Ova lekcija nije završen u pdf. Želite li nam pomoći? Radimo na ovom projektu. Ова лекција није завршен у пдф. Желите ли нам помоћи? Радимо на овом пројекту.

Rečeno je, da je izgradnja karaktera najvažnije delo ikada povereno ljudskim bićima. U toku sledećih sat vremena mi ćemo istražiti i našu privilegiju i našu odgovornost da postanemo slični Hristu po karakteru. Pridružite nam se sada u ovom moćnom vremenu lične obnove, dok nas pastor Stephen Wallace vodi ‘iz slave u slavu’.

Hvala vam, što ste se opet došli. Očigledno da nismo uspeli da pokrijemo ceo materijal u uvodnom proučavanju. Ali tu je obećanje koje želim da podelim sa vama pre nego nastavimo sa drugom lekcijom. ‘Saveti subotne škole’ str.34 i 35. To vam se nalazi pri vrhu na četvrtoj strani. Čujte ovo: ‘Kada onaj koji traži istinu, otvori Bibliju da sa poštovanjem čita ono šta je Bog izgovorio, imajući ozbiljnu želju da sazna šta kaže Gospod, svetlost i milost će mu biti dati, i on će videti čudesne stvari iz Božijeg zakona…’ Ona ovde naravno citira Davida i Psalme. (Psa.119:18.) ‘Velike istine koje su zanemarene i koje se ne cene već odavno, biće otkrivene Duhom Božijim, i novi smisao će zasijati iz već poznatih tekstova. Svaka strana će biti rasvetljena Duhom Istine… Najvažnije istine će biti otkrivene, čuće se živa proroštva začuđenim ušima, i ljudska savest će izazvati akciju.’ Želite li ovo iskustvo, dragi prijatelji? O, ja se molim da je tako; i to može biti naše, ako marljivo proučavamo sa pomoću i silom Duha Istine. Amin? To može biti naše. A to nam i treba. O da, to treba nam. ‘Proroci i carevi’ str.626: ‘Hrišćani bi trebali da budu spremni za ono što će uskoro zadesiti svet kao veliko iznenađenje, i ovu pripremu bi trebali učiniti marljivim proučavanjem Božije Reči i nastojanjem da se njihovi životi usklade sa tim pravilima. Veliko pitanje večnosti zahteva od nas nešto više od umišljene religije, religije reči i formi, gde se istina čuva u predvorju. Bog poziva na buđenje i reformaciju.’ Amin? Ustvari, ovo poslednje… ‘Pregled i glasnik’ (22. mart 1887,): ‘Oživljavanje istinite pobožnosti među nama je najveća i najhitnija od svih potreba. To bi trebao biti naš prvenstveni zadatak.’ Dragi prijatelji. ova serija buđenja koju imamo ovde u crkvi, ima potencijal da dosegne tu najveću i najhitniju potrebu, donoseći istinsko oživljavanje i reformu nama kao narodu. Ako… ako… budemo marljivo proučavali Božiju Reč pod uticajem Svetog Duha, to će biti iskustvo promene života. To će doneti nov život. To i znači oživljavanje. Znači, imati potpuno novo iskustvo u našem odnosu sa Isusom Hristom. I to će postati mnogo više nego samo nešto što je rezervisano za predvorje. ali to će doći i menjati nas iz unutrašnjosti našeg bića, tako što će nam preobraziti um. A to može da nas osposobi da iskusimo istinsku reformaciju.

Vidite, buđenje uvek vodi do, čega? Reformacije. Ali… reformacija koja je rezultat istinskog buđenja je više nego samo krečenje u belo. To je više nego samo obličje pobožnosti. To je preobražaj života. Da. Ali je istinska jer dolazi iz preobraženog srca preobraženog uma. Da bismo činili prave stvari iz pravih motiva, i tada će naše hrišćansko iskustvo postati, ne samo radost za nas, nego i dopadljivo i privlačno drugima; da bismo postali efikasni svedoci za Cara, kao i podobni građani Njegovog Carstva. A sada, bismo trebali da nastavimo sa našim proučavanjem i da izbacimo ključni tekst našeg celog seminara. Ali pre nego otvorimo Bibliju mi moramo uradtiti, šta? Moramo otvoriti naša srca. Znate, to želim da podelim sa vama kao memorijsku napravu. Ja to već koristim neko vreme i korisno je. Zapanjujuća je naša tendencija da smo sami sebi dovoljni kada se radi o proučavanju Božije reči. Priznajete li to, zajedno sa mnom? Nek nam Bog pomogne da se oslobodimo toga. I ja se trudim da podsetim sebe sa ovom jednostavnom memorijskom napravom; pre nego otvorim Bibliju, trebam da otvorim vrata mog srca i pozovem Svetog Duha da uđe. To ima duboko značenje, dragi prijatelji, te divne reči- ‘Evo me stojim na vratima i kucam…’ (Otk.3:20.) su upućene, kome? Laodikejskoj crkvi. Da, upućene su laodikejskoj crkvi. To je svečana optužnica, zaista; jer nam govori da je Isus napolju. Ali, Bogu slava, takođe nas i uverava, da On želi da uđe… gde? … unutra. No, da li On ikada koristi silu? Iskreno; da li ikada provaljuje unutra? Ne, On… šta? On stoji na vratima i kuca. Videli ste umetničko prikazivanje tog teksta, zar ne? Isus stoji na vratima i kuca. Jeste li pažljivo pogledali na vrata? Šta je jedinstveno na tim vratima? Nema kvake. I šta su nam to umetnici hteli reći? Ako budu otvorena, biće otvorena… odakle? … iznutra. Vidite, Isus je gospodin. On ni na šta ne prisiljava. On kuca. Da li čujete kucanje? Molim vas, iskoristite ovu šansu da otvorite vrata i pozovete ga da uđe i… šta? … jede sa vama. Ili