Select Page

Ova lekcija nije završen u pdf. Želite li nam pomoći? Radimo na ovom projektu. Ова лекција није завршен у пдф. Желите ли нам помоћи? Радимо на овом пројекту.

Ovde možete skinuti lekciju u pdf.

Rečeno je, da je izgradnja karaktera najvažnije delo ikada povereno ljudskim bićima. U toku sledećih sat vremena mi ćemo istražiti i našu privilegiju i našu odgovornost da postanemo slični Hristu po karakteru. Pridružite nam se sada u ovom moćnom vremenu lične obnove, dok nas pastor Stephen Wallace vodi ‘iz slave u slavu’.

Dobrodošli nazad, dragi prijatelji. Hvalavam što ste ostali. Hvala što ste toliko dolazili u protekle dve sedmice daproučavamo Božiju Reč. Bili ste redovni, a neki od vas su bili i veoma verni. Ne znam vaša imena, ali vam znam lica, i veoma cenim to što ste redovnodolazili ovde. Slavim Boga zbog toga, jer je to jasan pokazatelj da Sveti Duhradi na vašim srcima i životima. To je jasan pokazatelj. Vidite, za telesnogčoveka nema ničeg privlačnog u onome što smo proučavali ovde; ama bašničeg. (Rim.8:7) Ničeg senzacionalnog ni zabavnog. Beše to jednostavnoproučavanje onoga ‘šta je Bog kazao’ o tome kako postati hristolik. Tako da ječinjenica, da ste odlučili da dođete, jasan pokazatelj da Sveti Duh radinatprirodno u vašem životu dajući vam glad i žeđ za Božijom Rečju. (Amo.8:12) Slava Bogu na tome, i ja vas molim da Mu dozvolite da u vamadovrši ono što je započeo. (Kol.1:28) U redu? Nastavite da dolazite iproučavate Božiju Reč, i ona će vas osloboditi (Jov.8:32), a ona će vas iposvetiti, jer Isus je Reč. (Jov.17:17) Amin? To i jeste Njegova suština, da nasoslobodi od našeg prirodnog ropstva grehu, svome ‘ja’ i sotoni, da nas dovedenazad pod svoje blago i nežno carstvo ljubavi, i da nas preobrazi od po prirodisebičnih, što i jesmo, u hrišćane koji vole i koje je lako voleti. (LDE 191. 4) Viprosto morate voleti takvog Gospoda. Amin? Morate, morate. Evo nas naposlednjem zajedničkom proučavanju. I znate, ovo nije mesto gde obično ovaserija završava, ali mi ćemo tu morati završiti, jer nam je isteklo vreme. I želimda se još jednom obazremo na ovaj zakon uzajamnog uticaja, i želim da vasohrabrim da shvatite zajedno sa mnom, da su zbog tog uzajamnog uticajaizmeđu naših misli i reči, naše reči ustvari veoma korisne u ispitivanjusopstvenog srca. (GW92 109. 3) Ponavljam ovo: Pažljivo i objektivnopreispitivanje onoga šta izlazi iz naših usta, nam je od velike pomoći, dabismo shvatili šta se to zaista zbiva u našim srcima. A da li je važno preispitatise, i videti šta se odigrava u srcu? Da li je? Dragi prijatelji, nemoguprenaglasiti veliku važnost toga, posebno u svetlosti činjenice da smo mipretežno u samoobmani, što je karakteristika koja opisuje crkvu poslednjegvremena. Mislimo da smo. . . , šta? Bogati. . . i da nam ništa ne treba, a neznamo da smo. . . , šta? Nesrećni, nevoljni, siromašni, slepi i goli. (Otk. 3:17)Zašto? Pa, kao što smo već zapazili, jer imamo samo obličje pobožnosti. (2.Tim.3:5) Mi bolje držimo slovo zakona od skoro svih ostalih. (DA 173. 6) Testoga šta zaključujemo? Da smo Božiji narod ostatka, i spremni čekamo Isusada dođe. Budite oprezni. Možda i niste ono što mislite da jeste; ali, ono štomislite, to ste. ‘Ono što čovek misli u svom srcu, to je on. ‘ (Prič.23:7) Ali to nijelako, zbog činjenice da ono što se dešava u srcu, se ne vidi prirodnim očima. To zahteva. . . , šta? Duhovnu razboritost. (1.Kor.2:13,14) Nije lako prepoznatišta se zaista dešava u našim dušama, osim ako nam oči nisu. . . , šta?Pomazane sa očnom mašću. (Otk.3:18) Jedan od najboljih načina da ispitamokakva nam je duhovnost, je da oslušnemo šta izlazi iz našeg srca kroz usta. Kada to oslušnemo, to nam može dosta toga reći. Želim da vas izazovem danaučite da činite to; a opet to. . . da ste blagosloveni, to vam možda neće bitibaš tako ugodno, ali je to potrebno; to je neophodno. Duh me može navestida malo ispitujem. . . Molim vas, nemojte se naljutiti na mene. Ja samo neželim da iko od vas nastavi sa samopravednošću i samoobmanom, sve dokne bude prekasno da se povodom toga nešto ne preduzme. Vidite, ja nikogaovde ne optužujem da je licemer. Ali znam, po presudi istinitog Svedoka(Otk.3:14), da postoji dosta licemerja među nama. I zato želim da vasizazovem, kao što sam i sebe, jer mi treba da malo preispitamo svoje srce. Amin? Treba da se preispitamo, stoga budimo voljni da to