Tu si môžte stiahnuť lekciu v pdf.

Rozvoj charakteru je vraj tá najdôležitejšia práca, aká bola kedy ľudom zverená. Nasledujúcu hodinu budeme skúmať svoju výsadu i zodpovednosť pri nadobúdaní charakteru, aký mal Kristus. Pripojte sa k nám v pôsobivom cykle osobnej obnovy, keď nás kazateľ Stephen Wallace povedie „Od slávy k sláve”.

Ideme ďalej,  systematicky, krok za krokom v štúdiu tej najvýznamnejšej práce, aká bola kedy zverená ľuďom. A čo to je? Trieda, tí z vás, čo sú tu  od začiatku. Ktorá je tá najdôležitejšie práca, aká bola kedy zverená ľuďom? Čo je to? Budovanie charakteru. Áno, naozaj. Čože? Chceš povedať, že je to ešte dôležitejšie ako záchrana duší? Nuž, áno. Prečo? Lebo nemôžeme úspešne zachraňovať duše – akokoľvek to je dôležité, kým sme neurobili najdôležitejšiu prácu – budovanie charakteru. Amen? Vidíte, naša efektívnosť pri záchrane duší je priamo úmerná našej podobe Kristovmu charakteru. Chcel som počuť „amen”. Dám vám druhú šancu. Naša efektívnosť pri záchrane duší je priamo úmerná našej podobe Kristovmu charakteru. {Amen.} Hmm… Ďakujeme vám.

Až vtedy sa stávame ľuďmi, ktorých si Pán môže použiť, aby pritiahol druhých do spásneho vzťahu so sebou – keď Mu dovolíme, aby z nás urobil svojich milujúcich a príťažlivých zástupcov. Amen? {Amen.} Kristova láska priťahuje. Ak láska nepriťahuje prostredníctvom nás, nemôžeme čakať, že  pohania prídu. Jasne to hovorí Izaiáš 60,3. Kedy prídu pohania? Keď na nás uvidia ako odrážame Jeho slávu. A čo je to sláva? Niektorí ste tu noví. Vitajte, včera ste chýbali. Sláva je biblický pojem pre charakter. Takže keď Biblia hovorí, že na nás vidno slávu, znamená to, že sa v nás odráža Kristov charakter. A keď túto slávu vidno v nás, potom prídu pohania. Lebo vidia milujúci a neodolateľný charakter Ježiša. A ten je príťažlivý. Počujem „amen”? {Amen.} Ten podmaňuje. Ten z nás urobí efektívnych záchrancov duší. Budovanie charakteru je tá najdôležitejšia práca. Okrem toho sme študovali niektoré veľmi dôležité pojmy. Začali sme uistením, že všetci chápeme, že duchovné veci sa čo? Chápu len duchovne. {1 Kor 2,13-14} Moji milí priatelia, bez pomoci Ducha Svätého nemôžeme prežívať oslobodzujúcu a posväcujúcu moc pravdy. Možno budeme schopní si tu dať intelektuálne cvičenie. Ale, brat, sestra, Boh nás chráň, aby sme toľko hodín spolu študovali a iba si cvičili intelekt. Kiež Boh dá, aby nám táto skúsenosť zmenila život. Počujem „amen”? Po takomto štúdiu Božieho Slova s vami sa chcem viac podobať Ježišovi. Súhlasíte so mnou?

Chcem byť premenený obnovením mysle. {Rim 12,2} Chcem byť preprogramovaný – preprogramovaný pravdou. No to je možné len keď ju prijmeme pod vplyvom Ducha pravdy, Ducha Svätého. Pravda nemá moc, ak ju neprijmeme pod vplyvom Ducha Svätého. Nemôžeme byť vôbec vyškolení a premenení obnovením svojej mysle, ak nebudeme pravdu študovať pod vplyvom Ducha Svätého. Preto skôr, než začneme, ako zvyčajne… Pamätáte sa na pamäťovú pomôcku? Mne funguje a dúfam, že aj vám. Každé otváranie Biblie mi pripomína, že musím najprv čo? Otvoriť svoje srdce. Otvoriť svoje srdce. Počuli ste dnes ráno klopanie, moji priatelia? Hľa, stojím pri dverách a klopem. {Zj 3,20} Chce vojsť dnu. No nemôže, kým neurobíme čo? Kým Ho nepozveme. On sa nevnucuje, Vždy čaká, kým Ho pozveme. Je tu medzi nami, v našom zhromaždení, vieme to. Sľúbil: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Mojom mene, tam som i ja uprostred nich.” {Mt 18,20} No neuspokojte sa iba s tým. Ubezpečte sa, že je vo vašom vlastnom srdci. Ubezpečte sa, že máte otvorené dvere svojho srdca. Urobíte to? A nech vás pri modlitbe Duch Svätý požehná svojou prítomnosťou. Modlite sa, aby ma použil, áno? Kľaknem si. Ja sa rád… Ja vás pozývam na kolená na krátku tichú modlitbu.

