Select Page

Tu si môžte stiahnuť lekciu v pdf.

O budovaní charakteru sa hovorí, že je to tá najdôležitejšia práca, aká bola kedy ľudom zverená. Nasledujúcu hodinu budeme skúmať svoju výsadu i zodpovednosť pri nadobúdaní charakteru, aký má Kristus. Pripojte sa k nám v tomto pôsobivom cykle osobnej obnovy, keď nás kazateľ Stephen Wallace povedie „Od slávy k sláve.“

Ďakujem vám, že ste opäť prišli. Očividne, v úvode nášho štúdia sa nám nepodarilo zvládnuť celý materiál, ale je tu jedno zasľúbenie, o ktoré sa chcem s vami podeliť, kým budeme pokračovať s 2. lekciou. Je z knihy „Counsels on Sabbath School Work“, strana 34-35. Máte ho hore na 4. strane. Počúvajte: „Len čo hľadač pravdy otvorí Bibliu, aby si s úctou prečítal Božie výroky, zmocnený naliehavou túžbou spoznať, ,čo hovorí Pán‘, bude mu dané svetlo a milosť a uvidí predivné veci v Božom zákone…“ Autorka tu cituje Dávida a Žalmy. {Ž 119:18} „Boží Duch zjaví veľké pravdy, ktoré sa zanedbávali a celé roky nedoceňovali a zo známych textov zažiari nový význam. Každú stranu osvieti Duch Pravdy… Zjavia sa najvzácnejšie pravdy, zvedavé uši si vypočujú živé proroctvá a svedomie ľudí sa vyburcuje k činnosti.“ Moji milí priatelia, chcete to prežiť? Modlím sa, aby sa tak stalo. Môžeme to prežiť aj my, pokiaľ usilovne študujeme s pomocou a silou Ducha pravdy. Amen? {Amen.} Môže to byť aj naša skúsenosť, veru môže. A potrebujeme ju. Tak veľmi ju potrebujeme. Proroci a králi, strana 626: „Kresťania by sa mali pripraviť na nadchádzajúce veľké zmeny vo svete. Pripravovať by sa mali usilovným skúmaním Božieho Slova a podriadením sa Jeho radám. Závažné otázky ohľadne večnosti si od nás vyžadujú čosi viac, než len povrchné náboženstvo zo slov a obradov, pričom pravda zostáva na okraji záujmu. Boh nás vyzýva k oživeniu a náprave.“ Amen? {Amen.} A ešte posledný citát z Review and Herald, 22. marca, 1887 „Obnova pravej zbožnosti je pre nás najväčšou a najnaliehavejšou potrebou. Prednostne by sme ju mali hľadať.“ Moji milí priatelia, seminár o obnove, pri ktorom sa stretávame, nám dáva možnosť naplniť tú najväčšiu a najnaliehavejšiu potrebu: priniesť nám ľuďom pravé oživenie a obnovu. Ak… ak budeme usilovne študovať Božie slovo pod vplyvom Božieho Ducha, tá skúsenosť zmení život. Prinesie nový život. O tomto je naša obnova: znamená celkom novú skúsenosť vo vzťahu s Ježišom Kristom. Bude mu patriť oveľa viac, než len miesto na okraji našich záujmov. Zvnútorní sa a zmení nás od základu, premení nám myseľ. A vďaka tomu prežijeme skutočnú premenu.

K čomu obnova vždy vedie? K premene, reformácii. Lenže premena, ktorá je výsledkom pravej obnovy, je viac než len obielené hroby. {Mat 23:27} Je viac, než len forma zbožnosti. {2 Tim 3:5} Je to zmenený život. Áno. Je pravý a skutočný, lebo vyviera zo zmeneného srdca a premenenej mysle. Robíme správne veci zo správnych dôvodov. Naša kresťanská skúsenosť nám bude nielenže zdrojom radosti, ale bude príjemná a príťažlivá aj pre iných. A môžeme sa stať účinnými svedkami nášho Kráľa a tiež vhodnými obyvateľmi pre Jeho Kráľovstvo. Budeme pokračovať v našom štúdiu a začneme ho kľúčovým textom celého seminára. No čo musíme urobiť skôr, ako otvoríme Bibliu? Musíme otvoriť svoje srdcia. Podelím sa s vami o jednu mnemotechnickú pomôcku. Používam ju už nejaký čas a pomáha mi. Je desivé, akí vieme byť sebestační, keď príde na štúdium Božieho slova. Pripúšťate to aj vy? Boh nám pomáha prekonať túto našu sebestačnosť. Pokúšam sa pripomínať si to touto malou pomôckou na zapamätanie. Skôr, ako otvorím svoju Bibliu, musím otvoriť dvere svojho srdca a pozvať Božieho Ducha, aby vstúpil. Je to veľmi dôležité, moji milí priatelia, keďže tieto prekrásne slová „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem…“ {Zjav 3:20} sú adresované komu? Laodicejskej cirkvi. Áno, sú napísané pre laodicejskú cirkev. Viete, je to skutočne závažné obvinenie, lebo nám vraví, že Ježiš stojí vonku. No, Bohu chvála, zároveň nás ubezpečuje, že chce vojsť — kam? Dnu. Lenže vnucuje sa niekedy? Buďme čestní: vrazí niekedy dovnútra? Nie. Čo robí? Stojí pri dverách a klope.