kako kaže savremeniji prevod- večera sa vama. Vidite, jesti i večerati, znači da ima obrok sa vama. Mi bismo trebali učestvovati u još jednom duhovnom obroku. Mi ćemo se hraniti Hlebom Života. Ali dragi prijatelji, ako pokušavate… Čujte me sada! Molim vas shvatite! Ako pokušavamo da se nahranimo Hlebom Života bez da smo pozvali Svetog duha da uđe i večera sa nama, završićemo sa ozbiljnim slučajem loše duhovne probave. Jeste li čuli šta sam rekao? Zašto? Jer bez pomoći Svetog Duha vi nemate glad i žeđ, nemate prirodni apetit za duhovne stvari; a ako pokušavate da se nahranite sa nečim, za čim nemate apetiti, to će biti problem. Možda ćete biti u mogućnosti da zatvorite usta, ali vi nećete u tome uživati. Osim toga, vidite i ovo; potreban je Sveti Duh da nas osposobi da svarimo Hleb Života. Vidite… šta vam je potrebno da biste mogli da svarite fizički hleb? Kako se to zove? Enzimi. Znate to, zar ne? Potrebni su enzimi da bi svarili hranu, tako da biste bili nahranjeni tom hranom. Mi moramo imati, dragi prijatelji, enzime Svetog Duha da bismo svarili Hleb Života, tako da budemo nahranjeni njime, i osnaženi njime. Vidite, vi ste ono što jedete, a to je pogotovo istinito što se tiče hranjenja vašeg uma i vašeg duha. I mi ćemo nahraniti naš um i duh hlebom Života, pravom hranom. Amin? Isus je rekao: ‘Ko god jede Moje telo će imati… šta? ‘… život.’ O čemu On to priča? Telo ničem ne koristi. On je rekao u Jov.6:63: ‘Reči koje rekoh su… šta? ‘… duh i život.’ Mi ćemo se hraniti Njegovom Reči, ali mi nikako ne možemo iskusiti duhovni rast, zdravlje i blagostanje kao rezultat ovog obroka, osim ako nismo sposobni da to svarimo enzimima Svetog Duha. Ako nemate enzime Svetog Duha, vi ćete samo da… Da… Poželećete da opet zatvorite usta. Pa, ja ovde govorim prilično slikovito, ali želim da razumete koliko je važno imati Svetog Duha, da bismo bili blagosloveni obrokom. Jeste li svi sa mnom? U redu, hajde da provedemo par momenata na našim kolenima i lično odemo do vrata, otvorimo ih i zamolimo Ga da uđe i večera sa nama. Dok se budete molili za sebe, hoćete li se setiti da se pomolite i za vašeg brata? Meni je potrebna vaša molitva. Oče Nebeski, u ime Isusa Hrista, Gospoda Naše pravde, smelo dolazim u Tvoje prisustvo. Smelo, ne zato što sam ja vredan Tvoje pažnje, nego zato što je vredno Jagnje koje je zaklano. O, hvala Ti Gospode na novom i živom putu, koji si nam omogućio po toj neizmernoj ceni. Hvala Ti što sam prihvaćen u Voljenome, opran Njegovom krvlju i obučen u Njegovo besprekorno ruho, tako da mogu stajati pred Tobom uveren da me u potpunosti prihvataš. A to mi daje… to mi daje smelosti da zatražim da nas blagosloviš na poseban način, kako nastavimo sa našim proučavanjem večeras. Izli Duha Svetoga na nas Gospode Bože. Mi želimo videti novu svetlost. Stoga, prosvetli stranice Svete Reči i daj nam natprirodnu sposobnost da vidimo svetlost duhovnim očima. Pomozi nam, ne samo da to razumemo, nego i da to cenimo, i što je najvažnije, pomozi nam da to prihvatimo. Mi otvaramo vrata našeg srca i kažemo: ‘Ući nebeski Gostu, uđi i večeraj sa nama’. Kažem Ti Oče, molim Te udostoji me da budem kanal istinskih blagoslova; u Isusovo ime. Amin. Ključni tekst celog seminara je 2.Kor.3:18. Iz ovog teksta smo uzeli naslov- ‘Iz slave u slavu’. i naslov naše druge lekcije- ‘Gospodnja slava’. 2.Kor.3:18. sumira najjezgrovitije i sažeto suštinu razvoja hrišćanskog karaktera. Ali, da bi se to prepozlo vi treba da pobliže sagledate te reči sa mnom. U redu? Mi se nećemo zadovoljiti samo kopanjem po površini u ovom seminaru. Mi ćemo zaista kopati duboko kroz razne tekstove koje ćemo razmatrati. 2.Kor.3:18, u New King James-u zvuči ovako: ‘Ali svi mi…’ Molim vas zapazite ličnu zamenicu, koja uključuje i autora- Pavla. On očigledno tu uključuje i sebe govoreći hrišćanima. U redu? Sve nas vernike. ‘Svi mi sa otkrivenim licem…’ Ovde imamo jedan zanimljiv primer kako je ovaj prevod precizniji prevod originalnog jezika, nego što je onaj stari. King James ovde kaže- ‘… ali svi mi otkrivena lica;’ što je prilično tačno, ali nam ne pruža uvid, da Pavle pravi kontrast… značajan kontrast između našeg iskustva i onog Mojsijevog. Ako pogledate 2.Kor.3, zapazićete da u trinaestom stihu Pavle kaže da je Mojsije morao da stavi… šta? … pokrivalo preko lica. U kontrastu stih osamnaest kaže- ‘… ali svi mi smo sa otkrivenim licem’. Ista reč na Grčkom, sada u glagolskoj formi. Ista reč. Veoma zanimljivo… Drugim rečima postoji razlika između našeg iskustav i Mojsijevog. Mojsije je imao pokrivalo; dok nama ono ne treba. Samo sam želeo da ukažem, da ćemo govoriti o ovom značaju, kasnije u seminaru. Čitamo dalje: ‘Ali svi mi sa otkrivenim licem…’ Šta to radimo? ‘Gledajući kao u ogledalu slavu Gospodnju, se preobražavamo u isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha.’ Toliko mnogo duboke istine je u ovom stihu… Toliko mnogo. Pratite me sada. ‘Ali svi mi sa otkrivenim licem’, šta to mi radimo? ‘Mi gledamo kao u ogledalu’. King James kaže gledamo kao u staklo, što je starinska reč za ‘ogledalo’. A sada pazite dobro. Grčki izraz koji je preveden ‘kao u ogledalo’ može da se prevede veoma precizno i ‘kao ogledalo’. Gledati kao u ogledalo ili gledati kao ogledalo. Grčki jezik će vam dozvoliti oba prevoda. Uzgred, zanimljivo je, da je iz nekih novijih prevoda nestalo- ‘gledanje kao ogledalo’. Koju verziju je Pavle imao na umu? Da li je imao onu- ‘gledamo kao u ogledalo’? Drugim rečima, gledanje nečeg što se odražava na nas. Ili je imao na umu- ‘gledanje kao ogledalo’? Gledanje sa razlogom da bi odražavali. Koju je imao na umu? Mislim, da je imao obe. a mislim i da je namerno upotrebio taj izraz, jer je želeo da mi gledamo slavu Gospodnju, koja će se odražavati na nama. Ali iz kojeg razloga? Da bi je odražavali na druge. Ima li to smisla? Gledanje kao u ogledalo, da, ali takođe i gledanje kao ogledalo Iz razloga da odražavamo na druge. A sada, šta to mi gledamo kao u ogledalu ili kao ogledalo? Šta? Šta je to? Sledeći red- ‘… slavu Gospodnju…’ … opet ćemo pauzirati, pre nego ovo ne raspakujemo. Dok to radimo, dok gledamo kao u ogledalo ili kao ogledalo slavu Gospodnju… šta se dešava? MI se preobražavamo. Mi se šta? Preobaražavamo. A sada molim vas, vi koji imate King James prevod, učinite si uslugu. King James kaže- ‘… su promenjeni’. Ja nemam problema sa time da tu kaže ‘promenjeni’, pre nego ‘preobraženi’. Neadekvatnost u prevodu leži u glagolskom vremenu. Pratite me, molim vas. ‘… se preobražavamo’, je mnogo bliže grčkom glagolskom vremenu. Vidite, grčko glagolsko vreme je u sadašnjem aktivu. A sadašnje aktivno vreme u grčkom, budite sad pažljivi, sadašnje aktivno vreme u grčkom se razlikuje od svega što mi imamo u engleskom jeziku. Sadašnje aktivno vreme u grčkom se koristi kada želite da ukažete na na kontinuiranu radnju koja je u toku, šta god da je ta radnja. U ovom slučaju, to je preobraženje ili promena. najbliže što smo došli na našem jeziku grčkom smislu ovog glagola, je ono što stoji u New King James- ‘… mi se preobražavamo’. ‘Preobražavati se’… imate li taj osećaj? To je nešto što je… … u toku… je progresivno,,,, trajno, nešto što nastavlja da se dešava. Vidite ‘promenjen’, skoro zvuči kao da se dešava u određenom trenutku i sve je gotovo. A sada šta je sledeće Gospode? Pa ja sam promenjen. Je li takvo hrišćansko iskustvo? O ne, dragi prijatelji. Ovo preobraženje je posao za… koje vreme? Za ceo život. Mi smo u neprestanom procesu promene ili preobraženja. Ovo je veoma važan koncept, potrudite se da razumete. Mi se preobražavamo. Preobražavamo u šta? ‘U isto obličje’. Šta je to? Pa, to je slava Gospodnja. Vidite, ova očigledna istina koju imamo u ovom stihu govori to ovako; gledanjem, mi smo promenjeni, promenjeni nalik na ono šta gledamo. Jeste li to već nekada čuli? Mi smo promenjeni nalik na ono šta gledamo. Biblija to tako ne kaže, ali iznosi istinu u ovom stihu. Mi se preobražavamo u isto obličje. Koje? Pa, u ono što gledamo… … a u šta to mi gledamo? Slavu Gospodnju. Tako da, ako smo promenjeni u isti lik, kako smo to promenjeni? ‘… iz slave u slavu’. Progresivno se menjamo nalik na ono šta gledamo. Vidite, progresivna priroda ove promene je sasvim jasno ovde vidi- ‘iz slave u slavu’. Iz jedne faze razvoja karaktera u drugi. Uvek i neprestano približavanje sličnosti sa onim u šta gledamo. Ima li to smisla? A sada… ključni koncept; nemojte to prevideti! Ko je taj što nas menja? Da li se sami menjamo? Možemo li promeniti sebe? Ne više, nego što leopard može promeniti svoje šare, ili Etiopljanin boju svoje kože. Mi moramo biti promenjeni, dragi prijatelji. Šta to moramo? Da budemo promenjeni. Pomozite mi sa ovim. Kakav je to glagol? Hajde studenti engleskog, pomozite mi ovde. ‘Biti promenjen’. Kakav je to glagol? Pasiv. Pasivni glagol. Mi moramo biti promenjeni. Znate li šta je pasivni glagol? Gledate me ‘belo’. Časovi engleskog su davno prošli, zar ne? Da! Pasivni glagol je suprotnost aktivnom glagolu. A šta je aktivni glagol? To je nešto što radite. Npr.