Môj Otec v nebesiach, v mene Ježiša Krista som prišiel kvôli sebe a kvôli svojim krvou vykúpeným bratom a sestrám. Predovšetkým Ťa chválim za to, že Ťa môžem oslovovať Otec. Aká to česť. Neceníme si ju tak, ako by sme mali, no pomôž nám ceniť si ju stále viac. Pomôž nám, aby sme si ju vážili podľa zaplatenej ceny, ktorá ju umožnila. Aká nekonečná cena! Sme krvou vykúpené deti. Stálo Ťa to všetko, aby si nám dal túto výsadu. Otče, radujeme sa z nej. Je to tak dobre, že Ti patríme. Tak dobre sa staráš o svoje deti. Ďakujeme za Tvoju starostlivosť v tomto týždni. Ďakujeme Ti, že si nás sem všetkých bezpečne doviedol, aby sme Ťa uctievali. Na to sme sa zhromaždili, no bolo by to zbytočné, keby si nás nepožehnal Duchom. Nemôžeme Ťa uctievať v duchu a pravde, ak tu nie je Duch Pravdy. Otče, chceme študovať najdôležitejšiu prácu aká bola kedy ľuďom zverená a lepšie pochopiť, ako máme spolupracovať pri rozvoji Kristovského charakteru. Dospeli sme k tomu, že si uvedomujeme, že nemôžeme účinne svedčiť o Kráľovi, ani byť občanmi spôsobilými pre Kráľovstvo, ak sa povahou nepodobáme Kristovi. A keďže Kráľ príde skoro a zostalo tak málo času, Otče, je nutné a naliehavé, aby sme usilovne študovali a rozumeli, ako máme spolupracovať. A tak prosím, požehnaj nás vyliatím svojho Svätého Ducha. Zvlášť na mňa. Mám nezaslúženú prednosť viesť toto štúdium Tvojho Slova a vieš, ako zúfalo potrebujem Tvoju pomoc. Ovládni ma: moju myseľ, telo i ducha. Som Tvoj, som trikrát Tvoj: Ty si ma stvoril, Ty si ma vykúpil a sám sa pre Teba rozhodujem. Použi si ma, prosím. Dovoľ mi, aby som bol dnes ráno Tvojím poslom. Daj ma hovoriť, čo Ty chceš, aby som povedal, nič viac a nič menej. Nech to, čo dokážeš sprostredkovať prostredníctvom mňa, nájde vnímavé srdcia a mysle, aby to mohlo meniť životy. Prostredníctvom skúmania pravdy sa skrze Ducha Pravdy chceme oveľa viac podobať Tomu, ktorý je Pravda – Ježišovi. V Jeho mene sa modlíme. Amen.

Postupne napredujeme. Na ktorej strane sme teraz, trieda? Na siedmej, ďakujem. 4. lekcia nazvaná „Boh nám ukázal svoju slávu”. Ak nemáte výtlačok, príďte dnes popoludní a dostanete ho. Máme ich tam v hale pre tých, čo chcú na stretnutia chodiť pravidelne. Materiál vám budeme pravidelne dávať, aby ste si ho zakladali do tohto šanona. Dospeli sme k pochopeniu niektorých veľmi dôležitých vecí. Rýchlo ich zopakujem pre tých, čo sú tu noví. Ako prvý veľmi zásadný pojem, ktorý sme si ujasnili je, že biblický termín pre charakter je trieda, čo? Sláva. Nevyhnutne to treba vedieť, lebo tu hodláme študovať, čo o tejto veľmi dôležitej téme povedal Pán. A aby sa nám darilo, musíme rozumieť termínu, ktorý Boh používa pre „charakter”. Toto slovo sa nevyskytuje v Biblii ani raz. Nie je tam. A niekto by mohol konštatovať, že Biblia nemá čo povedať o rozvoji charakteru. Nie, to je mylný záver. Celé Písmo je o rozvoji povahy. No nenájdete to ľahko, kým nepochopíte, čo znamená pojem, ktorým Biblia označuje charakter – a tým je „sláva”. Preto názov nášho seriálu „Od slávy k sláve” znie vlastne „Od charakteru k charakteru.” Je o tom, ako rastieme do podoby Kristovho charakteru. Ako druhú vec sme objavili svoju pracovnú definíciu charakteru. Čo je to charakter? Poďme trieda, pomôžte mi! Čo je charakter? Spojenie myšlienok a pocitov. {5T 310.1} Áno. Dobre. Ďakujem.

Charakter z nás robí to, čo naozaj sme. Je to niečo oveľa podstatnejšie než len to, ako hovoríme a konáme, čo predstierame, že sme. Dá sa predstierať, že sme niekým, kým nie sme? Dá. Dokonca aj v našom náboženskom prežívaní? Veru hej. Volá sa to pokrytectvo. Môžeš predstierať, že si kresťan, a pritom vôbec ním nebyť. Čo nás potom robí tým, kým v skutočnosti sme? Ako hovorí múdry muž: „Ako človek premýšľa vo svojom srdci, taký je.” {Pr 23,7} Hovorím srdce a ukazujem na myseľ, lebo to je význam tohto slova: duša. Týka sa intelektu a náklonnosti, myšlienok a pocitov. Odtiaľ naša pracovná definícia pre charakter. Svedectvá pre cirkev, 5. zväzok, strana 310: „Myšlienky a pocity spoločne tvoria morálny charakter.” Kľúčový koncept, moji milí priatelia. Keď odteraz začujete slovo „SLÁVA”, nech vás hneď napadne CHARAKTER a vždy, keď začujete slovo „charakter”, spomeňte si na spojenie MYŠLIENOK a POCITOV. Rozumieme si? Je to veľmi dôležité. Charakter – to je spojenie myšlienok a pocitov. To z nás robí to, čo naozaj sme.