Videli ste už umelca, ktorý stvárňuje tento text, však? Ježiš stojí pri dverách a klope. Prizreli ste sa pozorne na dvere? Čo je na nich jedinečné? Nemajú kľučku. Čo sa nám tým maliar snaží povedať? Ak sa dvere otvoria, tak odkiaľ? Zvnútra. Viete, Ježiš je džentlmen. Nikomu sa nevnucuje. Klope. Počujete to klopanie? Využite príležitosť a otvorte dvere. Poproste Ho, aby vošiel a aby čo? Jedol s vami. Alebo, ako vraví New King James: večeral s vami. Chce s vami večerať. Chce sa s vami najesť. Budeme sa sýtiť ďalším duchovným pokrmom. Budeme sa sýtiť Chlebom života. Moji milí priatelia, ak však okúsite… A teraz ma počúvajte, aby ste pochopili: ak sa pokúsime najesť z Chleba života a nepozveme Ducha Svätého, aby jedol s nami, skončíme iba s vážnym ochorením z nestráveného duchovného pokrmu. Počuli ste, čo som povedal? Prečo je to tak? Leto bez pomoci Ducha Svätého necítite potrebu jesť a piť, nemáte sami od seba chuť na duchovné veci. A ak sa pokúsite jesť niečo, na čo nemáte chuť, bude to problém. Možno to prehltnete, no nevychutnáte si to. A okrem toho, pochopte, že na strávenie Chleba života potrebujete Svätého Ducha. Čo potrebujete, aby ste strávili ozajstný chlieb? Ako sa to volá? Enzýmy. Viete o nich, však? Na rozloženie potravy potrebujete enzýmy, aby ste z nej získali výživné látky. Moji drahí priatelia, na strávenie Chleba života potrebujeme enzým Ducha Svätého, aby nás vyživil a posilnil. Ste tým, čo jete. Zvlášť to platí o sýtení mysle – a ducha. Svoju myseľ a ducha máme sýtiť Chlebom života, pravým jedlom. Amen? {Amen.} Ježiš povedal: „Každý, kto je z môjho tela bude mať…“ Čo? „Život“. O čom to hovoril? Telo nič neosoží. U Jána 6,63 hovorí: „Slová, ktoré vám hovorím sú…“ Čo? „Duch a život.“ Máme sa sýtiť Jeho Slovom, no ako výsledok tohto pokrmu nemôžeme očakávať duchovný rast, zdravie a pohodu, ak ho nemôžeme stráviť s enzýmami Ducha Svätého. Ak nemáte enzýmy Ducha Svätého, budete… Áno, budete to chcieť všetko vyvrátiť. Hovorím veľmi obrazne, ale chcem, aby ste pochopili, aké dôležité je mať Ducha Svätého, ak nám má byť toto jedlo na požehnanie. Súhlasíte so mnou?

Dobre. Pokľaknime na chvíľu. Poďme osobne k dverám, otvorme ich a poprosme ho, aby prišiel k nám a večeral s nami. Mohli by ste pomodliť nielen za seba, ale aj za brata, ktorý je tu s vami? Potrebujem vašu modlitbu.

Môj Otec v nebesiach, v mene Ježiša Krista, Pána spravodlivosti, prichádzam smelo do tvojej prítomnosti. Smelo nie preto, že sa považujem za hodného predstúpiť pred Teba, ale preto, že hodný je Baránok, ten zabitý. Ďakujem ti, Pane, za novú a živú cestu, ktorú si zabezpečil za takú nekonečnú cenu. Ďakujem Ti, že si ma prijal v Milovanom, očistil Jeho krvou a zaodel Jeho nepoškvrneným rúchom baránka. Môžem stáť pred Tebou s istotou, že ma úplne prijímaš. A to mi dáva… Dáva mi to odvahu k prosbe, aby si nás požehnal zvláštnym spôsobom, keď budeme dnes večer študovať. Vylej na nás Ducha Svätého, Pane Bože. Chceme uzrieť nové svetlo. Objasňuj strany Božieho Slova a daj nám nadprirodzenú schopnosť duchovne rozpoznávať to svetlo. A pomôž nám, aby sme mu nielen porozumeli, ale ho aj ocenili, ba čo viac, aby sme za tou pravdou stáli. Otvárame dvere do svojich sŕdc, a pozývame Ťa: „Vojdi, nebeský Hosť, a večeraj s nami.“ Prosím ťa, Otče, použi si ma ako prostriedok požehnania a pravdy, v Ježišovom mene. Amen.

Kľúčovým textom celého tohto seminára je 2 Kor 3,18. Z tohto verša sme si vzali názov „Od slávy k sláve“ a titul dnešnej, druhej prednášky „Sláva Pánova.“ 2 Korinťanom 3,18 zhŕňa čo najstručnejšie a najvýstižnejšie podstatu rozvoja kresťanského charakteru. No aby ste to rozpoznali, musíte sa spolu so mnou pozrieť trochu bližšie na slová. Dobre? Na tomto seminári sa neuspokojíme s povrchnou prácou. Zájdeme trochu hlbšie do rôznych častí textov, o ktorých budeme uvažovať. 2 Kor 3,18 znie takto: „Ale my všetci…“ Všimnite si, aké osobné zámeno autor použil. Pavol. Zrejme hovorí aj o sebe, keď sa prihovára kresťanom. Dobre? Všetkým nám veriacim. „My všetci s tvárou bez závoja…“ Tu je hneď na úvod zaujímavý príklad toho, ako nový preklad kráľa Jakuba podáva pôvodný jazyk presnejšie než starý preklad. V novej verzii King James stojí: „My všetci s odhalenou tvárou“, čo je dosť presné, ale nespoznávame z toho, že Pavol robí rozdiel, a to významný, medzi našou a Mojžišovou skúsenosťou. Ak sa pozriete do 2 Kor 3, všimnete si, že v 13. verši Pavol hovorí, že Mojžiš si musel dať čo? Závoj na tvár. Naproti tomu v 18. verši píše: „Ale my všetci s odhalenou tvárou“. To isté slovo ako v gréčtine. Tu je v slovesnej forme. To isté slovo. Veľmi zaujímavé. Inak povedané, je rozdiel medzi našou a Mojžišovou skúsenosťou. Mojžiš mal závoj, my ho nepotrebujeme. Len som chcel na to poukázať, no na našom seminári si neskôr povieme, čo to znamená {L08- str. 7 alebo 3536}. Čítajme ďalej: „Ale my všetci s odhalenou tvárou“ robíme čo? „Pozorujúc ako v zrkadle slávu Pánovu, premieňame sa na ten istý obraz od slávy k sláve ako od Ducha Pánovho.“ V tomto verši je tak veľa hlbokej pravdy. Tak veľa. Preštudujme si ho spolu. „Ale my všetci s tvárou bez závoja“ robíme čo? „Pozorujeme ako v zrkadle.“ King James hovorí „pozorujúc ako v skle,” čo je zastaralé slovo pre zrkadlo. A teraz dávajte pozor: grécky výraz, ktorý je preložený „ako v zrkadle“ sa dá preložiť aj veľmi presne „ako zrkadlo“. Pozorujúc ako v zrkadle alebo pozorujúc ako zrkadlo. V gréčtine to môžeme chápať oboma spôsobmi. A je zaujímavé, že niektoré novšie preklady znejú „pozorujúc ako zrkadlo“.