i učinimo. I hajdeda počnemo sa molitvom za očnu mast. Istiniti Svedok želi da nam je da, zarne? On posebno govori Laodikeji da je traže od Njega. (Otk.3:18) Učinimo to. Oče nebeski, u Isusovo ime ponovo dolazim pred Tebe radi sebe i svojebraće i sestara. Dolazim sa pouzdanjem zbog mog starijeg Brata i Njegovihzasluga. Pre svega, dolazim da Te slavim i hvalim. Mi to ne činimo kolikobismo trebali. Dosta toga tražimo, ali slabo Ti zahvaljujemo. Ti si nasblagoslovio u proučavanju Reči, i mi smo Ti mnogo zahvalni. I molimo Te danas ponovo blagosloviš. Molimo Te Oče, pomozi nam da još bolje shvatimo tujednostavnu istinu, da usta govore od suviška srca. Pošto je to tako, mimožemo dosta toga uvideti o našim srcima, dok slušamo šta nam ustagovore. Pomozi nam da budemo pošteni i objektivni u tom preispitivanju sebe,i da, ako je to potrebno, otkrijemo bilo kakvo licemerje; molimo Te to, dok jošima vremena da odemo pod krst i dobijemo novo srce. Vodi i usmeri svakumoju misao i reč, dok budem vodio ovo proučavanje, to je moja molitva uIsusovo ime. Amin. Kao što ste mogli primetiti, i kao što se to već dešavalo,nismo uspeli da dovršimo prethodnu lekciju. Ali to nije problem, jer je ovavečerašnja tema veoma blisko povezana sa prethodnom. Nadam se da smoshvatili, da veliki blagoslovi mogu biti naši, ako naučimo da vladamo svojimjezikom. (2T 315. 2) Jeste li to shvatili? Nadam se da smo svi shvatili damožemo naneti sebi veliku štetu, ako ne kontrolišemo svoj jezik. Koliko jesamo važno da naučimo da ukrotimo jezik, ako mislimo postati slični Hristu pokarakteru, da bismo sazreli u svom hrišćanskom iskustvu, i da bismo iskusiliistinsko probuđenje. Amin? Ali, Jakov ima o tome nešto da kaže, i na prvi mahdeluje malo obeshrabrujuće. Jak.3:8 i stihovi koji slede. Znači 8. stih: ‘Ali,nijedan čovek ne može. . . ‘, šta? ‘. . . ukrotiti jezik. ‘ Znači li to da mi u svomhrišćanskom iskustvu možemo samo nanositi štetu i propast, jezikom koji jevan kontrole? Znači li to da nikada nećemo biti u mogućnosti da požnjemoblagoslove slaveći Boga jezikom? (Ima Jedan koji može da ukroti jezik.) Hvala. Tu kaže: ‘Ni jedan čovek ne može da ukroti jezik. ‘ A bez Njega nemožemo ništa činiti. (Jov.15:5) Ali, sa Njim možemo sve. Amin? ‘Sve mi jemoguće kroz Hrista koji mi daje snagu’ (Fil.4:13), takođi i da ukrotim jezik. Čujem li ‘amin’? Dobro. Molim vas zapazite sa mnom uzrok problemaneukroćenog jezika. Šta je uzrok tog problema? ‘Ali, nijedan čovek ne možeda ukroti jezik. Jer je nemirno zlo, puno smrtonosnog otrova. Njimeblagosiljamo Boga i Oca, a njime i proklinjemo čoveka, koji je načinjen poBožijem obličju. Iz jednih usta izlaze i blagoslovi i kletve. Braćo, ne valja datako bude. Da li izvor iz istog otvora daje i slatku i gorku vodu?’ Odgovor sepodrazumeva, ali je ipak ‘ne’. Ali zapazite, Jakov nam je identifikovao uzrokproblema. A to je izvor. Jel’ tako? Usta su otvor izvora, a ono što iz njegaizlazi su naše reči; a ono što direktno određuje kakve nam to reči izlaze, jeono šta se dešava u umu. Da li je to jasno? Stoga, ako mislimo ukrotiti jezik,ako mislimo naučiti dovesti svaku našu reč u pokornost Hristu, moramonaučiti dovesti svaku našu misao u pokornost Hristu. (2.Kor.10:5) Možemo liučiniti to sami? Ne, čak ni jednu misao ne možemo sami dovesti u pokornost. Ali, sa novim srcem, koje je motivisano ljubavlju i osnaženo Svetim Duhom, vimožete dovesti svaku misao u pokornost Hristu. Vi to možete, garantujemvam! Ono što nam On nudi, to nas i osposobljava. Činjenica da nas Onpodstiče, je sama po sebi obećanje da će nas i osposobiti da to učinimo. Dragi prijatelji, kada mi dovedemo svaku misao u pokornost, mi ćemo takođedovesti u pokornost i svaku reč. Zašto? ‘Usta govore od suviška srca. ‘(Mat.12:34) ‘Usta govore od suviška srca. ‘ ‘Svedočanstva 5’ str. 176: ‘Grehzlog govora počinje sa negovanjem zlih misli. ‘ Evo tu imate to. Dragi prijatelji,mi moramo sagledati sam izvor problema, i blagodaću Božijom, naučiti dadovedemo svaku misao u pokornost. I tada ćemo, istom tom blagodaću,dovesti i svoj jezik u pokornost. Ukrotićemo jezik. Bićemo sposobni da toučinimo. Prič. 4:23: ‘Drži svoje srce više svega, jer. . . ‘, šta? ‘. . . iz njega izlaziživot. ‘ Ako hoćete da naučite da vladate jezikom, morate da naučite davladate srcem. ‘Pregled i glasnik’ 12. jun 1888. A uzgred, verujem, da je ovokomentar na Davidovu izjavu u