Práve preto sa znepokojujem, keď od ľudí počujem: „No, kázať o tom káže, ale vie podľa toho aj chodiť?” Akoby to bola posledná a rozhodujúca skúška! Moji milí priatelia, mám pre vás novinu: dá sa nielen kázať, ale podľa kázaného aj chodiť a pritom nebyť ani len obrátený. Počujete ma? Pozrite, ak vy či ja máme dostatočne motivované naše ego, vieme  pozoruhodne usmerniť svoje správanie a zladiť ho s literou zákona. {Rim 7,6} Môžeme „chodiť“. Môžeme robiť dobrú show. Môžeme zmiasť  všetkých – aj samých seba – a myslieť si, že sme bohatí a zbohatli sme a nepotrebujeme nikoho. {Zj 3,17} Óóó! O kom to hovorí pravý svedok? O nás! O Laodicejskej cirkvi v dobe konca. Prečo tak strašne klameme sami seba? Myslíme si, že sme bohatí a zbohatli sme a nepotrebujeme nikoho a nevieme, že sme biedni, chudobní, slepí, mizerní a nahí. {Zj 3,17} Je to dosť závažný sebaklam. Prečo? Lebo sme sa hodnotili na základe povrchného kritéria. Analyzovali sme svoje správanie. A keďže ladilo pomerne dobre – ďakujem, správame sa oveľa lepšie než väčšina, ďakujem. Okrem toho ako adventisti siedmeho dňa dodržiavame všetkých desať prikázaní. Tým je to vyriešené. Som Boží ostatok, skrátka pripravený a očakávajúci Ježišov príchod.

Buďte opatrní. Nemusíte byť tým, za čo sa považujete. Ale ste tým, o čom premýšľate. „Ako človek premýšľa vo svojom srdci, taký je.” {Pr 23,7} Moji milí priatelia, pri hodnotení svojej kresťanskej skúsenosti potrebujeme prekročiť hranicu analýzy iba správania. Počujem „amen”? {Amen.} Musíme začať hladieť na ducha, hľadať motív v pozadí nášho správania sa, lebo je hrôza, že dokážeme robiť všetky správne veci no zo všetkých možných zlých dôvodov. {Amen.} Poznám to z mnohoročných skúseností. A mimochodom, to je dôvod, prečo na to tak nalieham, pretože tento muž predvádzal roky skutočne dobrú show. Som D.M. a D.K. Čo je to? Dieťa misionára a dieťa kazateľa. Vyrastal som v uzavretom kruhu. Naučil som sa „hovoriť čo sa očakáva“ a tiež „v tom chodiť“, lebo išlo o otcovu povesť. Dlho som každého klamal – včítane samého seba. A tak mi to prosím nemajte za zlé, že načieram v tejto oblasti trochu hlbšie, dobre? Celkom dobre môžeme oklamať sami seba a sedieť tu dnes ráno. Sme to, čo sme, vďaka tomu, čo sa deje medzi pravým a ľavým uchom, a iba vy a Boh vie, čo sa tam odohráva.

Musíte sa prestať sami seba pýtať, čo robím a čo nerobím a začať sa pýtať samých seba: prečo to robím a prečo nie? Prečo ste tu dnes ráno? Neurazte sa: Prečo ste tu? Lebo sa to odo mňa očakáva a viete, že je siedmy deň a predpokladá sa, že by som mal ísť v sobotu do zboru. Je to povinnosť. Moji milí priatelia, musím vám povedať, že ak je pre vás dodržiavanie soboty povinnosť, tak ju ani nesvätíte. Pravé dodržiavanie soboty je radosťou pre tých, čo milujú Pána soboty. Prečítajte si to, je to u Izaiáša 58. Kto má pôžitok zo soboty? Ti, čo majú záľubu v Pánovi soboty. Ak ste tu z nejakého iného dôvodu než, že milujete Pána z celého srdca, duše a mysle {Mt 22,37}, berte na vedomie, že sobotu nedodržiavate. A je mi jedno, aké technicky bezchybné je vaše správanie. Je mi jedno, či si dokážete odoprieť akékoľvek lukratívne zamestnanie a nerobiť v tento deň všetky možné nevhodné veci – ak nemáte radi Pána soboty, sobotu nesvätíte. Amen. Je najvyšší čas, aby sme si to uvedomili. Počujem „amen”? {Amen.}

Prepáčte, že k vám hovorím na rovinu, ale moji milí priatelia, robím to preto, že vás mám rád. A chcem, aby ste rozpoznali všetko pokrytectvo, ak nejaké existuje, kým je ešte čas s tým niečo urobiť. Viete, čo ma naozaj znepokojuje je, že bude veľmi veľa svedomitých Adventistov siedmeho dňa, ktorí objavia svoje pokrytectvo, až keď bude príliš neskoro. A budú si musieť vypočuť osudný verdikt: „Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Nikdy som vás nepoznal.” {Mt 7,23}

„Čože? Počkaj, to určite nehovoríš o mne. Nevšimol si si, že svätím sobotu už dlhé roky? A chodieval som aj do sobotnej školy. Vari za to nedostanem žiadne body navyše?”

„Odíď odo mňa. Nikdy som ťa nepoznal.” Nikdy si nemal Kristovu myseľ, ani Jeho srdce. Robil si správne veci, ale z nesprávnych dôvodov. A berte na vedomie, že robenie správnych vecí z nesprávnych dôvodov je podľa Božieho hodnotenia zločin. A niektorí budú veľmi šokovaní a sklamaní, keď to zistia až príliš neskoro. Prosím, odhalte to teraz, pokiaľ to treba odhaliť. Pozrite, teraz sme v skutočnom – doslovnom Dni zmierenia. Počúvate ma? Sú medzi vami ešte stále takí, čo tomu veria? {Áno, áno.} Modlím sa, aby to tak bolo. Je to súčasť veľkého adventného posolstva. Sme v skutočnom – doslovnom Dni zmierenia. A čo robili deti Izraela v tom predobraznom Dni zmierenia? Skúmali svoje srdcia, aby zistili, či sú duchovne v poriadku. {3 Moj 23,27-32} Ak to teda bolo dôležité robiť v tom predobraznom dni, nemyslíte, že je ešte o to viac dôležité to robiť v tom skutočnom? My sme uprostred skutočného Dňa zmierenia. Sme povinní skúmať si srdcia. Je moja duša v poriadku? Som naozaj kresťan – kde ním mám byť – medzi pravým a ľavým uchom? „Ako človek premýšľa vo svojom srdci, taký je.” {Pr 23,7} Och, brat, sestra, Boh nám pomáhaj! Bože, pomôž nám naučiť sa, čo znamená mať Kristovu myseľ. Nech je vo vás také zmýšlanie ako bolo v Kristu Ježišovi. {Fil 2,5}