- ja trčim. To je aktivni glagol. -Ja to radim. ja sam pregažen. To je pasivni glagol. To je meni učinjeno. Pratite li? Biti promenjen je pasivni glagol. To je nešto što je…šta? Nama učinjeno. A ko nas to menja? Ko jedini može da nas promeni? Poslednji red- ‘kao od Gospodnjeg Duha’. Da li čujem ‘amin’? Vi se ne možete sami promeniti; ja se ne mogu promeniti sam. Mi moramo biti promenjeni. To je pasivni glagol, ali pazite! Molim vas, pratite me! Iako je to pasivni glagol, iako se mi ne možemo sami promeniti, da li to znači, da mi nemamo ništa da radimo u tom procesu? Da li to znači, da mi samo sedimo opušteni i dižemo ruke od svega? Da li je to tako? Ni u kom slučaju; to ne znači to, dragi prijatelji, molim vas… … nemojte dozvoliti sebi, da tako nešto zaključite. Mi imamo apsolutno suštinsku i aktivnu ulogu, koja sarađuje, da bismo bili promenjeni od Svetog Duha. Koja je to naša uloga? Kako mi to sarađujemo? Upravo iz ovog teksta mi recite, kako mi to sarađujemo? Da bismo bili promenjeni iz slave u slavu silom Duha Svetoga; šta mi moramo činiti? Gledati u slavu Gospodnju. Čujem li ‘amin’? Vidite, vi se menjate u obličje onoga što gledate. Samo vas Sveti Duh može promeniti, Ali ni Sveti Duh vas ne može promeniti, ukoliko vi ne sarađujete, tako što gledate u slavu Gospodnju… … i svi rekoše; da vas čujem… (Amin) Ovo nije prepušteno slobodnom izboru. To je apsolutno suštinski. Vi i ja ne možemo biti promenjeni u obličje onoga u šta gledamo… Mi ne možemo biti promenjeni u sličnost slave Gospodnje, ako ne gledamo u nju. Ne možemo. U redu, to nas dovodi do sledećeg pitanja. Šta je slava Gospodnja? Šta je slava Gospodnja? Ovo je tako važno. Molim vas, pratite me. Želim da vam dam biblijski odgovor na to pitanje, jer je tako fundamentalno. Okrenimo na 2.Moj.33. Bilo bi dobro da nađete to u Bibliji, da podvučete, ako već nije podvučeno. Ali imate to i u skriptama. 2.Moj.33:18,19. Želim da čujete ovaj razgovor između Mojsija i Boga na sinajskoj gori. Znate tu priču. Mojsije je već bio na gori, primio je dve kamene ploče. Vratio se dole, otkrivši da deca Izrailja igraju oko zlatnog teleta, bacio je kamene ploče i razbio ih. Te je požurio nazad, da se zauzme za svoj narod. Jel’ tako? Tip Hrista, predivni tip Hristove uloge. Ali on je zatražio izuzetanu stvar u osamnaestom stihu, dok je bio sa Bogom. Šta je on to rekao? Rekao je- ‘molim Te’, ili u poznatijem prevodu- ‘ja Ti se molim’, ‘pokaži mi Tvoju’…šta? ‘… slavu’. Šta je Mojsije naročito zatražio da vidi? Božiju slavu. Mi samo što nismo otkrili šta je slava Božija, zar ne? Šta je to Bog otkrio Mojsiju na njegovu molbu i zahtev da vidi slavu Božiju? Šta mu to Bog otkriva? Pogledajte u sledeći, devetnaesti stih. ‘Tada On’, veliko ‘O’, a to Bog govori, ‘tada On reče- Učiniću da sve Moje…’, šta? ‘… dobro prođe ispred tebe i proglasiću ime Gospodnje pred tobom’. Veoma zanimljivo. Božija slava očigledno ima veze sa Njegovom dobrotom. A šta je to? To je moralni kvalitet Njegove ličnosti, a takođe ima veze sa Njegovim imenom. Ima li to smisla? Čujte sada, kako Bog nastavlja da otkriva svoju dobrotu proglašavajući svoje ime. hajdemo u 34-to poglavlje, stih 5 i dalje: ‘A Gospod siđe u oblaku i stade onde s njim, i povika po imenu Gospod’. Nije li to i rekao da će uraditi? Da. A koje je to ime? ‘… i Gospod prođe pred njim i povika- Gospod Gospod Bog milostiv i žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom, koji čuva milost hiljadama, prašta bezakonja, nepravde i grehe, a nikako ne pravda krivoga…’ Šta to imamo ovde? U proglašavanju Njegovog imena, šta ovde nalazimo? To su vrline koje sačinjavaju Njegov karakter. Slažemo li se sa ovim? I zaključak je, šta je slava Božija? To je Njegov karakter. Amin? Šta je Božija slava? Njegov karakter. Mi smo to ustanivili iz Pisma. Hajde da to potvrdimo iz nadahnutih komentara Pisama, koje mi kao narod uživamo. ‘Pregled i glasnik (3. nov.1896.) Ovde je na dnu četvrte strane, Vidite li, gde je? ‘To je Njegov pravedni karakter koji predstavlja Božiju slavu…’ Slažemo li se? Šta je Božija slava? To je Njegov pravedni karakter. Dragi prijatelji, Ja naprosto ne mogu prenaglasiti važnost razumevanja ovoga što smo upravo čuli i na čemu stojimo. Zašto? Pa, mi nalažemo da proučavamo šta kaže Gospod o ovoj temi izgradnje karaktera. Jel’ tako? Uverio sam vas o tome na uvodnom proučavanju. A sada, da bismo razumeli šta kaže Gospod o ovoj temi, moramo znati koji je biblijski termin za taj kocept. Vidite, ako ste osvedočeni da je izgradnja karaktera najvažnije delo ikada povereno ljudskim bićima, i da nikada ranije marljivo proučavanje nije bilo tako važno kao sada {Ed 225}; i vi odete kućama odlučni da otkrijete, šta Biblija ima da kaže o izgradnji karaktera, šta ćete najverovatnije uraditi? Pa, verovatno ćete otići do vaše police sa knjigama i uzeti konkordans- Strongov iscrpni konkordans. Jel’ tako? Oduvati prašinu i potražiti, koju reč? Karakter, zar ne? Želite da saznate, šta Biblija ima da kaže o izgradnji karaktera. Potražili biste reč- karakter. I šta biste otkrili? Jeste li to ikada pokušali? U ovom konkordansu. E sada, šta je iscrpni konkordans? To je onaj koji ima baš svaku moguću reč koja je u Bibliji; čak i sve one rečce. Ako je već iscrpan, on mora da ima sve to zapisano. Čak i one stvari, koje vas ni ne zanimaju. U redu, iscrpni konkordans. Probajet to sa ovim konkordansom i King James prevodom Biblije. Potražite reč- karakter. Šta ćete otkriti? Ona nije tamo. Nema je. Niti jednom u ovom prevodu Biblije ne nalazimo reč- karakter. A ako to dobro ne znate, šta biste