, jellemét. Ha ezt tesszük azokkal, akikkel érintkezünk, akkor ők felkelnek és észreveszik ezt! …és ezt fogják mondani: “Mi van veletek, emberek?” Mitől vagytok ennyire mások? Miért vagytok ilyen boldogok? Miért ilyen jó a házasságotok? Óóó! Miért ilyen jó a gyülekezeti életetek? Hogy van az, hogy ennyire egységesek vagytok és szeretitek egymást? Mitől tudtok ilyen jól bánni a gyerekekkel? És a gyerekeitek miért jönnek ki olyan jól a szüleikkel? Hogy van ez? Mondjátok el nekünk! Ti valami különlegeset birtokoltok. Látjátok, kedves barátaim, A szeretet – az őszinte, egyesítő szeretet –  nagyon ritka árucikk a földön manapság. Amen? És amikor az emberek meglátják, felkelnek és megfigyelik! Nagyon rendkívüli dolog igazán őszinte, önzetlen szeretetet látni; és ez gyönyörű dolog… …gyönyörű dolog… Egészséget, boldogságot, békét és örömöt hoz el azoknak, akik birtokolják és ismerik minden emberi kapcsolatukban és ez a leghatalmasabb üzenet, melyet valaha hirdethetünk. Nem szájjal, hanem az életünkkel hirdettetik. Ezt jelenti élő levélnek lenni. Ha szerető és szerethető emberekké válunk, kedves barátaim, akkor hatalmas és hatékony lélekmentők leszünk. Amen? Ez a hatékony lélekmentés titka. Hogy szerető és szerethető emberek legyünk. Szerető és szerethető ember. Nos… Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit jobban. Szeretem ezt a fogalmat. Jézus az Igazság Napja. Ő a töretlen ragyogtatója az Atya dicsőségének. Ő ennek a fénynek a forrása. És mi az egyház? Mi az egyház jelképe a Szentírásban? Az asszony, igen. Lapozzunk Jelenések 12. fejezetéhez. Jelenések, 12. fejezet azonosítja ezt a jelképet nagyon világosan: “Nagy jel tűnt fel”…első vers. “Nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony” mibe öltözve? “a Napba” Ez az asszony az egyház jelképe. Mi teszi őt széppé? Mibe van öltözve? Mit tükröz? Az Igazság Napjának, Jézus Krisztusnak a fényét. Krisztus jellemét. Ez teszi őt széppé. De nézzünk valami mást is, amin gyakran átsiklunk. Min áll az asszony? Nézzük! Következő sor: “Lába alatt a hold”. Mi van a lába alatt? A hold. Kedves barátaim, úgy gondolom, hogy ez is az egyház jelképe; és egy valóban nagyon helytálló jelkép. Gondoljuk végig együtt. Hogyan világít a hold? (visszaverve a nap fényét). Csakis hogyan tud a hold világítani? Azáltal, hogy visszaveri a nap fényét. Van a holdnak saját fénye? Elő tud állítani saját fényt? Nem. Csakis hogyan képes világítani? …visszatükrözés által. Mikor világít a hold? Mikor? Éjjel. Éjjel. “Íme, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népket” (Ésa 60:2) Látjátok, barátaim, mennyire megfelelő  jelképe az egyháznak a hold? Tudjátok… …egész szívemből kívánom… értsetek meg engem.. egész szívemből kívánom ennek ez egyháznak, hogy telihold legyen Jézus Krisztus számára. Telihold Jézus Krisztus számára. Testvérek, kérlek titeket, ne elégedjetek meg azzal, hogy félhold legyünk. Legyünk telihold. Engedjétek, hogy Krisztus szeretete összhangba hozzon titeket akaratával és tartsátok rajta szemeteket és szemlélés közben mi történik? elváltoztok…dicsőségről dicsőségre, a jellemfejlődés egyik szintjéről a másikra. Keskeny holdból negyed, aztán félhold, majd háromnegyed hold, míg végül mivé lesztek? …teliholddá Jézus számára. Olyan fényesen világítotok, ahogyan csak tudtok. Erősen világítotok, visszatükrözve Jézus Krisztus jellemét. Lehet ez a mi tapasztalatunk? Igen, lehet. Kell ez a tapasztalat, ha fel akarunk készülni a hazatérésre Jézussal? Igen, kell, drága barátaim. Kell! Ha hatékony tanúi akarunk lenni a Királynak és országának hű polgárai, akkor meg kell tanulnunk tükrözni Krisztus jellemét bűn által meggyengített képességeink egészével. Még egy telihold is micsoda a Naphoz képest? …gyenge tükröződés. Nézzük a Bizonyságtételek 2. kötetének 617. és 618. oldalát: “Hatalmas befolyása volt, mivel Isten Fia volt. Annyira távol vagyunk tőle, és annyira nagyok fogyatkozásaink, hogy ha minden