Vidíte, preto mám strach z tejto otázky: „Nuž, dokáže pekne hovoriť, ale ja chcem vedieť, či vie aj podľa toho chodiť“? Ako znie pravá skúšobná otázka? Premýšľa tak ako by premýšľať mal? Počujem „amen”? „Zlaďuje v súkromí svojej mysle svoje myšlienky a pocity s duchom zákona, ktorý je láska?” To je to, čo z nás robí kresťanov. Amen? {Amen} A mimochodom, ak takto premýšľate, budete hovoriť ako máte a chodiť tak ako chodiť máte. S tým rozdielom, že to zrazu bude prirodzené, nie falošné. Odrazu to bude príťažlivé – a práve to z vás urobí účinných záchrancov duší. Ak ste milujúca a sympatická osoba, tak robíte pekné veci, lebo máte radi ľudí, nie pre to, že si tým získavate zásluhy či body. Vidíte, práve pre toto nie sú nabielo vymaľované hroby, či vybielené hrobky dobrými záchrancami duší. Je tak? Sú pokrytci dobrými záchrancami duší? Môžu byť krásni na povrchu. Nikto im nemá čo vyčítať, tak sú dobrí. Oj a ako pekne vedia hovoriť. Môžu sa slušne chovať. No nie sú to milujúci a príťažliví ľudia. Páči sa vám tráviť veľa času pri obielených hrobkách? Páči sa Vám žiť vedľa vybielenej hrobky? Nie! Prečo? Lebo sú to ľudia, s ktorými sa žije biedne. Sú tvrdí. Hroby sú tvrdé. Sú studení a majú ostré rohy. A ak sa k nim priblížite, tak trochu páchnu. A to nevravím o chýbajúcom dezodorante. Hovorím o mŕtvom, starom človeku pod vybielenou hrobkou – takýto pach občas preráža. Počujete, o čom hovorím? Páchne to sebectvom, je tak? Niet divu. Niet divu, že naša snaha získavať duše neúčinkuje tak, ako by sme chceli.

Moji milí priatelia, keď sa snažíme získať duše z akéhokoľvek iného dôvodu než z lásy k najvyššiemu Bohu a z obetavej lásky k druhým, nemôžeme pozitívne vplývať na stratené duše a priťahovať ich. Nedá sa to. Ako nadobudneme povahu akú mal Kristus? Musíme… musíme – ak chceme byť buď účinnými svedkami Kráľa alebo čím? …vhodnými občanmi Jeho Kráľovstva. Ako teda nadobudneme charakter podobný Kristovi? Pozeraním na slávu Hospodina. Presne tak. Vidíte, to je náš kľúčový text: 2 Korintským 3,18: „Iba pozorovaním sa premieňame. Premieňame na akú podobu? … toho, čo pozorujeme“. Preto ak sa budem meniť od slávy k sláve… A kto ma vlastne zmení? Čo hovorí text? Meníme sa od slávy k sláve, premieňaní od slávy k sláve kým? …Duchom Pánovým. Iba Duch Svätý ma môže zmeniť. Nemôžem zmeniť sám seba. No v tomto procese musím spolupracovať s Duchom svätým a robiť čo? Pozerať sa na Hospodinovu slávu. Vidíte, sme menení na podobu toho, na čo hľadíme. Preto i pieseň, ktorú sme vybrali ako znelku: „Obráť svoje oči na Krista.” Keď Ho pozorujeme, v moci Ducha Svätého sme premieňaní – menení na podobu Toho, na koho sa dívame. A keď sa pozeráme na slávu Pánovu, sme premieňaní od slávy k sláve, čoraz viac a plnšie sa podobáme Tomu, na koho sa pozeráme. Dáva to zmysel? Rozumiete tomu? Privádza nás to k veľmi dôležitej otázke.

Ako a kde nám Boh odhalil svoju slávu? Prečo je odpoveď taká dôležitá? Pretože, moji milí priatelia, iba pozorovaním tejto slávy môžeme byť zmenení. Je nutné, aby sme rozumeli, ako a kde nám Boh zjavil svoju slávu, aby sme mohli na ňu hľadieť a byť ňou menení. Rozumiete mi všetci? {Amen.}

Neurazte sa, potrebujem vašu odpoveď. Som učiteľ, nič iné – iba učiteľ. Všimnite si, ustavične sledujem vaše tváre. A potrebujem kladnú spätnú väzbu, že aspoň rozumiete tomu, čo vám hovorím. Inak mám pocit, že vám to musím zopakovať. Preto vás prosím o nejakú odozvu.