Psa.19:14: ‘Neka Ti reči mojih usta i. . . ‘, štajoš? ‘. . . pomisli moga srca budu ugodne pred Tobom, Gospode, silo moja iIzbavitelju moj. ‘ Vidite, samo u Hristovoj sili možemo imati prihvatljive i mislisvoga srca i reči svojih usta. U Njegovoj sili možemo imati oboje prihvatljivim. I ako će jedno biti prihvatljivo, biće i drugo. Zašto? Zbog zakona uzajamnoguticaja. Čujte sada komentar Duha proroštva na ovaj stih. ‘Pregled i glasnik’ 12. jun 1888: ‘Moramo disciplinovati i kanalisati svoj um da razmišlja zdravo ida ne dozvolimo da se zadržava na stvarima koje su zle. Psalmista uzvikuje:Neka Ti reči mojih usta i pomisli moga srca budu ugodni pred Tobom,Gospode, silo moja i Izbavitelju moj. I dok Bog deluje na srce svojim Duhom,čovek mora da sarađuje sa Njim. ‘ Evo nas ponovo na tom ključnom konceptu. ‘I dok Bog deluje na srce svojim Duhom, čovek mora da sarađuje sa Njim. Misli moraju biti vezane. . . ‘ Na šta vas ovo podseća? Da, na Petra- ‘Zapregnitebedra svoga uma. ‘ (1.Pet.1:13) ‘Misli moraju biti vezane i ograničene,sprečene da se šire i da razmatraju stvari koje će samo da uprljaju i oslabedušu. Misli moraju biti neokaljane, a pomisli srca čiste, da bi nam reči usta bileprihvatljive pred Nebom, i korisne našim bližnjima. ‘ Vidite kako se zadobijapobeda nad jezikom? Treba da naučimo da čuvamo srce više svega. Trebada vežemo misli i dovedemo ih u pokornost Isusu Hristu. Zapregnite bedrauma. To je ta tajna, dragi prijatelji. Ali, takođe treba da se molimo Bogu danam pomogne da stražarimo nad otvorom izvora, i On će to učiniti, zar ne? Psa.141:3: ‘Postavi Gospode stražu kod mojih usta; čuvaj vrata usta mojih. ‘Prijatelji, želim da vas ohrabrim da se molite tom molitvom, dok učite kako daukrotite jezik, božanskom blagodaću kombinovanom sa ljudskim naporima. (RH 6. maj 1890) I to će obuhvatiti obe stvari. Molim vas znajte, da kolikodobro vladamo svojim jezikom, je jasan, istinski i validan pokazatelj našeduhovne zrelosti. Jakov je to jasno iskazao. I upravo zato, dok slušamo onošta pričamo i analiziramo šta izlazi iz naših usta, nam pomaže u ovom životnovažnom procesu preispitivanja (ST 10. februar 1890), u kom svako od nastreba da bude – u tom antitipskom Danu očišćenja. (GC 428.1) Dozvolite davas podestim na to što smo već ranije utvrdili u ovom seminaru. Mi smo narodkoji treba da objavi poruku; a koja je to ta posebna poruka? ‘Boj se Boga ipodaj Mu slavu, jer. . . ‘, šta? ‘. . . jer dođe čas suda Njegovog.’ (Otk.14:7)Verujem da svi znate, da živimo u antitipskom Danu očišćenja, sudnjem danu. A tokom tipskog Dana očišćenja, šta je Izrailjski narod radio? Oni su postili imolili se. Ispitivali su svoja srca, da vide je li sve u redu sa njihovim dušama(3.Moj.16:29-31). I dragi prijatelji, ako je to već bilo prikladno i važno činiti utom tipskom, zar ne mislite da je još važnije i prikladnije to činiti u antitipskomdanu? Naravno da jeste. Pa ipak, koliko samo malo to činimo, to iskreno ipošteno preispitivanje duše. (DA 650. 5) A u tom procesu ispitivanja duše, azbog činjenice da su reči opipljiv deo oblasti ponašanja, to nam je od posebnepomoći da uvidimo šta se dešava u toj neopipljivoj oblasti naših misli. Vidite,glavna i osnovna istina je izrečena u Luk.6:45: ”Dobar čovek iz dobre kletisrca svoga iznosi. . . ‘, šta? ‘. . . dobro; a zao čovek iz zle kleti srca svogaiznosi. . . ‘, šta? ‘. . . zlo. Jer usta govore od suviška srca. ‘ Vidite, upravo ovdeimamo osnovni problem palog čoveka, i posledica čovekovog pada. Našipraroditelji su jeli od drveta dobra i zla. (1.Moj.3:6) A poznanje dobra je ustvariBožiji karakter; i to je sve što je On želeo da ljudska rasa zna. Ali kada suokusili zabranjeno voće, zadobili su poznanje zla, što je . . . , čiji karakter?Sotonin. E sad, kako možemo shvatiti koji karakter mi posedujemo? I da li jevažno to znati. Naravno da jeste. Da li je sigurna procena našeg karaktera injegovog stanja samo na osnovu naših dela, našeg ponašanja? Nije. Jer vimožete činiti sve te dobre stvari, ali iz pogrešnih pobuda. Setite se, da je toupravo stanje ‘mlakosti’. Sećate se toga, zar ne? ‘Hladan’ je onaj koji činipogrešne stvari iz pogrešnih pobuda- spolja bezbožan jer je i iznutrabezbožan. ‘Vruć’ je onaj koji čini prave stvari iz pravih pobuda- spolja pobožanjer je i iznutra pobožan. A šta je ‘mlak’? Koji čini ispravne stvari iz pogrešnihpobuda. ‘Ima obličje