Ktorý význam mal Pavol na mysli? Mal na mysli „pozorujúc ako v zrkadle”? Inými slovami, pozorujúc niečo, čo sa odráža k nám? Alebo mal na mysli pozorujúc ako zrkadlo? Pozorujúc za účelom odrážania? Ktoré z toho mal na mysli? Myslím si, že obidva prípady. A myslím si, že zámerne použil toto vyjadrenie, lebo chcel, aby sme uzreli slávu Pánovu, ktorá sa odráža k nám. Ale načo? Aby sme ju odrážali k druhým. Dáva to zmysel? „Pozorujúc ako v zrkadle” – áno, ale tiež „pozorujúc ako zrkadlo”, aby sme odrážali k iným. Čo máme pozorovať ako v zrkadle alebo ako zrkadlo? Čo? Čo je to? Ďalší riadok: „Slávu Pánovu“…zastavíme sa, kým si to vysvetlíme. Keď to robíme, keď sa pozeráme ako v zrkadle alebo ako zrkadlo na slávu Pánovu, čo sa deje? Premieňame sa. Čo sa deje? Sme premieňaní. Pozrite si to tí, čo máte preklad King James. Stojí tam: „…sme zmenení“. Nemám problém s týmto tvrdením, ktoré hovorí „zmenení“ namiesto „premieňaní“ Nevhodnosť prekladu spočíva v slovesnom čase. Dávajte pozor: „Sme premieňaní“ je oveľa bližšie ku gréckemu slovesnému času. Viete, v gréčtine je prítomný priebehový čas. Prítomný priebehový čas v gréčtine, pozorne si vo všimnite, Prítomný priebehový čas v gréčtine sa nepodobá v angličtine ničomu. Prítomným priebehovým časom sa v gréčtine vyjadruje stále prebiehajúca činnosť, nech je akákoľvek. V tomto prípade je to premena alebo zmena. V angličtine sa ku gréckemu významu tohto slovesa najviac približujeme v novej verzii kráľa Jakuba: „Sme premieňaní.“ „Sme premieňaní…“ Vnímate to? Je to niečo, ako… čo? Niečo prebiehajúce, progresívne, ustavičné, čosi, čo sa deje stále. „Sme zmenení“ vyznieva takmer tak, akoby sa to stalo v nejakom časovom bode a hotovo. A čo ďalej, Pane? Som zmenený. Vari to takto prežívajú kresťania? To teda nie, moji milí priatelia. Ako dlho treba pracovať na tejto premene? Po celý život. {3T 325.2} Sme v ustavičnom procese zmeny alebo premeny. Je to veľmi dôležité, a chcem si byť istý, že tomu rozumiete. Sme premieňaní.

Na čo sme premieňaní? Na ten istý obraz. Na aký? Na Slávu Pánovu. Skutočná pravda vyplývajúca z tohto verša je vyjadrená takto: Pozeraním sa meníme na podobu toho, na čo sa pozeráme. Už ste to niekedy počuli? Premieňame sa na podobu toho, na čo sa pozeráme. Biblia to nehovorí takto, ale v tomto verši vyjadruje túto pravdu. Sme premieňaní na ten istý obraz. Na aký? Na ten, ktorý práve pozorujeme. A čo práve pozorujeme? Slávu Pánovu. Ak sa teda meníme na ten istý obraz, ako sa zmeníme? „…od slávy k sláve.“ Zmeníme sa na podobu toho, čo neustále pozorujeme. Vidíte, ten postupný charakter zmeny je tu jasne vyjadrený: „Od slávy k sláve“. Z jednej úrovne rozvoja charakteru na druhú. Nepretržité a neustále približovanie sa a pripodobňovanie sa tomu, na čo sa stále pozeráme. Rozumiete tomu?

Tak teda kľúčový koncept: nenechajte si ho ujsť! Kto nás to mení? Meníme sa sami? Môžeme sa zmeniť sami? Rovnako ako leopard nemôže zmeniť svoje škvrny alebo Etiópčan farbu svojej kože, {Jer 13:23} aj my musíme byť zmenení, moji milí priatelia. Čo musíme byť? Zmenení. Zamyslime sa nad tým spolu. Aký je to typ slovesa? Študenti angličtinári, pomôžte mi. Byť zmenení. Aký je to tvar slovesa? Pasívny. Pasívne sloveso. Musíme byť zmenení. Viete, čo je to pasívne sloveso? Zdá sa,akoby ste si to už nepamätali. Hodiny angličtiny máme už dávno za sebou, však? Áno! Pasívne sloveso je opak aktívneho. Čo je to aktívne sloveso? Je to niečo, čo robíte, však? Bežím. To je aktívne sloveso – robím to. Bol som predbehnutý. To je pasívne sloveso. Bolo mi to vykonané. Chápete to? Byť premieňaný je pasívne sloveso. Je to niečo, čo nám čo? Čo nám urobia. Kto nás teda mení? Kto nás môže zmeniť? Posledný riadok: „…tak ako od Ducha Pánovho.“ Počujem amen? {Amen.} Nemôžete sa zmeniť sami, ani ja sa nemôžem. Musíme byť zmenení. Je to pasívne sloveso, ale pozor! Sledujte ma prosím: hoci je to pasívne sloveso, hoci sa nemôžeme sami zmeniť, znamená to, že v tomto procese nemôžeme nič urobiť? Znamená to, že si len sadneme, budeme relaxovať a necháme Boha konať? Znamená to toto? Veľmi dôrazne NIE, neznamená to toto. Milí priatelia, prosím…. Neurobte si takýto záver.