tőlünk telhetőt megteszünk is, erőfeszítéseink akkor is szegényesek. Nem tudjuk megszerezni és birtokolni az ő befolyását; de miért ne képeznénk magunkat arra, hogy  közel kerüljünk az Ő mintájához, amennyire számunkra lehetséges, hogy a lehető legnagyobb befolyásunk legyen az emberekre?” Ó, barátaim… Isten nem várja el, hogy olyan fényesen ragyogjunk, mint a Nap, de azt elvárja, hogy oly fényesen világítsunk, ahogyan csak tudunk. Túl sokat vár tőlünk? Nem. Teljesíthetetlen dolog ez? Nem. Nem várja el, hogy Napok legyünk, de azt igen, hogy teliholdak legyünk! Amen? Teliholdak. Tudva azt, hogy még a telihold is csak gyenge tükröződés a Naphoz képest. Itt egy másik alkalmazható példa. Reggeli tanulmányunk, 98. oldal: “Ne gondoljuk azt, hogy mivel csak kicsiny fény vagyunk, nem kell személyes dolognak éreznünk a világítást. A mi világításunk értéke a világítás folyamatosságában rejlik a világ erkölcsi sötétségének közepette; világításunkkal ne magunknak tetszelegjünk, ne magunkat dicsőítsük, hanem Istent tiszteljük teljes lényünkkel. Ha Istennek szolgálunk, és munkánk megegyezik az Isten által nekünk adott képeséggel, akkor ez minden, amit elvár tőlünk.” Nem várja el, hogy Napok legyünk, de elvárja, hogy telihold legyünk. Egyetértünk ebben? Igen. A következő idézet is tetszik. Review and Herald, 1893, július 18: Hagynunk kell, hogy az Igazság Napjának sugarai bevilágítsanak szívünkbe, azért, hogy másoknak tükrözhessük a fényt. Naponta áldásokat kapunk és áldássá leszünk mások számára, szeretetet, örömet, békét árasztva, ahová csak megyünk”. És barátaim, amikor ilyen emberekké leszünk,  amikor szeretetet, örömet és békességet árasztunk ahová csak megyünk, higyjétek el, a népek jönni fognak világosságunkhoz. Amen? Vonzást fognak érezni, és ezáltal leszünk mi hatékony léleknyerőkké. Hatékony tanúivá a Királynak. Ez tesz minket a Király hatékony tanúivá. Hallgassuk. Krisztus példázatai, 340.oldal: “A jellem hatalom”. Szeretnétek a hatalmat? Szeretnétek hatalmat a léleknyeréshez? Itt van a titka. A jellem hatalom. Olvassuk tovább: “Az igaz, önzetlen, istenflő élet néma tanúja szinte ellenállhatatlan befolyással bír.” Én akarom ezt. Ti akarjátok? Mit? …szinte ellenálhatatlan befolyást. Teljességgel nem lehet ellenállhatatlan, mert az a szabad akaratot sértené. De Istennek hála, szinte ellenállhatatlan lehet. Akartok ilyen befolyást másokra? Én igen. “Az igaz, önzetlen, istenfélő élet néma tanúja szinte ellenállhatatlan befolyással bír. Krisztus jellemének saját életünkben való bemutatása által együtt munkálkodunk vele a lélekmentés munkájában. Csak jellemének életünkben való tükrözése által munkálkodhatunk együtt vele”. Hallottátok ezt, barátaim? Vajon tetszőleges dolog Krisztus jellemének bemutatása, ha együtt akarunk munkálkodni vele  a lélekmentés munkájában? Tetszőleges? Nem. A leglényegesebb dolog. Igazából, csakis így munkálkodhatunk együtt vele a lélekmentés szolgálatában. Nem csoda, hogy a legfontosabb munka micsoda? …a jellemépítés. Mert ha nem mutatjuk be Krisztus jellemét, nem lehetünk lélekmentők. Egyetértünk? Nem lehetünk. “Csak jellemének életünkben való bemutatása által munkálkodhatunk együtt vele; és minél szélesebb a befolyásunk, annál több jót tehetünk. Amikor, azok, akik Isten szolgáinak vallják magukat, követik Krisztus példáját, mit tesznek? “gyakorolják a törvény elveit mindennapi életükben; amikor minden cselekedet arról tanúskodik, hogy Istent mindenek felett szeretjük, és embertársunkat, mint önmagunkat, akkor, csak akkor lesz az egyháznak hatalma, hogy megmozdítsa a világot”. Drága barátaim, meg kell mozdítanunk a világot a történelem ezen utolsó óráiban? Ez az, amire fel kell támadnunk. Hogy elvigyük az evangéliumot minden nemzetnek, népnek és nyelvnek, Az egész világnak. Csodálatos feladatot kaptunk. Kedves barátaim, a tét: minden. Ez a legszükségesebb dolog, hogy csúcspontjához érjen a nagy küzdelem. A hármas angyali