Ako a kde je zjavená Božia sláva? V nasledujúcich 2-3 prednáškach prejdem sedem miest… Koľko? Sedem miest, kde nám Boh zjavuje svoju slávu. Sedem spôsobov, ktorými nám Boh zjavuje svoju slávu. Začnime hneď prvým miestom zo zoznamu. Čo – alebo skôr kto – vás napadne ako prvý, ako zjavenie Božej slávy? {Ježiš  Kristus.} Ježiš Kristus. Amen? (Amen.) Áno! Čo hovorí Písmo o Ježišovi Kristovi? Židom 1,3, ako ho nazýva? „Odlesk Jeho slávy.” Čo je Ježiš? „Odlesk”. Čo to znamená? Ničím neumenšená žiara. Rozumiete? On nie je len slabý odraz, ale čo? Odlesk, nezmenšená žiara slávy Jeho Otca. Čo je sláva? Charakter. Pavol nám v tomto pozoruhodnom slovnom spojení vraví, že Ježiš je neumenšená žiara slávy Jeho Otca. Je dokonalým, najdokonalejším zjavením Božieho charakteru. Všetci tomu rozumieme? {Amen.} Teraz na to len upozorňujem, vrátime sa k tomu pri minimálne troch ďaľších štúdiách o vrcholnom zjavení Božej slávy v Ježišovi Kristovi To bude neskôr v tomto týždni a vy určite prídete kvôli nim znovu… {Amen.} Dám vám druhú šancu. Prídete kvôli nim znovu. {Amen.}


Odlesk Jeho slávy: Ježiš Kristus. To je číslo jedna v našom zozname kde a ako nám Boh zjavuje svoju slávu. Čo je ako druhé? Často sa to prehliada a chcem sa tomu venovať veľmi starostlivo. Popracujte na tom so mnou. Boh nám svoju slávu zjavil aj vo svojom zákone. V Jeho čom, trieda? {Zákone.} V Jeho zákone. Hmm. Pracujte na tom so mnou. Spomeňte sa, keď sme šli včera večer na vrch Sínaj a započúvali sme sa do rozhovoru medzi Mojžišom a Bohom. Je zaznamenaný v 2 Moj 33, však? V 18. verši Mojžiš predniesol tú najpozoruhodnejšiu žiadosť. „Prosím, prosím, ukáž mi svoju” – čo? „Svoju slávu.” „Ukáž mi svoju slávu.” Mojžiš si výslovne žiada vidieť Božiu slávu. Boh mu povedal, že nechá všetku svoju dobrotu prejsť pred ním a vyhlási svoje meno. No všimnite si, čo mu ešte káže urobiť. 2 Moj 34,1. Je to veľmi významné. „Hospodin povedal Mojžišovi: Vykreš dve kamenné tabule tak ako prvý raz.”

Mimochodom, čo sa stalo s prvými doskami? Hodil ich o zem, keď videl synov Izraela, ako tancujú okolo zlatého teľaťa a rozbil ich. {2 Moj 32,19} OK? „Vykreš dve kamenné tabule tak ako prvý raz, a napíšem na tie tabule slová, ktoré boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil.” Veľmi zaujímavé.

Keď Mojžiš hovorí: „Modlím sa k Tebe, ukáž mi svoju slávu,” Boh vraví: „Nuž, už som to raz urobil… A ty si to rozbil. Vieš čo, prines ďalšie dve tabule a napíšem ešte raz svoj charakter, svoju slávu.” Vidíte, moji priatelia, zákon je prepis Božieho charakteru, a tým je Jeho sláva. Všetci rozumieme? Čo je to prepis? Je to písomná verzia niečoho. Boh nám v desiatich prikázaniach definoval svoj charakter, svoju slávu.

Potvrďme si to z Písma. Poďme do 5. Mojžišovej. Otvorte si to spolu so mnou. 5 Mojžišovu 5. kapitolu. Práve tu v 5. kapitole máme druhé podanie desiatich prikázaní. To ste určite vedeli, však? Len na ukážku 21. verš: „Nebudeš túžiť po žene svojho blížneho, nebudeš…” a tak ďalej. To je 10. prikázanie. Teraz si uvedomte, čo povedal Mojžiš hneď  po 10 prikázaniach, 22. verš: „Tieto slová  hovoril Hospodin k vášmu všetkému zhromaždeniu na vrchu zprostred ohňa, oblaku a hustej tmy veľkým hlasom a nič viac nepridal. A napísal ich na dve kamenné tabule a dal mi ich.” Mojžiš hovorí synom Izraela očividne o desiatich prikázaniach. Rozumieme tomu všetci? Ako zareagoval Izrael? Ako zareagoval Izrael? Ako odpovedal? 24. verš: „A vy ste isto povedali, Pán, náš Boh, nám ukázal svoju…” čo? „Svoju slávu.” Čo je sláva? Použite svoj exegetický kľúč. Vždy, keď vidíte slovo sláva, čo nás má napadnúť? Slovo charakter. Charakter. Izrael ho rozpoznáva v zjavení Božieho zákona. Teraz mali v Božom zákone zjavenie Božieho charakteru, Božej slávy. Mali pravdu, keď to takto chápali? Pozrite sa na 28. verš: „Potom Pán počul hlas vašich slov, keď ste hovorili ku mne, a Pán mi povedal: Počul som hlas reči tohto ľudu, ktoré ti hovorili. Majú pravdu vo všetkom, čo povedali.” Inými slovami, ak Izrael na Boží zákon zareagoval: „Boh nám ukázal svoju slávu,” Boh odvetil: „Máte pravdu.” Je teda zrejmé, že Božia sláva je zjavená v Jeho zákone. Všetci si rozumieme? {Amen.}

Ujasnili sme si to v Písme a teraz si to potvrďme z inšpirovaného komentára k Písmu, ktorý máme ako ľud radi: zo spisov Ducha Prorockého. Review and Herald, 4. február 1890: „Zákon vyhlásený na Sínaji je…” čo? „Prepis Božieho charakteru.” Amazing Grace, str. 80: „Sláva Kristova je zjavená v zákone, ktorý je prepisom Jeho charakteru…” Moji milí priatelia, kde nám teda Boh zjavil svoju slávu? Vo svojom zákone… Vo svojom zákone. A vedzte, že ak chceme byť zmenení od slávy k sláve, musíme sa pozerať na slávu. Amen? Nalieham na vás, kvôli vám a kvôli Kristovi, naučte sa pozerať na slávu Božiu zjavenú v Jeho zákone. Chápeme lepšie v tejto súvislosti, prečo a ako mohol Dávid povedať: „Ako veľmi milujem Tvoj zákon! Každého dňa je on mojím premýšľaním”? {Ž 119,97} Viete, kedysi som sa škriabal na hlave a divil som sa: Dávid, čo je také príťažlivé na Božom zákone? Bolo to ešte pred mojím obrátením.