My musíme zohrávať absolútne neodmysliteľnú, aktívnu úlohu a spolupracovať, ak máme byť zmenení Duchom Svätým! Čo je to? Ako máme spolupracovať? Povedzte mi z tohto textu, aká je naša úloha v spolupráci? Ak máme byť zmenení „od slávy k sláve“ mocou Ducha Svätého, čo musíme robiť? Pozerať sa na slávu Pánovu. Počujem amen? {Amen.} Vidíte, ste zmenení na podobu toho, na čo pozeráte. Iba Duch Svätý vás môže zmeniť, no nemôže to urobiť, ak nebudete spolupracovať a pozerať sa na slávu Pánovu. A všetci povedzme, poďme… {Amen.} To nie je otázka voľby, drahí priatelia. Je to absolútne nevyhnutné. Vy a ja sa nemôžeme zmeniť na podobu toho, na čo pozeráme… Nemôžeme sa zmeniť na podobu Pánovej slávy, ak sa na ňu nepozeráme. Nemôžeme. Dobre. To nás privádza k ďalšej otázke.

Čo je to sláva Pánova? Čo je to sláva Pánova? Je to dôležité. Prosím, dávajte pozor. Chcem Vám odpovedať biblicky, je to dôležité. Pozrite sa so mnou do 2 Moj 33. Bolo by dobré otvoriť si tam Bibliu a podčiarknuť si to, ak ste tak ešte neurobili, no ak chcete použiť kópie, sú tu. 2 Moj 33,18.19. Započúvajte sa do rozhovoru medzi Mojžišom a Bohom na vrchu Sínaj. Ten príbeh poznáte. Mojžiš bol na vrchu a už dostal dve kamenné dosky. Keď zišiel dole a zistil, že Izraelci tancujú okolo zlatého teľaťa, hodil kamenné tabule na zem a rozbil ich. Ponáhľal sa späť, aby sa prihovoril za Izraelcov. Je tak? Jeho predobraz v tejto úlohe nádherne symbolizuje Krista. Ale v 18. verši kladie pozoruhodnú požiadavku, keď už bol hore s Bohom. Čo hovorí? „A povedal: ,Prosím’“ alebo v známejšom preklade KJ: „Modlím sa k Tebe“ „Ukáž mi svoju“ čo? „…slávu“. Čo si Mojžiš zvlášť žiada vidieť? Božiu slávu. Tak teraz budeme zisťovať, čo to Božia sláva je, však? Čo zjavil Boh Mojžišovi ako odpoveď na jeho žiadosť, aby mu ukázal Božiu slávu? Čo mu má Boh zjaviť? Pozrite si ďalší, 19. verš: „Potom On“, s veľkým ,O‘, to hovorí Boh, „potom On povedal: „Nechám celú svoju…“ čo? „…dobrotu prejsť pred tebou a budem pred tebou vzývať meno Pánovo“. Veľmi zaujímavé. Božia sláva má zjavne niečo spoločné s Jeho dobrotou. Čo je to? Je to morálna hodnota Jeho osoby. A tiež to má niečo spoločné s Jeho menom. Rozumiete tomu? Teraz počúvajme, ako Boh ďalej zjavuje svoju dobrotu vzývaním svojho mena. Poďte so mnou do 34. kapitoly, od 5. verša: „Potom Pán zostúpil v oblaku a stál s ním tam a zavolal meno HOSPODIN.“ Nehovoril o tomto, že to urobí? Áno. Aké je to meno? „A Pán prešiel popri ňom a volal: „HOSPODIN, HOSPODIN, silný Boh, ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký, čo do milosti a pravdy, zachovávajúci milosť tisícom, odpúšťajúci neprávosť, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu…“ Čo to tu máme? Vo vzývaní Jeho mena, čo to tu máme? Jeho cnosti, ktoré tvoria Jeho charakter. Rozumieme? A na záver: Čo je to teda Božia sláva? Je to Jeho charakter. Amen? {Amen.} Božia sláva je Jeho čo? Jeho charakter. Práve sme to zistili na základe Písma.

Potvrďme si to z inšpirovaného biblického komentára, ktorý má náš ľud. Review and Herald, 3. november 1896. Dole na 4. strane. Vidíte, kde sme? „Boží spravodlivý charakter vytvára Božiu slávu…“ Rozumieme? Čo je Božia sláva? Je to Jeho spravodlivý charakter? Moji milí priatelia, nemôžem viac zdôrazniť, aké je dôležité, aby sme chápali, čo sme práve rozoberali a budem sa toho držať. Teraz budeme študovať, čo hovorí Pán o budovaní charakteru. Dobre? Ubezpečili sme vás o tom v úvode nášho štúdia, Aby sme rozumeli, čo hovorí Pán na túto tému, musíme poznať biblický termín pre tento pojem. Viete, keby ste sa mali presvedčiť o tom, že budovanie charakteru je najdôležitejšia práca, aká bola kedy zverená ľuďom, a že nikdy predtým nebolo jeho horlivé skúmanie také dôležité ako teraz, {Výchova, str. 195} A išli by ste domov odhodlaní zistiť, čo Biblia hovorí o budovaní charakteru, čo by ste asi urobili? Zrejme by ste išli k svojej knihovni a z police vybrali konkordanciu, Strongovu podrobnú konkordanciu, je tak? Sfúkli by ste z nej prach a ktoré slovo by ste hľadali? Charakter, však? Chcete zistiť, čo Biblia hovorí o budovaní charakteru. Vyhľadali by ste si slovo „charakter“. Čo by ste objavili? Už ste to niekedy urobili? V Strongovej podrobnej konkordancii. Aká je to podrobná konkordancia? Taká, čo obsahuje každé jedno slovo z Biblie, dokonca aj všetky určité a neurčité členy “the” a “a”. Ak je podrobná, musí obsahovať všetky slová. Aj také veci, ktoré by ste nikdy nehľadali. Dobre, takže podrobná konkordancia. Vyskúšajte ju. Strongovu podrobnú konkordanciu pre Bibliu KJ. Hľadáte slovo „charakter“. Čo zistíte? Nie je tam. Nie je tam. V Biblii kráľa Jakuba sa ani raz nespomína slovo „charakter“, a keby ste to nevedeli, k čomu by ste mohli dospieť? Že Biblia nemá čo povedať o budovaní charakteru. O čom to ten rečník na seminári rozpráva? Najdôležitejšia práca, aká bola kedy zverená ľuďom. Biblia sa s tým zrejme nezaoberá. ani o tom nehovorí. Bol by to správny uzáver? Moji milí priatelia, bol by zásadne chybný.