zaključili? da Biblija nema ništa da kaže o izgradnji karaktera. O čemu ovaj govornik priča na ovom seminaru? O najvažnijem delu ikada poverenom ljudskim bićima Očigledno, da se Biblija ne bavi time, ni ne govori o tome. da li bi to bio vaš zaključak? O, dragi prijatelji, to bi bio potpuno pogrešan zaključak. Insistiram, molim vas čujte, Insistiram, da se celo Pismo pretežno i dosledno bavi našim obnovljenjem u sličnost karakteru našeg Tvorca. To je sveobuhvatna tema Biblije. ali vi to nećete prepoznati, niti ceniti, sve dok ne razumete biblijski termin te reči- karakter. A koji je? To je slava. Slava! Uzmite vaš konkordans i pogledajte reč- slava, i imaćete stranu za stranom materijala o karakteru. Jer koji je biblijski termin za karakter? To je slava. Jeste li svi shvatili? A ima i drugi termin, koji se takođe koristi a koji se odnosi na karalter; ‘ime’ je jedan od njih, kao što smo videli ovde, kada je Mojsije rekao- ‘Molim Ti se, pokaži mi svoju slavu’. Bog je na to rekao- ‘povikaću svoje…. šta? ‘… svoje ime’. ‘Blagodat’ je u pravom smislu takođe u bliskoj povezanosti sa karakterom. Nekada praktično i njen sinonim. To ću objasniti, kako budemo išli dalje. Ali primarni termin u Pismu za karakzter je…, šta? Slava. Držite se te ključne reči. To je dragocni egzegetski ključ. O, evo je velika reč. Šta je egzegetski ključ? Šta je egzegeza? To je proučavanje Biblije. Otključavanje istine. Otključavanje tekstova Pisma, tako da bismo mogli razumeti istinu. To je egzegeza. A upravo ste dobili dragoceni egzegetski ključ, koji će vam pomoći da otključate dragocenu istinu. Posebno u ovim pasosima u kojima nalazite reč ‘slava’. I ako imate slično iskustvo kao ja, pre nego sam imao ovaj egzegetski ključ, razumevajući da je biblijski termin za karakter ‘slava’, kada god sam dolazio do reči ‘slava’, pomišljao sam da to znači nekakva sjajna svetlost. Jel’ tako? Božija slava je veoma sjajna. Da, ona je sjajna. I da, ona ima veze sa svetlošću. Ali shvatite ovo, dragi prijatelji, Božija slava je na prvom mestu Njegov karakter. Amin? I od sada kada god, ako to i nije bila vaša praksa do sada; kada god naiđete u Pismu na reč ‘slava’, od ovog momenta, želim da pomislite na…, šta? Karakter. I ako se budete držali toga, bićete na dobrom putu da otkrijete šta Biblija ima da kaže o izgradnji karaktera. Da vam dam jedan primer. Okrenite Isa.60. Isaija 60-to poglavlje. Pročitaću iz moje Biblije. A vi to imate u skriptama ovde. Ali, dobro je pogledati u Bibliju. Ovaj odeljak Pisma je posebno relevantan i odnosi se na nas, dragi prijatelji, koji smo u poslednjem vremenu zemaljske istorije. Da, to je proročki odeljak, koji ima dvostruko ispunjenje. Njegovo prvo ispunjenje je bilo sa prvim Hristovim dolaskom, što se već ispunilo. Ali, ono ima i drugo, dvostruko ispunjenje, a odnosi se na Božiju crkvu upravo pre samog drugog Hristovog dolaska. I mi ćemo se fokusirati na ovo drugo proročko ispunjenje. Da li me pratite? Čujte ovo što je namenjeno nama u ovim poslednjim časovima zemaljske istorije. Čujte hitnoću u glasu proroka: ‘Ustani i svetli se’ Šta da radimo? ‘Ustani i svetli se’. U redu Isaija, ali kako? Kako možemo svetleti? Odgovor sledi. ‘Jer dođe svetlost tvoja!’ Možete li svetleti bez svetlosti? Ne možete! Tako da, ako mislimo ustati i svetleti, moramo imati svetlost. U redu Isaija, ali kako mi primamo svetlost? Odakle dolazi ta svetlost? Čujte sledeći red: ‘I slava Gospodnja obasja te.’ Koju ste to reč zapazili ovde? Slava. I šta ste uradili? Odmah ste pomislili, na šta? Da vas čujem. Karakter. Upotrebili ste egzegetski ključ i shvatili da ovde Isaija govori o karakteru Božijem otkrivenom u… kome? Gospodu Isusu Hristu. Amin? Vidite, Isus Hrist je ‘sjajnost’. Jev.1:3: ‘On je sjajnost slave Božije’. Amin? Drugim rečima, On je neumanjen sjaj Božijeg karaktera. Jeste li zapamtili? Slava znači… šta? Karakter. Tako da, kada Biblija kaže da je Isus sjajnost slave Božije, ona nam zapravo kaže, da je Isus neumanjen sjaj Božijeg karaktera. On je Sunce pravednosti. Sunce. U redu, šta je On? On je Sunce pravednosti. On je nesmanjen sjaj svetlosti a što se tiče Božijeg karaktera; a koja obasjava nas. To je izvor svetlosti. Jel’ tako? I kako mi to da svetlimo? Kako da svetlimo? Pogledajte sledeći stih. Drugi stih: ‘Jer gle, mrak pokri zemlju, i duboka tama narode…’ Uzgred. King James kaže: ‘… ogromna tama…’ Zapravo, ovo mi se više sviđa. Dragi prijatelji, ova dva reda nam veoma jasno govore, da se ovaj pasus odnosi posebno na… koje vreme? Upravo na ovo sada. Pitanje- kada je najmračnije? Upravo pred svitanje. Sunce pravde samo što se nije vratilo. Čujem li ja to ‘amin’? Dakle, šta možemo očekivati da obavije planetu Zemlju? Ogromna tama. Nije li to tako bilo i pred prvo ispunjenje ovog odeljka? Sa prvim Hristovim dolaskom? O da, planeta zemlja i ljudska rasa su bili obavijeni ogromnom tamom, dragi prijatelji; a tako je i pred drugi dolazak. Tu je duboka tama. Duboka tama je prekrila narode. Ogromna tama. Kako ćemo mi svetleti u toj velikoj tami? Pogledajte poslednji red drugog stiha: ‘I Njegova slava će se videti…, gde? ‘… nad tobom.’ Da li ja to čujem ‘amin’? A šta mi da radimo? Treba da gledamo u slavu, tako da se ogleda u nama, ali zbog čega? da je reflektujemo drugima. To je jedini način na koji možemo svetleti. Amin? Vi ne možete proizvesti sopstvenu svetlost. Jedino što možete je da odražavate Svetlost Istine, dok vas obasjava. Onakva kakva vam je otkrivena u životu Isusa Hrista. A šta je istina? Istina je jednostavna i duboka činjenica, da je Bog ljubav. (1Jov.4:8.) Amin? Božiji karakter u jednoj reči je ljubav, dragi prijatelji; I dok gledamo u to divno otkrivenje… dok gledamo, mi se…, šta? Menjamo. Menjamo se u obličje onoga šta gledamo. Iz… ‘Iz slave u slavu’. (2.Kor.3:18.) I to je jedini način da iko od nas svetli. Nema drugog načina! Nema drugog načina. A molim vas, pogledajte i sledeći stih. Zapazite šta se dešava sa našom efikasnošću kao onih koji pridobijaju duše, kada odražavamo Hristov karakter?! Pogledajte sledeći stih: ‘Narodi će…’, šta? ‘… će doći ka videlu tvom, i carevi ka svetlosti koja će te obasjati’. Da li ste to čuli? Kada ćemo biti efikasni u zadobijanju duša? Kada ćemo biti upotrebljeni silom Svetog Duha, da privučemo narode spasonosnoj zajednici sa Isusom? Kada? Samo onda kada vide da se Isusov karakter odražava u našim životima. Da li čujem ‘amin’? Ako ne budu videli slavu, da li će biti privučeni? Hoće li doći? Neće. Da ste blagosloveni… oprostite mi, ali moram ovo reći. Jesmo li mi to možda uperili prstom upravo na razlog što naša nastojanja da zadobijamo duše, nisu onakva kakva bismo mi želeli? Hajdete sada, hoćete li to priznati? Hoćete li to priznati? Molim vas, zapazite. Tu kaže… Kaže- ‘Kada se Njegova slava pokaže nad nama, narodi će doći ka videlu tvom’. Oni će doći. vidite, dragi prijatelji, pra nego što možemo biti efikasni svedoci za cara, mi moramo imati karakter sličan Caru. Amin? Samo kada ljudi vide ljubav Hristovu da se odražava u našim životima, tada će tek biti privučeni Hristu kroz naša ‘ogledala’. Ima li to vama smisla? Razumete li, šta pokušavam da objasnim? Mi ne treba da privlačimo ljude nama, nego da ih privlačimo Isusu; ali mi to činimo, dok njima odražavamo Isusovu ljubav. A ako ne odražavamo karakter tj. slavu Hristovu drugima, oni ni neće biti privučeni. Neće biti privučeni. Vidite, kao narod nama je potrebno… ono što je ovoj crkvi potrebno, nisu to više elokventni i silni evanđelisti, koliko god je i to važno. Ono što nam je neophodno, ako želimo da završimo posao, je da postanemo ljudi sa više ljubavi. I to svi mi! Svako treba da zadobija duše; i svaki pojedinac treba da odražava slavu- Isusov karakter. I dok činimo to onima sa kojima smo vezani, oni će to primetiti! I reći će- ‘Hej, šta je to sa vama?! Šta vas to čini drugačijim? Kako to, da ste toliko srećni? Kako to da vam tako dobro ide u braku? Ooo! Kako to da vam je dobro u crkvi? Kako to da ste tako složni i da se međusobno volite? Kako to da vam dobro ide sa vašom decom? A vi deco, kako to da ste dobri sa roditeljima? O čemu se tu radi? Recite nam! Ima u vama nečeg posebnog.’ Vidite, dragi prijatelji, Istinska ljubav, ljubav koja ujedinjuje je prilično retka pojava na ovoj planeti u ovo vreme. Čujem li ‘amin’? I kada to ljudi budu videli, oni će na to obratiti pažnju! Prilično je neuobičajeno videti pravu, istinsku, nesebičnu ljubav da se zbiva, i to je predivna stvar… To je predivna stvar! Ona donosi zdravlje, sreću, mir i radost onima koji je imaju, i koji je poznaju u svim svojim odnosima; A to je dragi prijatelji, najbolja propoved, koju iko može da ispropoveda. Ona se ne propoveda ustima, nego životom. To znači biti živa poslanica. Kada postanemo ljudi puni ljubavi, dragi prijatelji, mi ćemo biti moćni i efikasni u zadobijanju duša. Da li ja to čujem ‘amin’? Upravo je to tajna za efikasno zadobijanje duša. Postati osoba puna ljubavi. Osoba puna ljubavi. A sada… Pomozite mi malo sa ovim. Volim ovaj koncept. Isus je Sunce pravednosti. On je neumanjena svetlost slave Božije. On je izvor svetlosti. A šta crkva treba da bude? Koji je simbol za crkvu u Pismu? Jeste, to je žena. Okrenite na Otkrivenje dvanaesto poglavlje. Otk.12, indentifikuje ovaj tip veoma jasno: ‘I veliki znak pokaza se…’- prvi stih. ‘I veliki znak pokaza se na nebu; žena obučena u…, šta? ‘… sunce’. Ova žena je simbol crkve. Ali, šta to nju čini lepom? U šta je obučena? Šta ona odražava? Svetlost Sunca pravde- Isusa Hrista. Hristov karakter. To je čini prelepom. Ali zapazite još nešto, što obično previđamo. Na čemu ova žena stoji? Pogledajte! Sledeći red: ‘I mesec je pod njenim nogama’. Šta je pod njenim nogama? Mesec. Dragi prijatelji, insistiram da je ovo takođe tip crkve; i naravno, veoma odgovarajući tip. Razmislite o tome sa mnom. Kako to mesec sija? (odražavajući sunce) Koji je jedini način, da mesec može da sija? Odražavajući sunčevu svetlost. Ima li mesec sam po sebi svetlost? Da li on proizvodi svoju svetlost? Ne. Jedini način da mesec može da sija je…? Odražavanje. A kada mesec sija? Kada? Noću. Noću. ‘Gle, mrak će pokriti zemlju i ogromna tama narode.’ (Isa.60:2.) Dragi prijatelji, vidite li da je mesec odgovarajući simbol za crkvu? Znate… da svim srcem čeznem… molim vas, čujte me; svim srcem čeznem za ovu crkvu, da bude pun mesec za Isusa hrista. Pun mesec za Isusa Hrista. Brate, sestro, molim vas, nemojte biti zadovoljni da budete samo mladi mesec. Budite pun mesec. Dozvolite Hristu da vas dovede do sklada sa Njegovom voljom, i držite pogled uperen na Njega; a u tom gledanju ćete se…, šta? … promeniti iz…, šta? ‘… iz slave u slavu’; iz jedne faze razvoja karaktera u drugu. Od mladog meseca, preko četvrtine meseca i polumeseca, i tri četvrtine meseca, dok konačno ne budete…- šta? Pun mesec za Isusa. Sjajite, koliko god blistavo možete. Sjajite, koliko god blistavo možete, odražavajući Isusov karakter.. Može li to biti naše iskustvo? Može. Mora li to biti naše iskustvo, ako mislimo biti spremni da idemo kući sa Isusom? Da, mora, dragi prijatelji. Mora! Ako mislimo biti ili efikasni svedoci za Cara, ili pogodni grašani Carstva, moramo naučiti da odražavamo Hristov karakter u punini naših grehom-oštećenih sposobnosti. Čak i mesec u poređenju sa suncem je… šta? Slab odraz. Pogledajmo u ‘Svedočanstva 2’ str.617,618: ‘On je imao moćni uticaj, jer On beše Sin Božiji. Mi smo toliko ispod Njega, sa toliko puno nedostataka, da i naši najbolji napori, koje možemo učiniti, su jadni. Mi ne možemo zadobiti i posedovati uticaj koji je On imao; ali zašto da se ne naučimo da dođemo blizu Uzora koliko god nam je to moguće, da bismo imali najveći mogući uticaj na ljude? O, prijatelji… Bog od nas ne očekuje da svetlimo tako kao Sunce, ali On očekuje od nas da svetlimo koliko to mi možemo. da li je to očekivanje preveliko? Ne. Je li nerazumno? Nije. On ne očekuje da mi budemo sunca, ali očekuje da budemo puni meseci! Amin? Puni meseci. Shvatajući, da čak i pun mesec je samo salb odraz sunca. Evo još jedan primenjivi citat. ‘Dan sa Bogom’-knjiga jutarnjih stihova, str.98: ‘Mi ne treba da mislimo da pošto smo samo slaba svetlost, da ne treba da učestvujemo u odsjajivanju. Velika vrednost naše svetlosti je u doslednosi u sijanju usred moralne tame ovog sveta, u sijanju ne da sebe zadovoljimo ili da sebe proslavljamo, nego dajući svu čast Bogu sa svim onim što smo mi. Ako mi služimo Bogu, i ako naše delo odgovara sposobnostima, koje nam je Bog dao, to je ono što On i očekuje od nas…’ On ne očekuje od nas da budemo sunca, ali očekuje da budemo puni meseci. Slažemo li se svi sa ovim? Da. I ovaj mi se sviđa; ‘Pregled i glasnik’ (18.Jul 1893.) ‘Mi moramo dopustiti da svetlost sunca pravednosti obasja naša srca, da bismo mogli…, šta? … odražavamo svetlost drugima. Mi svakodnevno možemo biti blagosloveni i biti blagoslov drugima, pokazujući ljubav, radost i mir, gde god da išli.’ Dragi prijatelji, kada postanemo takvi ljudi, kada pokazujemo ljubav, radost i mir gde god da išli, verujte mi, neznabošci će dolaziti ka našem videlu. Da li čujem ‘amin’? Biće privučeni i to će nas učiniti efikasnim u zadobijanju duša. Efikasnim svedocima za Cara. To je ono što nas čini efikasnim svedocima za Cara. Čujte. ‘Hristove očigledne pouke’ str.340: ‘Karakter je sila.’ Želite li silu? Želite li silu u zadobijanju duša? Ovde je tajna. Karakter je sila. Čitamo dalje: ‘Tihi svedok istine, nesebičan, bogobojazan život ima skoro neodoljiv uticaj.’ O, ja to želim! Da li i vi želite? Ima u sebi…, šta? Neodoljiv uticaj. Uzgred, on ne može biti neodoljiv, jer bi to bilo protiv nečije slobodne volje. Ali, Bogu slava, to može biti skoro neodoljivo. Da li želite takav uticaj na druge? Ja želim. ‘Tihi svedok sa istinskim, nesebičnim, bogobojaznim životom, nosi u sebi skoro neodoljivi uticaj. Otkrivajući u svojim životim Hristov karakter, mi sarađujemo sa Njim u delu spasavanja duša. Jedino ako otkrivamo u našim žovotima Njegov karakter, tada mi možemo sarađivati sa Njiim.’ Čujete li to, moji prijatelji? Da li otkrivanje Hristovog karaktera nije obavezno, ako mislimo sarađivati sa Njim u delu spasavanja duša? Da li je neobavezno? Ne. Nego je suštinsko. U stvari, to je jedini način da sarađujemo sa Njim u delu spasavanja duša. Nije onda ni čudo, što je najvažnije delo, šta? Izgradnja karaktera. Jer ako ne otkrivate Hristov karakter, vi ne možete zadobijati duše. Slažemo li se svi sa ovim? Ne možete. ‘Jedino otkrivanjem u našim životima Njegovog karaktera, mi možemo sarađivati sa Njim; i što je širi delokrug našeg uticaja, više dobra možemo da učinimo. Kada oni koji ispovedaju da služe Bogu, budu sledili Hristov primer, praktikujući…’, čineći šta? ‘… praktikujući principe zakona u svojim životima; kada svako delo svedoči da oni najviše vole Boga, a svoje bližnje kao sebe, tada i samo tada će crkva imati silu da pokrene svet.’ Dragi prijatelji, mislimo li pokrenuti svet, u ovom završnom vremenu zemaljske istorije? Zbog toga smo podignuti, da to uradimo. da odnesemo evanđelje svakom narodu, plemenu, jeziku i naciji. A to je ceo svet. Nama je dat ovaj veliki zadatak. Dragi prijatelji, sve je stavljeno na kocku. Ovo je apsolutno od suštinskog značaja za kulminaciju za veliko finale velike borbe. Poruke tri anđela moraju biti objavljene svim narodima, plemenima, jezicima i nacijama. Mi smo kao narod podignuti da to učinimo; a kako počinje troanđeoska vest? Kako počinje? ‘Bojte se Boga i dajte Mu…’, šta? ‘… dajte Mu slavu.’ (Otk.14:7.) Dajte Mu šta? ‘… dajte Mu slavu.’ Možete li eventualno, uspešno, podstaći ljude da daju Bogu slavu, ako to ni sami ne činite? A šta to znači, dati Bogu slavu? Šta to znači? To znači, otkrivati Njegov karakter u svom. O, brate, sestro, nek nam Bog pomogne kao narodu, da razumemo kako da budemo promenjeni iz slave u slavu. Čujem li ‘amin’? Nek nam Bogo pomogne kao narodu da naučimo da ustanemo i svetlimo, i da budemo puni meseci za Hrista. Nek nam Bog pomogne da naučimo da sarađujemo sa preobražavajućom silom Svetog Duha, da bismo mogli biti promenjeni. Mi se ne mođemo promeniti sami. Želim da svi to znaju. Mi se ne možemo sami promeniti. Mi moramo biti promenjeni. Ali moramo naučiti kako da sarađujemo. Moramo naučiti kako da sarađujemo; a to je glavni predmet ovog seminara. Mi ćemo učiti, milošću Božijom, kroz marljivo proučavanje Njegove Reči, Kako možemo i moramo sarađivati sa preobražavajućom silom Svetoga Duha. Svim svojim srcem želim da vas podstaknem, da se upravo sada odlučite da redovno dolazite. Ovde vam je raspored. Vi koji ste dobili skripte, one su odštampane kao male trostruko presavijene brošure. Raspored je intenzivan; jasno mi je. Biće potrebno odvojiti značajno vreme. Ali, dragi prijatelji, silom Svetog Duha ovo će biti iskustvo koje menja život za sve nas; i to će biti vredno vremena i energije koju budete odvojili. U stavri, moguće je, da bude od večne vrednosti ovo vreme koje budete odvojili. Hoćete li molim vas odabrati da dolazite? Mi proučavamo najvažnije delo ikada povereno ljudskim bićima i šta kaže Gospod u vezi toga. Stoga vas podstičem da dođete. Ne zbog toga da biste samo mene slušali. Podstičem vas da dolazite i sa mnom proučavate šta Gospod ima da kaže. Hoćete li se obavezati na to? Potreban mi je mali odgovor, povratna informacija. Hoćete li se obavezati na to? (Da!) O, salva Bogu. Pozivam vas da ustanete na završnu molitvu. Oče nebeski, ja sam Ti toliko zahvalan što možemo biti promenjeni iz slave u slavu. Iz karaktera u karakter mi možemo biti preobraženi u sličnost sa Hristovim karakterom. A to se neće desiti bez sile Svetog Duha. Mi ne možemo sami sebe promeniti, ali pomozi nam da shvatimo da nas ni Sveti Duh ne može promeniti, osim ako ne sarađujemo. I Oče mi smo započeli sa ovom serijom probuđenja, dugog i intezivnog seminara da proučavamo, šta Tvoja Reč ima da kaže o našoj saradničkoj ulozi. Molim Te da izliješ Svetog Duha na nas na poseban način. Želim da ovo bude više od samo intelektualne vežbe za sve one koji budu dolazili na naše sastanke i proučavanja. Molim Te, pripremi naša srca. Daj nam srce da Te poznamo. Silom Svetog Duha nam pomozi da intelektom dokučimo istinu. Ali i više od toga, pomozi nam da je prigrlimo osećanjima, a zatim ono najvažnije, pomozi nam da izaberemo da joj potčinimo svoju volju. Pomozi nam da ne samo razumemo istinu, nego i da joj se pokorimo. I da dozvolimo istini da nas oblikuje i ukalupi i to od iznutra ka spolja; u sličnost karaktera sa Njim, koji je Istina. O molim Te Oče, probuđenje i reformacija je naša najveća potreba. Vremena je malo, a ima toliko toga da se uradi. Moramo odneti evanđelje svim narodima, plemenima, jezicima i nacijama. Da bismo objavili posebnu poruku, zbog koje si i podigao ovu crkvu. A vreme nam izmiče, i to ne samo da pomognemo svetu da se pripremi, nego i da se sami pripremimo. Nemamo vremena za gubljenje. Molim te. osvedoči nas i pomozi nam da budemo motivisani da se potrudimo da naučimo kako da sarađujemo sa Tvojim Duhom; da bismo mogli biti pun mesec za Isusa Hrista, Sunca pravednosti. Hvala Ti što si čuo ovu molitvu i što si odobrio moj zahtev, jer te molim u Isusovo ime. Amin.

Ako želite, možete listati transkript i čitati tekst dok gledate video. Ako ste prekinuli vaše proučavanje u određenom momentu, a ne znate gde ste stali, jednostavno pritisnite CTRL-F (APPLE-F) i ukucajte nekoliko reči koje ste poslednje čuli, te će vas pretraživač u momentu dovesti do željenog mesta.