pobožnosti, ali. . . ‘, šta? . . . odriče se njegove sile. ‘(2.Tim.3:5) Dakle, kada želimo da preispitamo svoj karakter, da li imamopoznanje dobra ili zla, da li imamo Hristiov ili sotonin um, nije sigurno da točinimo na osnovu naših spoljnih dela tj. našeg ponašanja. Moramo pogledati idublje od toga. Ali, molim vas znajte, da će nam neminovno reći istinu ivalidne stvari o sopstvenom karakteru, ono što izlazi iz naših usta, i to naosnovu svakodnevnih navika. Na osnovu čega? Svakodnevnih, uobičajenihnavika. Želim to da podvučem. Jer moguće je govoriti kao hrišćani, kada se tood nas očekuje. Znate vi to; moguće je pričati priče dok vas drugi slušaju, a viželite da ih ubedite da ste hrišćanin. Ali dragi prijatelji, molim vas razumite daono što je uobičajeno da izlazi iz naših usta svakog dana, je pravi pokazateljšta se nalazi u našem srcu. Čujete li me? To je važan pokazatelj, koji treba daimamo na umu, kada se radi o preispitivanju sebe, analizom šta izlazi iz našihusta. I nemojte analizirati samo ono što subotom izlazi iz vaših usta usubotnoškolskom razredu. Čujete li šta pokušavam da objasnim? Preispitajtešta to izlazi iz vaših usta, kada ste kući samo sa svojom porodicom, ili kadaste sa neobraćenim društvom u uobičajenom razgovoru. To je istiniti vodič ipravi pokazatelj stanja našeg srca. Je li vam to jasno? U redu onda. ‘Put Hristu’ str. 58: Kod nas na 82. strani, na vrhu. ‘Istina je. . . ‘, a to smo već ranijezapazili, i tad nam nije bilo baš ugodno, a verovatno neće ni kada ovog putato pročitamo, ali ništa zato, mi to svakako moramo pročitati. ‘Istina je da možebiti. . . ‘, čega? ‘. . . spoljne ispravnosti ponašanja bez Hristove obnoviteljske sile. ‘Možete imati obličje pobožnosti, ali da ste se odrekli njene sile dapromenite. . . , šta? Srce. Vidite, istinska sila evanđelja menja naše pravostanje. A gde to? ‘Ono što čovek misli u svom srcu, to je on. ‘ (Prič.23:7)Istinsko evanđelje nas menja iznutra ka spolja. Dok nas lažno evanđeljemenja samo spolja, a nikada iznutra. To je samo ispravka ponašanja krozsebičnu motivaciju. Je li tako? ‘Istina je da može biti spoljne ispravnostiponašanja bez Hristove obnoviteljske sile. Želja za uticajem i za poštovanjemdrugih može ispoljiti ispravan život. Samopravednost nas može navesti daizbegnemo zli nastup. A sebično srce može da učini velikodušna dela. ‘Neverovatno; sve te ispravne stvari, ali iz potpuno pogrešnih pobuda. Srce je idalje sebično; znači sebičnost je motiv. Dakle, kako možemo znati pravostanje svoga srca? Moramo se zapitati sledeća pitanja- ‘Ko poseduje našesrce?’ No, tu je prvo jedna rečenica: ‘Čime mi to možemo odrediti na čijoj smostrani?’ Prvo pitanje- ‘Ko poseduje naše srce?’ A sledeće pitanje nam pomažeda odgovorimo na ovo. ‘Gde su naše misli?’ Vidite, ono što najviše volimo, otome najviše i razmišljamo, zar ne? Ali kako možemo reći o čemu najvišerazmišljamo? Sledeće pitanje. Sad se iznenada selimo sa neopipljive oblastiuma na opipljivu oblast ponašanja. Koje je sledeće pitanje? ‘O kome volimoda. . . ‘, šta? ‘. . . razgovaramo?’ Vidite, ono što se dešava na izvoru, to određuješta izlazi iz. . . , čega? Iz usta. A to nam pomaže da bolje vidimo šta se dešavatamo u oblasti uma. I opet, mi moramo da analiziramo šta to svakodnevno iuobičajeno izlazi iz nas. O kome volimo da razgovaramo? Vidite prijatelji, akostvarno želite da znate koga vi to služite, poslušajte o čemu govorite. Reč ‘služba’ je traljav prevod onoga što je za vas vredno. Ono čemu služimo jeono šta za nas ima najuzvišeniju vrednost. Ono što smatramo da je vrednijeod svega, i za šta trošimo naše vreme, našu energiju, sredstva. . . to je onočemu služimo. Čemu mi to služimo? Pa, poslušajte o čemu govorite. ‘Ustagovore od suviška srca. ‘ Ono što najviše volite, ono što smatrate najvažnijim inajvrednijim u životu, je neizbežno ono o čemu ćete najviše govoriti. I to jetako. Ako promislimo koja je naša najomiljenija tema razgovora, to će nam bitiod velike koristi da možda otkrijemo i neke skrivene idole u svom životu. Vidite, ako zaista najviše volimo Isusa. . . Pratite ovo; vi to ne možete razumnonegirati. Ako zaista najviše volimo Isusa, o čemu ćemo najviše voleti darazgovaramo? O Isusu. Znate to već. Usta govore od suviška srca. E sad, daste blagosloveni, zapitajte se- O čemu najviše volim da razgovaram? Da li oIsusu? Znate, za većinu od nas je teško da govori o Isusu. Nekako nas jesramota da o Njemu govorimo. Neka nam Bog oprosti. I nek nam pomogneda Ga toliko zavolimo, da čak i ako bismo bili odbijeni zbog pričanja o Njemu,mi ne bismo mogli da se suzdržimo, jer Ga mnogo volimo. Poslušajte o čemuto govorite. U kakvom ste duhovnom stanju? (RH 9. april 1889) Prignite uvo kaotvoru, koji je direktni kanal kroz koji izlazi ono što iz nas izvire i slušajte,dobro slušajte. Slušajte objektivno i analitički. Slušajte pošteno- šta to iz vasizlazi? ‘Južni stražar’ 5. decembar 1899: ‘Spasitelj koji prebiva u nama je UVEK otkriven rečima.’ Jeste li to čuli, prijatelji? Ako Hrist nastava u nama, toće biti otkriveno. . . , gde? U našim rečima. Da li je Hrist nada slave? (Kol.1:27)Pa, šta to izlazi iz vaših usta? Evo probnog pitanja sa kojim moram da vasizazovem da se zapitate, a i ja moram da se zapitam. To nalazimo u ‘Južnom stražaru’ od 21. nov. 1905: ‘Braćo moja i sestre, kako ste uposlili vaš dargovora? Jeste li naučili da tako kontrolišete jezik, da je uvek poslušannalozima prosvetljene savesti i svetih osećanja? Ima li u vašem razgovorulakomislenosti, gordosti, zlobe, prevare, nečistote? Jeste li pred Bogom bezimalo lukavstva? Reči su sila. Sotona će, ako je moguće, držati jezik aktivnimna službu njemu. Sami ne možemo kontrolisati taj nemirni ud. Božanskablagodat je naša jedina nada. Gde god je čisto srce i plemenit karakter, to ćebiti otkriveno u čistoti i plemenitosti govora i dela.’ To će biti otkriveno. Da liono što izlazi iz vaših usta otkriva čistotu srca i plemenitost karaktera? Da li? Jakov je to otvoreno izneo u Jak.1:26: ‘Ako ko od vas misli da je religiozan, ane zauzdava svoj jezik, nego vara svoje srce, njegova religija je uzaludna.’ Au! Pismo nekad reže do srži, zar ne? I kaže baš onako kako jeste. Uzaludnaje! Vidite dragi prijatelji, ako naša zajednica sa Isusom nije dovoljna da vasosposobi da vladate jezikom, tada mi i nemamo pravu zajednicu sa Njim. Pavle nije rekao- Sve mogu, osim da zauzdam jezik, kroz Hrista koji mi snagudaje. Rekao je. . . šta? ‘Sve mogu u Isusu Hristu koji mi snagu daje.’ (Fil.4:13)Te ako zaista imamo spasonosnu zajednicu sa Isusom, imaćemo i dovoljnosile, dovoljno blagodati da vladamo svojim jezikom. Čujem li ‘amin’? Vi to nemožete poreći, jer poricanje toga sugeriše da Hrist nema dovoljnu silu da nasosposobi da vladamo jezikom. Jeste li sprenmi da to izjavite? Ja nisam. Nijeproblem u Njegovom nedostatku sile. Problem je u nedostatku našezavisnosti od nje. Moramo doći do toga da neprekidno i očajnički zavisimo odIsusa Hrista. Njegovom silom, ne samo da možemo vladati svakom mišlju,nego i svakom rečju. Mi to možemo. Vi to morate verovati, ako mislite da to iiskusite. Vi to morate verovati. Njegova blagodat je dovoljna. (2.Kor.12:9) Vidite, naša hrišćanska zrelost, naš rast u Hristu, će uvek biti izražena unašem zadobijanju sve doslednije i sve postojanije kontrole nad svojimjezikom, sve dok na kraju ne budemo imali potpunu i doslednu kontrolu nadonim što izlazi iz naših usta. I ponovo to Jakov jasno kaže u Jak.3:2: ‘Jer sesvi saplićemo u mnogo čemu. Ali, ko u reči ne greši, taj je savršen čovek,sposoban da zauzda i celo telo.’ Vidite, možemo biti savršeni, možemo bitizreli u Hristu. I ako uzrastemo u meru rasta visine Hristove (Efe.4:13), savršenog čoveka, savršene žene u Isusu Hristu, to će biti dokaz doslednogupravljanja jezikom. Naučićemo da zauzdamo, da ukrotimo jezik. A uzgred,razlog zašto je jezik ud tela koji je Jakov upotrebio da ukaže, da li imamo ilinemamo kontrolu nad celim telom je taj, što je jezik najteže kontrolisati. Nije litako? On najlakše isklizne kontroli, a ima i najbliskiju i najneposredniju vezusa mozgom. I tako je lako, znate već, u momentu izgubiti kontrolu nad njim. Ali prijatelji, kada naučimo da, Božijom blagodaću, a Hristu za ljubav, vladamojezikom, moći ćemo tada i. . . , šta? Da vladamo celim telom; to je ono što kažeJakov. ‘Dovodeći svaku misao u pokornost…’ (2.Kor.10:5) Istinska hrišćanskazrelost je dovesti svaku reč u pokornost Hristu. Čujte kako to Duh proroštvaspaja. ‘Na Nebeskim mestima’ str. 270: ‘Kada smo dovedeni u neprijatneokolnosti, kada su nam osećanja uzbuđena i želimo da im damo oduška, tadanam je vera na probi, i tada trebamo da ispoljimo Hristovu krotost i nežnost. Ini jednom rečju…’ Šta to, prijatelji? ‘Ni jednom rečju ne treba da ispoljimosvoja osećanja, osećanja svog prirodnog srca.’ To je uzvišen standard, zarne? Ali molim vas, ne zadovoljavajte se sa ni malo nižim od tog! ‘Ni jednomrečju ne treba da ispoljimo osećanja svog prirodnog srca. ‘ Zatim ona citira naštekst: ‘Ko u reči ne greši, to je savršen čovek, sposoban da zauzda i celo telo’, celog čoveka. Ono što mi želimo, je da budemo pod Isusovom kontrolom. . . ‘Želim više od jednog ‘amin’. ‘Ono što mi želimo, je da budemo pod Isusovomkontrolom. . .’ Tako je. ‘Prihvatite ruku beskrajne Sile, govoreći- Dolazim Boguonakav kakav sam, i molim Hrista da mi da pobedu. Biću i više negopobednik, kroz Onoga koji me je voleo.’ Želim da to ponovite za mnom. ‘U Isusovoj sili biću pobednik.’ (TMK 16. 5) Sada kad to znate, ponovite da se vidida to zaista i mislite. U Isusovoj sili biću pobednik. Tako je. Prijatelji, Njegovasila je dovoljna. Možete nadvladati svoje misli i reči u sili Isusa Hrista. A bez Njega ne možete činiti ništa (Jov.15:5), ali, ‘sve mogu u Isusu Hristu koji misnagu daje.’ (Fil.4:13) Mogu da vladam svakom mišlju i svakom rečju. Verujete li u to? E sad zapamtite, da je vera bez dela mrtva. (Jak. 2. 20) Neknam Bog pomogne, da dokažemo svoju veru, tako što smo ukrotili jezik. Nekimogu biti poprilično uplašeni saznanjem da moraju dosledno da zauzdavajujezik, do tačke da spreče da i jednom rečju daju oduška prirodnimosećanjima. Neki bi zaista mogli biti zabrinuti zbog toga. ‘Svedočanstva 1’ str. 307: ‘Neki su postavili pitanje- Moram li ja neprekidno da osećamograničenja i da budem na straži?’ A ona je uzvratila- ‘Pokazano mi je, da jepred nama veliki posao, da preispitamo svoja srca i da revno pazimo na sebe. Trebali bi da naučimo u čemu smo slabi i onda da se od toga čuvamo. Moramo imati savršenu kontrolu nad svojim duhom. Ko u reči ne greši, taj jesavršen čovek, sposoban da zauzda i celo telo. ‘ Dragi prijatelji, molim vaspotrudite se da dostignete cilj. (Fil.3:14) Da ste blagosloveni, to je uzvišenistandard. To je sveti standard. Hristu za ljubav i u silu Svetog Duha, mimoramo dostići taj standard, ako mislimo biti među 144000. (Mar 241.8) Kojaje to jedna od ključnih karakteristika 144000? Otk.14:5: ‘Ne nađe se prevare uustima njihovim. ‘ Kod njih nema lukavstva;’ …jer su bez mane pred prestolomBožijim.’ Nek nam Bog pomogne. Čujem li ‘amin’? Želim da pred vama javnopriznam, da ja to nisam dostigao, niti sam savršen. (Fil.3:12) Ali vasuveravam, da se Hristu za ljubav, trudim da dostignem taj cilj. Jeste li samnom u ovome? Iz ljubavi prema Hristu možemo doći do toga da Ga nikadapogrešno ne predstavimo, ni jednom jedinom rečju. Nek nam Bog pomogne. Vidite, ako smo zaista Hristovi, On je Gospod naša pravda. (Jer. 23:6) Sećatese toga? I Njegovo vođstvo će se neizbežno pokazati u upravljanju našimjezicima. Jel’ tako? Ako tvrdite da ste pod Hristovim vođstvom, a vaš jezik jepotpuno van kontrole, tada vaš jezik negira vašu tvrdnju. Vidite li to? ‘Um, karakter i ličnost’ str. 579: ‘Vi ne možete biti dovoljno pažljivi pri govoru, jer rečikoje izgovarate pokazuju koja sila kontroliše vaš um i srce. Ako Hrist vladavašim srcem, vaše reči će otkrivati čistotu, lepotu i miris karaktera koji jeukalupljen i oblikovan Njegovom voljom. Nakon pada, sotona je opadačbraće, i vi morate biti na straži, ako ne želite da otkrivate njegov karakter. ‘Dragi prijatelji, zbog toga ja padam u očaj, kada vidim koliko samo kritikovanjai traženja tuđih grešaka ima među nama kao narodom. U potpunosti negiramobilo kakvu tvrdnju da bismo mogli biti pod Hristovim vođstvom. Ako kritikujemoi tražimo greške, mi pokazujemo da smo pod despotskom vlašću greha, svoga ‘ja’ i sotone, jer ispoljavamo njegov duh. A on je opadač braće, zar ne? (Otk.12:10) Da ste blagosloveni, molim vas. . . Ponovo imam veliki teret, jerkao što smo već ranije zapazili, to je žig tj. obeležje samopravednosti, toiskustvo kritikovanja i traženja tuđih mana, jer vi stalno morate da se truditeda sami sebe uverite da ste pravedni, a to činite tako što ističete da stemnogo bolji od svih drugih, ukazujući na sve njihove greške. A to je upravozbog toga što imamo tu strašnu samopravednost i samoobmanu, i tu strašnuzarazu kritikovanja i traženja tuđih mana među nama kao narodom. Prijatelji,podstičem vas u ime Hristovo sa rečima koje su nam dodeljene da objavimosvetu- ‘Bojte se Boga i dajte Mu slavu’, i to posebno jezikom, ‘jer dođe čassuda Njegovog.’ (Otk.14:7) Molim vas shvatite, koju to ulogu imaju naše reči utom sudu. Čujte samog Isusa. Mat.12:36,37: ‘A ja vam kažem, da će za svakupraznu reč koju kažu ljudi, dati odgovor u dan strašnoga suda. Jer ćeš sesvojim rečima opravdati, i svojim ćeš se rečima osuditi.’ To je svečana izjava, iona dolazi direktno od Isusa. Neko od vas povodom ovoga može reći- ‘Pa toliči na opravdanje delima. . . opravdanje delima mog jezika, a što su moje reči.’ Da li nam to Isus kaže da ćemo na kraju biti opravdani na osnovu svojih reči,nakon što sve bude rečeno i učinjeno? Da li je to ono što nam kaže? Buditeoprezni. Molim vas shvatite dragi prijatelji, da smo mi pravedni samo verom u Reč i u ono što je On učinio za nas, ali vera u Reč će se uvek ispoljavati kroznaše reči. Vera bez reči je mrtva, i ja ovde ne citiram Pismo pogrešno, negogovorim o delima jezika. ‘Vera bez dela je mrtva’, ali dela jezika su naše reči. . . Pratite li me? Te ako imamo istinsku, spasonosnu veru u Reč, naše reči će toi pokazati. Ako naše reči to ne dokazuju, tada i nemamo veru Isusovu, a akonemamo Isusovu veru, tada ni ne možemo biti opravdani. Pratite li? Da steblagosloveni, upravo zato što se na sudu preispituju naša dela; ne zato što setako opravdavamo, nego zato što naša dela potvrđuju iskrenost naše vere uHristova dela. Vidite li taj pristup ovome? To je veoma važno da se razume. Ima ih mnogo koji nas kao narod optužuju, zbog našeg razumevanja istražnogsuda, da smo legalisti koji propovedamo da se opravdavamo delima. Ali ne,ne našim. . . nego Njegovim. Njegova dela nas spasavaju; a mi to prihvatamoverom. Ali, spasonosna vera nikad ne ide sama. Ona uvek. . . , šta? Radi; uvekse ispoljava. A ona će se posebno ispoljiti u delima jezika tj. naših reči. Slažete li se sa mnom? I upravo zato se naše reči naročito preispituju nasudu, jer će ono što izlazi iz vaših usta ili potvrditi ili poreći vaše tvrdnje daimate spasonosnu veru u Isusa. Imam pitanje za vas. Ima li Isus dovoljnodokaza u tom nepogrešivom zapisu bilo čega i svega što je ikada izašlo izvaših usta, da li On ima adekvatne dokaze da potvrdi vaše tvrdnje da imateveru u Njega? Ne morate da javno odgovorite, ali molim vas da na toodgovorite u privatnosti. Ohrabrite se, dragi prijatelji, u dragocenoj sigurnostida ‘ako priznamo svoje grehe, On je veran i pravedan da…’, šta? ‘…da namoprosti.’ (1.Jov.1:9) Njegova će krv pokriti zapis pogrešnih reči, koje su izašleiz naših usta, ali razumite da će nas istinsko pokajanje neizbežno voditi kareformi. Pratite li ovo? Na možete se samo neprekidno kajati, a da tom istomblagodaću koja vam oprašta, i ne nadvladate taj nemirni jezik. Čujete li me?Vidite, ako zaista verujete da je Njegova blagodat dovoljna da vas oslobodikazne za greh, takođe ćete verovati da je Njegova blagodat dovoljna da vasoslobodi i od sile greha. (2.Kor.12:9) Ista ta blagodat. Ista blagodat koja vasoslobađa od osude, će vas osloboditi i od kontrole tj. ropstva grehu. Amin?Prijatelji, ako našim rečima ne dokazujemo činjenicu da smo poverovali u, iprimili, Njegovu osposobljavajuću blagodat, mi time dajemo dokaz da nismopoverovali u, i primili, Njegovu blagodat koja oprašta. Vi to ne možete osporiti. Ne možete imati blagodat koja oprašta bez one koja vas osposobljava. To jeista blagodat. Jak.2:17: ‘Tako je i vera, ako nema dela, mrtva.’ A mi sespasavamo po veri, ne po delima, ali spasonosna vera uvek i dela. Tako i nasudu, iskrenost naše vere mora biti potvrđena delima. I ne da ste vi njimaopravdani, nego ona potvrđuju vašu tvrdnju da ste opravdani verom uNjegova dela. Je li vam svima ovo jasno? Želim da to jasno razumete. A akomislite da vam vera bude spasonosna, zapazite kako su vera i jeziknerazdvojivi. Ovo je fascinantan uvid; i nemojte da ga previdite. Rim.10:9: ‘Ako priznaješ ustima svojim da je Isus Gospod, i veruješ u srcu svome da Ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš…’, šta? ‘…bićeš spasen.’ Zapazite dve stvari. Ako. . . , šta? . . . priznate svojim ustima; i šta još? …verujete u svom srcu da Gaje Bog podigao iz mrtvih, bićeš spasen. Da li je dovoljno samo verovati usvom srcu? Nije. Zašto? Jer je vera bez dela. . . , šta? Mrtva. (Jak.2:20) A kojeje prvo delo, koje će spasonosna vera ispoljiti? Priznanje ustima. Pratite liovo? Zato sledeći, deseti stih kaže: ‘Jer se srcem veruje za pravdu, a ustimase ispoveda za. . .’, šta? ‘. . . za spasenje.’ Čujem li ‘amin’? Verujete svojimsrcem da je Hrist Gospod vaša pravda. (Jer.23:6) Ali, ako je vera istinska,vaša usta će dokazati Njegovo vođstvo, što ćete ustima ispovediti. Prijatelji,upravo će zato razbojnik na krstu biti na Nebu; razmislite o tome! Hoće li onbiti na Nebu? Hoće. Isus je rekao- ‘Kažem ti danas, bićeš sa mnom u raju. ‘(Luk.23:43) I kakvo je to delo u njegovom dosijeu, koje će potvrditi njegovuveru? Šta je on rekao Isusu, dok je visio na krstu? ‘Gospode, seti me se kaddođeš u svoje carstvo.’ (Luk.23:42) On beše jedini od sve mase, koji Ga jenazvao Gospodom. Čak ni učenici nisu bili spremni na tako nešto. (DA 750.3) Njegova vera beše prava, zar ne? Da, bila je prava. I ona se ispoljila timpriznanjem ustima. On je ispovedio Isusa kao Gospoda i kao Mesiju. ‘Seti mese kad dođeš u svoje carstvo.’ Prava vera. Uprkos svemu, beše to Čovek kojije prezren i odbačen od ljudi, čak naizgled odbačen i od Boga (Isa.53:3,4), izbijen i sav u modricama i krvav, a ovaj razbojnik je verom kroz sve to video iprepoznao da je to Mesija; da je to Sin Božiji pored njega. (Slava Bogu!) I on Ga je nazvao Gospodom. Prijatelji, niko od nas neće biti spasen, osim ako Gane nazovemo Gospodom, i ako naši jezici ne pokažu da nam je On vođa. Molim vas, znajte to. Nije to neobavezno. To nije neobavezno. Mat.10:32: ‘Ko Me god prizna pred ljudima, i Ja ću njega priznati pred svojim Ocem, koji je na Nebu. Ali, ko Me se god odrekne pred ljudima, i Ja ću se njega odreći predsvojim Ocem. . .’ Čujete li kako je samo svečana ova istina, prijatelji? Ako našausta ne priznaju Isusovo vođstvo, ni Njegova usta neće moći da priznaju naspred Ocem. A zašto? Jer mu nismo to dozvolili. Zašto? Jer On ne može bitinaša pravednost pred Ocem, osim ako nije i naš Gospod(ar) ovde na zemlji. A Njegovo vođstvo nad nama će biti iskazano i onim što izlazi iz naših usta. Prijatelji, ovo je. . . Molim vas čujte me, kolege Laodikejci; upravo je zato Isusrekao, da ako se stvari ne promene, On će morati da nas. . . , šta? Da nasizbljuje iz svojih usta. (Otk.3:16) Moraće da prestane da nas priznaje predOcem kao svoj narod, ako ne počnemo da Ga priznajemo pred ljudskomrasom. Molim vas razumite koliko je važno ovo o čemu govorimo. Preklinjemvas! Prijatelji, isus dolazi. ‘Bojte se Boga i dajte Mu slavu, jer dođe čas sudaNjegova. ‘ Naučite da Ga ispovedate svojim jezikom. A kad dođe, šta će sedesiti? Svako koleno će se saviti i svaki jezik će ispovediti da je Isus Gospod. (Fil.2:10,11) Svaki jezik će to ispovediti, kada On dođe. Ali prijatelji, tragično jeda će velika većina jezika to ispovediti u očajničkom kajanju. (Mar 346.1) Neknas bog usliši da mi to učinimo sa ushićenom radošću. (Mar 346.2) A mićemo biti sposobni za to, samo ako sada naučimo da Ga ispovedamo svojimjezikom. Braćo i sestre, preklinjem vas, poznajte da je Isus Hrist naš Gospod(ar). Znajte da je On vaša pravda, da bi vas mogao opravdati. ZnajteGa i kao Gospoda, da bi vas mogao posvetiti. Poznajte Ga toliko, da bi On biou mogućnosti da ne samo da dovede svaku misao u pokornost Hristu (2.Kor.10:5), nego takođe i svaku reč. To je vaš cilj. Da se iz ljubavi premaHristu postarate da dostignete cilj. (Fil.3:14) Hoćemo li ustati na molitvu?
Očei Bože, Tvoja blagodat je dovoljna. U sili Isusa Hrista mi ćemo biti pobednici. A bez Tebe ne možemo činiti ništa. Ali, iz Hristu za ljubav i Njegovim Duhom, mi možemo činiti sve što od nas zahtevaš. Ti tražiš od nas da dovedemosvaku misao u pokornost tebi, i da zauzdamo i nadvladamo svoje jezike. Averujemo da je Tvoja blagodat dovoljna da nas osposobi da to i učinimo. Gospode, pomozi našem neverju, i pomozi nam da potvrdimo istinitost naševere, tako što ćemo dopustiti Tebi da govoriš Tvoje reči kroz naša usta, da bina sudu imao dovoljno dokaza da potvrdiš istinitost naše vere u Reči koja jepostala telo, i čija nas pravda jedino može spasiti. Oče, mi smo u vremenusuda; pomozi nam da naši zezici potvrde našu veru u Isusa. Ovo je našamolitva u Njegovo ime, i Njegovog imena radi, i neka svako kaže ‘amin’.

Ako želite, možete listati transkript i čitati tekst dok gledate video. Ako ste prekinuli vaše proučavanje u određenom momentu, a ne znate gde ste stali, jednostavno pritisnite CTRL-F (APPLE-F) i ukucajte nekoliko reči koje ste poslednje čuli, te će vas pretraživač u momentu dovesti do željenog mesta.

0

Your Cart