Tvrdím – počúvajte prosím – tvrdím, že celé Písmo sa prevažne a dôsledne týka obnovy nášho charakteru na podobu nášho Stvoriteľa. Je to biblická téma, ktorá zahŕňa všetko. No nezistíte to, ani neoceníte, kým neporozumiete biblickému slovu „charakter”. A čo je to? Je to S-L-Á-V-A. Je to sláva! Zoberte si svoju Strongovu podrobnú konkordanciu, vyhľadajte slovo ,sláva’ a budete tam jedna stranu za druhou plná materiálu o charaktere. Lebo ktorý biblický termín označuje charakter? Sláva. Rozumieme tomu? Sú aj ďalšie termíny, ktoré sa používajú vo vzťahu ku charakteru, jedným z nich je „meno“. Ako ste tu videli, je úzko späté s tým, keď Mojžiš prosil: „Modlím sa k tebe, ukáž mi svoju slávu.“ Boh odvetil: „Budem vzývať svoje“ čo? „Svoje meno.“ „Milosť“ je v tomto reálnom zmysle tiež úzko spätá s charakterom. Niekedy je vlastne jeho synonymom. Neskôr to vysvetlíme. No prvotný termín pre charakter je ktorý? Sláva. Držte sa tohto kľúča. Je to vzácny exegetický kľúč. Máme tu ťažké slovo. Čo je to exegetický kľúč? Čo je to exegéza? Štúdium Biblie. Odhaľuje pravdu. Odhaľuje texty Písma, aby sme mohli porozumieť pravde. To je exegéza. Práve sme vám dali vzácny exegetický kľúč, ktorý vám pomôže odhaliť vzácnu pravdu. Najmä v tých textoch, v ktorých nájdete slovo „sláva“. Ak sa vaša skúsenosť trochu podobá mojej, tak kým som nemal exegetický kľúč a nechápal, že biblický termín pre charakter je „sláva“, pri slove „sláva“ som si vždy myslel, že ide skrátka o nejaký druh jasného svetla. Je to tak? Viete, sláva… Božia sláva je veľmi jasná. Áno, Božia sláva je jasná. Áno, spája sa so svetlom. No pochopte, moji milí priatelia, že Božia sláva je predovšetkým Jeho charakter. Amen?

Takže odteraz vždy – ak to tak predtým nebolo – keď natrafíte v Písme na slovo sláva, odteraz myslite na čo? Na charakter. A ak sa toho budete držať, ocitnete sa na dobrej ceste pri objavovaní toho, čo hovorí Biblia o budovaní charakteru. Uvediem rýchly príklad. Otvorte si so mnou Izaiáša 60. Izaiáš 60. Ja si to vyhľadám vo svojej Biblii. Máte tu aj výtlačky, no je dobré, ak si to pozriete v Biblii. Tento text Písma je zvlášť dôležitý a týka sa nás, moji milí priatelia, v týchto záverečných hodinách histórie zeme. Áno, je to prorocký text s dvojitou aplikáciou. Prvou aplikáciou bol prvý príchod Krista. A to sa naplnilo. Ale má aj druhotnú, duálnu aplikáciu, tá sa vzťahuje na Božiu cirkev tesne pred druhým príchodom Krista. A teraz sa spolu zameriame na jeho druhotnú prorockú aplikáciu. Rozumiete? Počúvajte, čo nám je adresované v týchto záverečných hodinách dejín zeme. A počujte naliehavosť v hlase proroka: „Povstaň, svieť!“ Čo máme robiť? „Povstať, svietiť.“ Dobre, Izaiáš, ale ako? Ako môžeme svietiť? Nasleduje odpoveď: „Lebo prišlo tvoje svetlo!“ Môžete svietiť bez svetla? Nie! Ak teda máme povstať a svietiť, musíme mať svetlo. Dobre, Izaiáš, a odkiaľ ho vezmem? Odkiaľ pochádza to svetlo? Počúvajte ďalší riadok: „… a sláva Hospodinova vzišla nad tebou!“ Aké slovo ste práve počuli? Sláva. Čo ste spravili? Okamžite ste premýšľali o čom? No tak. O charaktere. Použili ste svoj exegetický kľúč a uvedomili ste si, že Izaiáš tu hovorí o Božom charaktere, ktorý zjavuje kto? Pán Ježiš Kristus. Amen? {Amen.} Ježiš Kristus je ten „jas“. Židom 1,3: „On je jasom Božej slávy.“ Amen? Inými slovami, on je to nezmenšené svetlo Božieho charakteru. Pamätáte si? Sláva znamená čo? Charakter. Takže keď Biblia hovorí, že Ježiš je jas Božej slávy, vlastne nám vraví, že Ježiš je nezmenšené svetlo Božieho charakteru. On je Slnko spravodlivosti. S-L-N-K-O. Čo je teda? Slnko spravodlivosti. On je tá nezmenšená žiara svetla o Božom charaktere. A to svieti na nás. Je to zdroj svetla. Dobre.

Ako potom máme svietiť my? Ako máme žiariť? Pozrite sa na nasledujúci verš. 2. verš: „Preto hľa, tma zakryje krajinu a hustá tma zakryje ľud…“ Len na okraj, KJ hovorí: „…hustá tma zakryje ľud.“ Tento preklad sa mi páči viac. Moji milí priatelia, tieto dva riadky nám hovoria veľmi jasne, že tento text sa týka hlavne akého času? Práve terajška. Otázka: Kedy je najväčšia tma? Tesne pred svitaním. Slnko spravodlivosti už takmer prichádza. Počujem „amen”? Čo teda môžeme očakávať, do čoho sa zahalí planéta Zem? Do hustej tmy. Nebolo to tak aj pred prvým naplnením tohto textu? Pri prvom príchode Krista? Planéta Zem a ľudské pokolenia boli zahalené do hustej tmy, moji milí priatelia. A tak je to aj pred druhým príchodom. Je hlboká tma. Hlboká tma nad ľuďmi. Hustá tma. Ako v nej máme svietiť? Pozrite sa na posledný riadok 2. verša: „A Jeho sláva bude viditeľná“ – kde? „Na tebe.“ Počujem amen? {Amen.}