A počúvajte: azda najlepšie, azda najlepšie si vyskúšate, či ste skutočne obrátení, keď sa čestne spýtate sami seba: „Aký mám postoj k Božiemu zákonu?“ Telesná myseľ je, čo? …nepriateľská voči Bohu. Nie je podriadená Božiemu zákonu, lebo sa mu ani nemôže podriadiť. {Rim 8,7} Telesný človek nedokáže naozaj milovať Boží zákon. Nemôžete milovať Boží zákon, a ani ja som nemohol, kým som Mu nedovolil, aby mi dal nové srdce, ktoré má ten zákon napísaný v sebe. Až potom som zistil, že môj postoj k zákonu sa radikálne zmenil. Tak som sa zvykol som škriabať na hlave a hovoriť: „Dávid, prečo si taký zaľúbený do Božieho zákona? Ako môžeš nad ním premýšľať o dňom i nocou?“ Pre mňa nie je taký atraktívny, je to iba zoznam zákazov. Stále ma obmedzuje, zakazuje mi robiť to, čo by som naozaj chcel robiť, a žiada odo mňa, aby som robil veci, ktoré robiť nechcem. Je to trápenie. Takýto je postoj telesného človeka k zákonu. Rozumiete, niet nepríjemnejšej skúsenosti. Počúvajte ma, prosím: niektorí z vás sú v práve tom, na čo teraz poukážem. Niet nepríjemnejšej skúsenosti pre človeka ako pokúšať sa ponechať si telesné srdce v duchovnej kazajke. Zákon je kazajka, ak nie ste obrátení. Váš postoj k zákonu je záporný, ale vy budete škrípať zubami a nútiť sa ho plniť pretože to je vaša povinnosť, lebo to musíte zachovávať, aby ste boli dosť dobrí pre nebo. Alebo aby ste si udržali povesť, aby vás rešpektovali. Moji milí priatelia, prosím, toto vôbec nie je poslušnosť. Prečo?

Lebo naplnením zákona je láska. {Rim 13,10} Počujem „amen”? {Amen.} Ak nedodržiavate zákon motivovaní láskou, tak ho potom nedodržiavate vôbec. Však to viete. Vôbec ho ani len nedodržiavate. Aby ste dodržiavali prvé štyri prikázania, musíte nadovšetko milovať Boha. Aby ste dodržiavali posledných šesť, musíte milovať druhých ako seba samého – nesebecky. Ak vás toto nemotivuje, potom ho vôbec ani nedodržiavate. Nehovoriac o tom, že takáto poslušnosť vám neprináša žiadnu radosť. Pozrite, ak poslúchame iba zo zmyslu pre povinnosť, je to negatívna skúsenosť. Nestane sa pozitívnou, kým nebude motivovaná láskou. Potom je to potešenie. Amen? Keď niekoho miluješ, nerobíš to, čo od teba žiada, lebo si myslíš, že to musíš, ale preto, že ho chceš z lásky potešiť. Amen? {Amen.} A dúfam, že práve preto tu uctievate Boha v siedmy deň.

Pozrite, zákon je prepisom Božej povahy. Ako to? Nuž, čo je teda Boží charakter jedným slovom? Čo je to? Boh je láska. 1 Ján 4,8, „Boh je láska.“ Čo je teda je zákon jedným slovom? {Láska.} Láska. Lebo je to prepis charakteru Boha, ktorý je láska. A čo by teda bolo naplnením zákona? Láska. Výzva nadovšetko milovať Boha a nesebecky milovať ľudí, to zhŕňa všetko… Je to logické. Ježiš to zosumarizoval takto – Matúš 22,37 a ďalej: „Ježiš mu povedal: Miluj Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou.” Verš 38: „Toto je prvé a najväčšie prikázanie.” Verš 39: „A druhé je takéto: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Na tých dvoch prikázaniach stojí celý Zákon a Proroci.” Láska. Vidíte, zákon lásku definuje ako vzťah. Prvé štyri prikázania hovoria, ako láskou vyjadrujeme vzťah k Bohom. Posledných šesť nám vraví, ako láskou vyjadrujeme vzťah k blížnym, jeden k druhému. Vidíte – premýšľajte o tom takto. Ak svetlom zasvietite cez hranol, čo sa stane? Vyjde z neho prekrásna paleta dúhových farieb, z ktorých sa skladá svetlo. Ak vezmete lásku a zasvietite ňou cez tieto kamenné dosky, vyjde z nich paleta desiatich prikázaní, z ktorých sa skladá láska. Zákon prosto definuje lásku, znova – v zmysle vzťahov… V zmysle vzťahov.