üzenetet hirdetni kell minden nemzetnek, népnek és nyelvnek. Népként erre hívattunk el, és erre kell feltámadnunk, barátaim; hogy is kezdődik a hármas angyali üzenet? Hogy kezdődik? “Féljétek az Istent és néki adjatok”…mit? “dicsőséget” (Jel 14:7). Dicsőséget adni neki. Lehetséges-e, hogy sikeresen buzdítsuk az embereket arra, hogy Istennek dicsőséget adjanak, ha mi magunk nem tesszük ezt? …és mit jelent Istennek dicsőséget adni? Mit jelent? Azt jelenti, hogy bemutatjuk jellemét önmagunkban. Ó, testvéreim, Isten segítsen minket mint népet megérteni, hogyan változhatunk át  dicsőségről dicsőségre.Amen? Isten segítsen minket mint népet, hogy megtanuljunk felkelni és világítani, és teliholdakká lenni Jézus Krisztus számára. Segítsen, hogy megtanuljunk együtt munkálkodni a Szentlélek átalakító erejével, hogy átalakulhassunk. Nem tudjuk megváltoztatni önmagunkat. Mindnyájatoknak tudnotok kell. Nem tudjuk  magunkat megváltoztatni. Át kell hogy alakítson minket valaki. De meg kell tanulnunk együtt munkálkodni. Meg kell tanulnunk együtt munkálkodni; és ez ennek az előadásnak a témája. Meg fogjuk tanulni Isten kegyelméből, – szavának szorgalmas tanulmányozása által – hogy miként lehet és kell együtt munkálkodnunk a Szentlélek átalakító erejével. Egész szívemből biztatlak titeket,  hogy határozzátok el most, hogy rendszeresen eljöttök. Megvan nálatok a programfüzet. Azoknak, akiknek megvan, ki van nyomtatva egy kis háromba hajtott brosúrára. Ez egy intenzív kurzus, tudom. A drága idő befektetését igényli. De kedves barátaim, a szentlélek ereje által ez majd életet megváltoztató tapasztalattá lesz mindnyájatoknak; és megéri a befektetett időt és energiát. Valójában, örökre szólóan érdemes  az időt és energiát rááldozni. Eljöttök? Azt tanuljuk, ami a valaha emberre bízott legfontosabb munka,  és hogy mit mond erről az Úr. Ezért bátorítlak, hogy gyertek. Nem azt kérem, hogy gyertek és egyszerűen csak hallgassátok Steve Wallace-t. Hanem, hogy gyertek és tanulmányozzátok velem, amit az Úr mond. Elhatározzátok ezt? Egy kis visszajelzést szeretnék. Elhatározzátok ezt? Ó, dicsőség az Úrnak! Álljunk fel egy záró imádságra. Mennyei Atyánk,  nagyon köszönöm neked, hogy átváltozhatunk dicsőségről dicsőségre. Fejlődhet a jellemünk, és átváltozhatunk Jézus Krisztus jellemének hasonlatosságára. Ez csak a Szentlélek hatalma által történhet meg. Magunkat nem tudjuk megváltoztatni, de segíts megértenünk, hogy a Szentlélek meg tud változtatni minket, ha együtt munkálkodunk. …és, Atyám, egy megújulási sorozatot kezdünk, egy intenzív és hosszú kurzust, hogy tanulmányozzuk, amit Igéd mond az együttműködésünk szerepéről. Imádkozom, hogy áraszd ránk Szentlelkedet különleges módon. Szeretném, ha ez több lenne, mint egy elméleti feladat azoknak, akik eljönnek időről időre, tanulmányról tanulmányra. Kérlek, készítsd fel szívünket. Adj téged ismerő szívet. A Szentlélek ereje által segíts felfognunk az igazságot. De főként segíts belekapaszkodnunk érzéseinkkel, és aztán, ami legfontosabb, segíts, hogy akaratunkat alárendelhessük neki. Segíts, hogy ne csak megértsük az igazságot, de meg is álljunk benne. és hogy az igazság átalakítson minket belülről kifelé, az Ő jellemének hasonlatosságára, aki az Igazság. Ó, kérlek, Atyám, adj megújulást és reformációt, ez a legnagyobb szükségletünk. Oly rövid az idő és oly sok munka van. El kell vinnünk az evangéliumot minden ágazatnak, nyelvnek és népnek. Egy különleges üzenetet, melyre feltámasztottad ezt a népet. és az időnk fogy, nem csak arra, hogy felkészítsük a világot, de saját felkészülésünkre is. Nincs vesztegetni való időnk. Győzz meg minket, és segíts, hogy készek legyünk igyekezetet, erőfeszítést tenni hogy megtanuljuk, hogyan munkálkodjunk együtt Lelkeddel; hogy telihold lehessünk Jézus Krisztus, az Igazság Napja számára. Köszönöm, hogy meghallgattad imámat, és hogy teljesíted kérésemet, melyet Jézus nevében terjesztek eléd. Amen.