Čo máme robiť? Máme sa pozerať na slávu, ktorá sa odráža k nám, ale načo? Aby sme ju odrážali na iných. Jedine takto môžeme svietiť. Amen? {Amen.} Nemôžete si vytvárať vlastné svetlo. Môžete len odrážať Svetlo Pravdy, keď na vás svieti. Tak ako vám je zjavené v živote Ježiša Krista. A čo je pravda? Pravda je jednoduchý, hlboký fakt, že Boh je láska. {1 Jn 4:8} Amen? {Amen.} Charakter Boha v jednom slove je láska, moji milí priatelia. A keď sa pozeráme na to krásne zjavenie, pozeraním budeme čo? Zmenení. Zmenení na podobu toho, na čo sa pozeráme. Ako? „… od slávy k sláve.“ {2 Kor 3:18} A je to jediný spôsob, ako môže ktokoľvek z nás svietiť. Inej cesty niet! Neexistuje žiadna iná cesta.

A pozrite sa na ďalší verš. Všimnite si, čo sa stane s našou účinnosťou pri získavaní duší, keď odrážame Kristov charakter? Pozrite sa na ďalší verš. „Čo urobia pohania“? „…pôjdu za vaším svetlom a kráľovia za bleskom, ktorý sa bude skvieť nad tebou.“ Počujete to, priatelia moji? Kedy sa stávame účinnými rybármi ľudí? Keď sme používaní v moci Ducha Svätého na získavanie ľudí do spásneho vzťahu s Ježišom? Kedy? Iba vtedy, keď uvidia, že sa charakter Ježiša odráža v našich životoch. Počujem „amen”? {Amen.} Ak neuvidia slávu, budú pritiahnutí? Prídu? Nie, neprídu. Nech sú požehnané vaše srdcia, odpustite mi, ale musím to povedať. Nepoukázali sme práve na presný dôvod, prečo nezískavame duše pre Krista tak účinne, ako by sme chceli? No tak, pripúšťate to aj vy? Priznávate to so mnou? Všimnite si, hovorí sa tam… Hovorí sa tam: „Keď uvidia Jeho slávu na nás…“ Stojí tam: „…pohania prídu k vášmu svetlu.“ Oni prídu. Viete, moji milí priatelia, aby sme boli účinnými svedkami Kráľa, najskôr musíme nadobudnúť jemu podobný charakter. Amen? {Amen.} Až keď ľudia uvidia lásku Kristovu odzrkadlenú v našich životoch, pritiahne ich to ku Kristovi prostredníctvom nášho zrkadla. Dáva vám to zmysel? Rozumiete, čo sa snažím vysvetliť?

My nemáme priťahovať ľudí k sebe, ale k Ježišovi, lenže tak, že im odrážame Ježišovu krásu. A ak neodzrkadľujeme charakter – slávu Ježiša ostatným, nebudú pritiahnutí. Nebudú pritiahnutí. Ako ľudia nepotrebujeme, ani táto cirkev nepotrebuje viac výrečných a silných evanjelistov, aj keď sú tak veľmi dôležití. Na dokončenie svojej práce skutočne potrebujeme jedno: stať sa milujúcejšími a láskyhodnejšími ľuďmi. {Amen.} Každý z nás! Každý má byť rybárom ľudí. A každý jeden z nás by mal odrážať slávu, charakter Ježiša Krista. A keď to robíme voči tým, s ktorými sa stýkame, spozornejú a prejavia záujem! Povedia vám: „Hej, čo je to s vami, ľudia? Ako to, že ste takí odlišní? Ako to, že ste takí šťastní? Ako to, že si tak dobre rozumiete v manželstvách? Ooo! Ako to, že si tak dobre rozumiete vo svojich zboroch? Ako to, že ste všetci jednotní a máte sa navzájom radi? Ako to, že si tak dobre rozumiete so svojimi deťmi? A deti, ako to, že si tak dobre rozumiete s rodičmi? Čím to je? Povedzte nám! Vy máte niečo zvláštne.“ Viete, moji milí priatelia, láska – pravá, zjednocujúca láska, je v týchto dňoch na planéte Zem naozaj vzácnou komoditou. Počujem amen? {Amen.} A keď ju ľudia uvidia, spozornejú a začnú si robiť poznámky! Je naozaj veľmi výnimočné vidieť fungujúcu pravú, nesebeckú lásku. A to je krásna vec. Je to krásna vec. Prináša zdravie a šťastie, pokoj a radosť tým, čo ju majú a poznajú vo všetkých svojich vzťahoch. A toto moji milí priatelia, je najmocnejšia kázeň, akú môže kázať ktokoľvek. A nekáže sa ústami, ale životom. {Amen.} Vtedy sme živým apoštolským listom. Keď sa staneme milujúcimi a láskyhodnými ľudmi, moji milí priatelia, budeme veľmi účinnými rybármi ľudí. Počujem amen? {Amen.} Práve toto je tajomstvo účinnejšieho získavania ľudí pre Krista. Je to stať sa milujúcou a láskyhodnou osobou. Milujúcou a láskyhodnou osobou. Teda…

Zamyslime nad tým ešte trošku. Milujem tento koncept. Ježiš je Slnko spravodlivosti. Neoslabene vyžaruje slávu svojho Otca. Je zdrojom tohto svetla. Aká má byť cirkev? Čo v Písme symbolizuje cirkev? Je to žena, áno. Otvorme si 12. kapitolu Zjavenia. Zjavenie 12 rozoznáva tento obraz veľmi jasne. „Veľké znamenie sa objavilo…“ 1. verš: „A ukázal sa veľký div na nebi: žena, odiata“ čím? „Slnkom.“ Táto žena je symbolom cirkvi. lenže čo ju robí krásnou? Čím je odiata? Čo odráža? Svetlo Slnka spravodlivosti, Ježiša Krista. Kristov charakter. Presne to ju robí krásnou. No všimnite si ešte niečo iné, čo často prehliadame. Na čom tá žena stojí? Pozrite sa! Nasledujúci riadok: „S mesiacom pod… nohami.“ Čo má pod nohami? Mesiac. Moji milí priatelia, ja si naozaj myslím, že aj mesiac je obrazom cirkvi, a naozaj veľmi vhodným.