Boh nám lásku nielen definuje zápisom na kamenné dosky, on nám ju dokladá a modeluje. Poslal svojho Syna, aby sa stal zosobnením zákona. Počuli ste, čo sme si práve povedali? Poslal svojho Syna, aby zákon čo? Zosobnil. Ak naozaj chcete vidieť, ako vyzerá zákon lásky, študujte život Ježiša Krista. {Amen.} To je láska. To je poslušnosť zákonu. Tak to vyzerá. Moji milí priatelia, keď dodržiavame zákon, náš život sa bude podobať životu koho? Ježiša. Amen? Nemôžete proti tomu argumentovať. A nehnevajte sa, ale naše životy sa náležito nepodobajú Kristovmu preto, že sme sa nenaučili dodržiavať zákon zo správnych dôvodov. Snažíme sa ho dodržiavať zo sebeckých pohnútok – a to z nás robí len obielené hrobky. Bože, pomôž nám, aby sme sa naučili robiť správne veci zo správnych dôvodov. {Amen.}

A potom, potom budeme Kristovi povahovo podobní; bude v nás sladkosť, podmanivosť a príťažlivosť, ktorá ľudí povedie k Ježišovi. Ale inak nie. Inak nie. Keď prišiel Ježiš, ako anjeli oznámili Jeho príchod na betlehemských pahorkoch? Aké slová nádherných piesní spievali? Je to zaznamenané v Lukášovi 2,14: „Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.” Počujete, čo nám tu bolo povedané? Presne toto prišiel Ježiš urobiť. Je zosobnením, naplnením zákona. „Sláva Bohu na výsostiach” – to sú prvé štyri prikázania; „a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle” – to je posledných šesť. Rozumiete tomu? Ježiš zosobňuje zákon. Anjeli oznámili Jeho príchod takto: „Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.” Preto mnou vždy trhne, keď počujem od niektorých našich priateľov evanjelikov: „Nedávaj mi zákon, daj mi Ježiša.” Moji milí priatelia, Ježiš je zosobnením zákona. {Amen.} A mimochodom, veľa ľudí hovorí: „Nedávaj mi zákon, daj mi Ježiša” – akoby bol Ježiš nižšou, ľahšou úrovňou, ktorú treba splniť. Prepáčte? Ak si myslíte, že zákon je vysoká úroveň, pozrite sa na Ježišov život! Pozrite sa na nekonečnú, sebaobetovanú lásku, ktorú prejavil. To je zosobnenie zákona. Ak naozaj chcete vysokú latku, pozrite sa na Ježiša. {Amen.} A pozeraním budete premieňaní. {Amen.} Pozeraním budete premieňaní. Veľký spor vekov, str. 467: „Boží zákon je vo svojej podstate nemenný.” Preruším. Boh je rovnaký včera, dnes a… {Navždy.} Navždy. {Žid 13,8} Dobre. Zákon je prepisom Jeho osobnosti.  {RH, Oct 15, 1895 par. 1} Preto sa nemôže zmeniť, podľa definície. Rozumieme tomu všetci? {Amen.}

Zahŕňa to aj štvrté prikázanie? {Amen.} Buďte radšej presvedčení, že áno, milí bratia protestanti. Nemôžete zmeniť desať prikázaní, tak ako nemôžete zmeniť Boží charakter. “Boží zákon je vo svojej podstate nemenný. Zjavuje vôľu a charakter svojho Autora. Boh je láska a Jeho zákon je láska. Jeho dva veľké princípy sú láska k Bohu a láska k človeku. ‘Láska je naplnením zákona.’ Rim 13,10. Boží charakter je spravodlivosť a pravda, tie sú podstatou Jeho zákona. Žalmista hovorí: ‘Tvoj zákon je pravda.’ ‘Všetky tvoje prikázania sú spravodlivé’ Žalm 119,142.172 A apoštol Pavol hlása, že ‘zákon je svätý, i prikázanie je sväté i spravodlivé i dobré.’ Rimanom 7,12. Takýto zákon, ktorý je prejavom Božej mysle a vôle, musí byť trvalý ako Jeho Autor.” {Amen.} Celkom jasné, celkom jasné.

Moji milí priatelia, nesiem ohromné bremeno, aby sme došli k oceneniu zjavenia Božej slávy v zákone. Aby sme mohli s Dávidom a Kristom povedať: „Ako milujem tvoj zákon.” {Ž 119,97} Trvám na tom, že nie je možné takto pristupovať k zákonu, kým nemáme nové srdce. A keď dostaneme nové srdce, zistíme, že kvôli evanjeliu – počúvajte ma teraz, prosím – že vďaka evanjeliu je zákon kráľovským zákonom slobody. {Jak 2,12} {Amen.} Dovoľte mi, aby som vysvetlil, čo tým myslím. Je to rozhodujúce pre pochopenie. Sledujte to, prosím.

Otvorte so mnou Exodus 20. 2 Mojžišova 20. Máme tu štandardné vydanie, ktoré veľmi dôverne poznáme – desať prikázaní. Povedzte mi, kde sa začína desať prikázaní? 2 Mojžišova 20. kapitola Potrebujem trochu odozvy. Kde sa začína desať prikázaní? {3. veršom} V 3. verši. Nehnevajte sa, ale ste skočili do mojej pasce veľmi ľahko. Očakával som túto otázku, prepáčte, túto odpoveď. Vždy, keď idete do kresťanského kníhkupectva a kúpite si plagát   s desiatimi prikázaniami, čím sa vždy začínajú? „Nebudeš mať iného boha okrem Mňa.” 3. veršom. A to je tragické. Prečo je to tragické? Pretože, moji milí priatelia, kde začína hovoriť Boh? {V 2. verši} V 2. verši. A je dôležité, čo Boh vraví v 2. verši? {Amen.} Moji milí priatelia, nemôžem dostatočne zdôrazniť význam 2. verša. Viete, 2. verš obsahuje evanjelium, a práve na základe tohto pozoruhodného prehlásenia v 2. verši môžeme dodržiavať všetko, čo nasleduje. {Amen.} Čo hovorí Boh v 2. verši? Počúvajte. Čo hovorí v 2. verši? „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov.” Počujem „amen”? {Amen.} Počujete v tom evanjelium? {Áno.} Rozumiete? Ježiš nám hovorí: „Ja som tvoj Spasiteľ. Ja som vás vyviedol z vášho prirodzeného otroctva hriechu, egoizmu a Satana.” Presne toto symbolizuje otroctvo v Egypte. „Oslobodil som vás. Vyviedol som vás, ste Moje deti.“ To preto sa stáva kráľovským zákonom. Je to kráľovský zákon slobody, {Jak 2,12} lebo sme oslobodení z nášho vrodeného otročenia hriechu, egoizmu a Satanovi prostredníctvom Ježišovej krvi. {Amen.} A po tomto, moji milí priatelia, nasleduje vyhlásenie o zrušení otroctva. {Amen.} Amen?! {Amen.}