Premýšľajte o tom so mnou. Ako svieti mesiac? (Tak, že odráža slnko.) Akým jediným spôsobom môže mesiac svietiť? Odrážaním slnečného svetla. Má mesiac svoje vlastné svetlo? Vytvára si nejaké vlastné svetlo? Nie. Svietiť môže jedine ako? Odrazom. Kedy mesiac svieti? Kedy? V noci. V noci. „Hľa tma zakryje krajinu, a hustá tma ľudí.“ {Iz 60:2} Moji milí priatelia, vidíte, akým vhodným symbolom pre cirkev je mesiac? Viete, z celého srdca si želám… Prosím, počúvajte ma. Z celého srdca si želám, aby bola táto cirkev splnom Ježišovi Kristovi. Mesiacom v splne pre Ježiša Krista. Brat, sestra, neuspokojte sa s tým, že budete iba kosákom. Buďte splnom. Dovoľte Kristovej láske, aby vás pritiahla a zladila s Jeho vôľou, a neustále sa pozerajte naňho. A pozeraním budete čo? Zmenení. A ako? „Od slávy k sláve,“ z jednej fázy rozvoja charakteru do druhej. z úzkeho kosáka na dorastajúci mesiac, polmesiac, tri štvrtiny mesiaca až nakoniec je z vás čo? Mesiacom v splne pre Ježiša. Svietite tak jasno, ako len môžete. Svietite tak jasno, ako len môžete, a to odrážaním charakteru Ježiša Krista. Môže to byť naša skúsenosť? Áno, môže. Musí to byť naša skúsenosť, ak máme byť pripravení na odchod domov s Ježišom? Áno, musí, moji milí priatelia. Musí! Ak máme byť účinnými svedkami Kráľa a občanmi pripravenými pre Kráľovstvo, musíme sa naučiť odrážať Kristov charakter až do plnosti našich hriechom poškodených schopností. A dokonca aj spln je v porovnaní so slnkom čím? Slabým odrazom.

Pozrite Svedectvá, 2. zväzok, strana 617 a 618: „Mal mocný vplyv, lebo to bol Boží Syn. Sme tak nízko pod Ním a tak veľmi nedostatoční, že hoci sa veľmi snažíme, naše úsilie bude biedne. Nemôžeme získať ani mať taký vplyv, aký mal on; ale prečo by sme sa sami nemali učiť približovať sa k vzoru ako sa len dá, aby sme čo najviac vplývali na ľudí?“ Priatelia, Boh od nás neočakáva, aby sme svietili jasno ako slnko, ale očakáva, aby sme svietili tak jasno ako môžeme. Očakáva od nás priveľa? Nie. Je to prehnané? Nie je. Nečaká od nás, že budeme slnkami, ale očakáva, že budeme mesiacmi v splne! Amen? {Amen.} Mesiace v splne. Ktoré si uvedomujú, že mesiac, hoci v splne, je len slabým odraz Slnka. Tu je ešte jeden použiteľný argument. Kniha ranných zmyslení „Tento deň s Bohom“, strana 98: „Nesmieme si myslieť, že sme iba slabé svetlo a preto si nemusíme dať záležať, aby sme svietili. Veľká hodnota nášho svetla spočíva v dôslednosti, keď svietime uprostred morálnej tmy tohto sveta, keď nesvietime pre svoje potešenie a na svoju slávu, ale na oslavu Boha so všetkým, čo je v nás. Ak slúžime Bohu a naša práca zodpovedá schopnosti, ktorú nám dal, očakáva od nás len to…“ Nečaká od nás, aby sme boli slnkami, ale očakáva, že budeme mesiacmi v splne. Rozumieme tomu? Áno. Tento citát sa mi tiež páči. Review and Herald, 18. júl 1893: „Musíme dovoliť jasným lúčom Slnka spravodlivosti, aby nám svietili do sŕdc, aby sme…“ čo? „…odrážali svetlo na ostatných. Môžeme byť denne požehnaní a byť požehnaním pre ostatných, podporovať lásku, radosť a pokoj všade, kam pôjdeme.“

Moji milí priatelia, keď sa staneme takýmito ľuďmi, keď budeme podporovať lásku, radosť a pokoj všade, kam pôjdeme, verte mi, že národy prídu k nášmu svetlu. Počujem amen? Amen. Budú priťahovaní – a práve toto z nás urobí účinných rybárov ľudí. Účinných svedkov Kráľa. Urobí to z nás účinných svedkov pre Kráľa. Počúvajte. Kristove podobenstvá, strana 340: „Charakter je sila.“ Chcete silu? Chcete silu pri získavaní ľudí? Tu je to tajomstvo: Charakter je sila. čítam ďalej: „Tiché svedectvo pravého, nesebeckého a zbožného života má takmer neodolateľný vplyv.“ To si želám. Chcete to aj vy? Má takmer čo? Neodolateľný vplyv. Mimochodom, nemôže to byť neodolateľné, lebo by to bolo v rozpore s princípom slobodnej vôle. No chvála Bohu, môže to byť takmer neodolateľné. Chcete takto vplývať na ostatných? Ja áno. „Tiché svedectvo pravého, nesebeckého a zbožného života má takmer neodolateľný vplyv. Zjavovaním Kristovho charakteru vo svojich vlastných životoch, spolupracujeme s Ním na záchrane duší. Spolupracovať s Ním môžeme iba vďaka zjavovaniu Jeho charakteru v našich životoch.“ Počuli ste to, moji priatelia? Je zjavovanie Kristovho charakteru voliteľné, ak máme spolupracovať s Kristom na záchrane duší? Môžeme si vyberať? Nie. Je to absolútne nevyhnutné. Na záchrane ľudí s Ním vlastne môžeme spolupracovať jedine takto. Niet divu, že tou najvýznamnejšou prácou je čo? Budovanie charakteru. Lebo ak nezjavujete Kristov charakter, nemôžete získavať ľudí. Rozumiete? Nemôžete. Spolupracovať s Ním môžeme len zjavením Jeho charakteru vo svojom živote. „A čím širšia je oblasť nášho vplyvu, tým viac dobrého môžeme urobiť. Keď tí, čo vyznávajú, že slúžia Bohu, nasledujú Kristov príklad, praktizujú…“ čo robia? „… praktizujú zásady zákona vo svojom každodennom živote; keď každý skutok svedčí o tom, že milujú Boha najviac a svojich blížnych ako seba samých, potom, potom bude mať cirkev moc pohnúť svetom.“

Moji milí priatelia, máme pohnúť svetom v týchto záverečných hodinách dejín Zeme? Práve k tomu sme boli povolaní, aby sme zvestovali evanjelium každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu. To je celý svet. Bola nám zverená úžasná úloha. Moji milí priatelia, všetko je v stávke. Toto je absolútne rozhodujúce pre vyvrcholenie veľkého finále veľkého sporu. Trojanjelské posolstvo sa musí hlásať každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu. Ako ľud sme boli vzbudení, aby sme to robili, moji milí priatelia. A ako sa začína toto trojanjelské posolstvo? Ako sa začína? „Bojte sa Boha a dajte mu…“ čo? „Dajte mu slávu.“ {Zjav 14:7} Dajte mu čo? {Slávu} „… mu slávu.“ Môžete úspešne nabádať ľudí, aby dali Bohu slávu, ak to sami nerobíte? A čo to znamená dať Bohu slávu? Čo to znamená? Znamená to zjavovať Jeho charakter vo vašom vlastnom.

Brat, sestra, Boh nám pomáhaj ako ľudu, aby sme pochopili, ako sa máme zmeniť od slávy k sláve. Počujem amen? Bože, pomôž nám ako ľudu, aby sme sa naučili, ako máme povstať a svietiť a byť mesiacmi v splne pre Ježiša Krista. Bože, pomôž nám, aby sme sa naučili spolupracovať s premieňajúcou mocou Ducha Svätého, aby sme mohli byť zmenení. Nemôžeme sa zmeniť sami. Chcem, aby to všetci vedeli. Nemôžeme sa zmeniť sami. Musíme byť zmenení. No musíme sa naučiť spolupracovať. Musíme sa naučiť spolupracovať. A o tomto je tento seminár.

S Božou milosťou sa budeme učiť a usilovne študovať v Jeho Slove, ako môžeme a musíme spolupracovať s premieňajúcou mocou Ducha Svätého. A chcem vás vyzvať, z celého srdca, aby ste sa rozhodli práve teraz, že budete chodievať pravidelne. Máte tu program. Vo vašom bloku s materiálmi je vytlačený na tejto malej skladačke. Je to intenzívny program, uvedomujem si to. Vyžiada si investíciu značného množstva času. Moji milí priatelia, lenže v moci Ducha Svätého to bude skúsenosť, ktorá zmení život nás všetkých. A bude stáť za ten investovaný čas a energiu. Ba možno budú hodné večnosti, ten váš investovaný čas a energia. Rozhodnete sa prísť, prosím? Študujeme najvýznamnejšiu prácu, aká bola kedy zverená ľudským bytostiam. Študujeme, čo na túto tému hovorí Pán. Preto vás vyzývam, aby ste prišli. Nevyzývam vás, aby ste prišli a počúvali Steva Wallacea. Vyzývam vás, aby ste prišli a študovali so mnou, čo chce o tom povedať Pán. Zaviažete sa k tomu? {Áno.} Potrebujem malú reakciu, odozvu. Zaviažete sa k tomu? Chvála Pánovi. Povstaňte k záverečnej modlitbe.

Otče v nebesiach, veľmi Ti ďakujem, že môžeme byť zmenení od slávy k sláve. Z charakteru k charakteru môžeme byť premenení, na charakter podobný Ježišovi Kristovi. Stane sa to však len mocou Ducha Svätého. Nemôžeme sa zmeniť sami, ale pomôž nám, aby sme si uvedomili, že ani Duch Svätý nás nemôže zmeniť, ak s Ním nebudeme spolupracovať. Otče, začíname program obnovy, je to intenzívny a dlhý seminár, aby sme skúmali, čo nám o našej spolupráci hovorí Tvoje Slovo. Modlím sa, aby si vylial svojho Ducha na nás veľmi zvláštnym spôsobom. Chcem, tí, čo prídu, mali viac než len intelektuálne cvičenie, pri každom stretnutí a lekcii. Prosím, priprav naše srdcia. Daj nám srdce, aby sme Ťa poznali. V moci Ducha Svätého nám pomôž pochopiť pravdu intelektuálne. Ba viac než to, pomôž nám ju s láskou prijať a potom, čo je najdôležitejšie, pomôž nám, aby sme sa jej z vlastnej vôle podriadili. Pomôž nám, aby sme prišli nielen kvôli pochopeniu pravdy, ale aby sme sa za ňu aj postavili. A aby sme jej dovolili, aby nás formovala a tvarovala a menila nás zvnútra na charakter podobný Tomu, ktorý je Pravda. Prosím, Otče, obnova a reformácia je našou najväčšou potrebou. Čas je taký krátky a práce je tak veľa. Musíme niesť evanjelium každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu. Osobitné posolstvo, na hlásanie ktorého si vzbudil túto cirkev. A máme málo času, aby sme pomohli nielen pripraviť svet, ale aj samých seba. Nesmieme márniť čas. Usvedči nás a pomôž nám motivovať sa, horlivo sa usilovať, učiť sa spolupracovať s Tvojím Duchom, aby sme boli splnom pre Ježiša Krista, Slnko Spravodlivosti. Ďakujem ti, že si vypočul túto modlitbu a že si vyhovel mojej prosbe, pretože o to všetko žiadam v Ježišovom mene. Amen.

Ak si prajete, môžte si posúvaním textu v zelenom rámiku sledovať prednášku a vidieť kontext počas pozerania videa. Ak ste stratili miesto v textovej časti, stačí dať do vyhľadávača (CTRL-F) pár slov z miesta, ktoré práve pozeráte.

0

Your Cart