Prosím, nezmýšľajte negatívne o Božom zákone. Lebo zvyčajne to robíme, však? No tak, priznajme si to. „Nesmieš toto… Nesmieš tamto. Nesmieš …“ Znie mi to dosť negatívne. Lenže v hebrejčine je to jednoduchý budúci čas: „Ty nebudeš. Nebudete!“ Áno, robili ste to v Egypte, keď ste boli otroci, ale počúvajte, Vyviedol som vás z Egypta. Ste voľní! {Amen.} Už nikdy nebudete robiť tieto veci. Počujem „amen”? {Amen.} V Egypte ste sa zvykli klaňať iným bohom a slúžiť im, ale to je história. Vyviedol som vás z Egypta; už nikdy viac to nebudete robiť. V Egypte vás nútili pracovať v sobotu, ale hej, to je minulosť. Pamätajte na ňu, sväťte ju. V Egypte ste zabíjali, klamali, kradli a žiadostili. Ale to je všetko minulosť, nikdy viac to nebudete robiť.  Ja som vás vyslobodil! {Amen.} Oj, takýto zákon potom musíte milovať. Amen? {Amen.} Moji milí priatelia, vidíte, aký zásadný význam má tento základný úvod? Prosím, neoddeľujte ho od zákona. A vždy, keď uvidíte plagát, zvýrazňovačom dopíšte prvý verš. Dajte ľuďom šancu pochopiť základ, na ktorom môžu dodržiavať prikázania. {Amen.} Nemôžete ich dodržiavať, ak ste neboli oslobodení. Nemôžete ich dodržiavať, ak ste neboli oslobodení. Jakub 2,8 a 1,25 je miesto, odkiaľ sme vzali kráľovský zákon, ktorý je zákonom slobody. Moji milí priatelia, je také dôležité, aby tento svet, keď prichádza do spásneho vzťahu so Zákonodarcom, aby rozpoznal prekrásnu, pozitívnu podstatu zákona a videl opis Božieho charakteru.

A vari najlepšie, prosím, počúvajte ma, vari najpresvedčivejšie pomôžeme ľuďom, aby si to uvedomili, keď budeme žiť tento život v slobode, bez otroctva hriechu, a milovať ich. Rozumiete? Zákon nás oslobodzuje od sebectva, no uschopňuje nás milovať. {Amen.} Amen? {Amen.} A keď ľudia vidia túto slobodu od otrockého sebectva, tú Kristovu lásku, ktorá prúdi cez nás, sú presvedčení, že v Božom zákone je niečo prekrásne,   pozitívne a žiadúce. A sami si budú žiadať prísť pod Jeho právomoc, lebo chcú tú radosť, to zdravie a šťastie, ktoré my prejavujeme. Náš život by mal nezvratne dokazovať, že je dobré riadiť sa Božím zákonom. Amen? {Amen.} Je dobré byť pod panstvom Kniežaťa lásky. Prináša to zdravie, radosť, celistvosť a súlad. Prináša to mier, radosť a jednotu. {Amen.} Práve toto prináša poslušnosť zákonu Božiemu, ak je zmocnená Duchom a motivovaná láskou. Počúvajte, Review and Herald, 9. marec 1897: „Keby… keby svet poznal zásady zákonov Božej vlády, keby dodržiaval Jeho prikázania, odhalil by charakter Boha v zákone  a už by nebol v nepriateľstve s Bohom. No odchýlením sa od Božieho zákona nemajú ľudia ako rozpoznať Boží charakter a zachovávajú a pestujú satanove povahové vlastnosti.” Chápete, prečo sa satan neustále snaží podporovať a propagovať negatívny postoj k Božiemu zákonu? Viete, prečo prichádza s falošným evanjeliom, keď hovorí, že Ježiš odstránil zákon? Čím podporuje postoj: nedávajte mi zákon, dajte mi Ježiša. On vie, dobre vie, že Božia sláva sa zjavuje v Jeho zákone, a chce veľmi silne zatemniť zjavenie Božej slávy v ňom. v Božom zákone. No priatelia, pochopte prosím, že zákon môžeme rozpoznať ako opis Božieho charakteru len vtedy, keď uznáme jeho duchovnú podstatu. Počuli ste, čo som práve povedal? Zopakujem to: Zákon sa môže rozpoznať a uznať ako opis Božieho charakteru len vtedy, keď rozpoznáme a uznáme jeho duchovnú podstatu. {Amen.} Čo myslím tou duchovnou podstatou? Viac než len vonkajšie správanie. Je to vedenie a právomoc nad tým, čo sa deje medzi pravým a ľavým uchom. {Amen.}


Rozumiete, práve o toto sa Ježiš neustále pokúšal, keď kázal pokrytcom. Pamätáte sa na Kázanie na vrchu blahoslavenstiev? Vy vravíte: Ak zabijete, ste vinní. Ja vám hovorím, že ak ste nahnevaní, ste vinní. Ohó! Čo to tam Ježiš urobil? Prehĺbil zákon a pomohol nám pochopiť, že má súdnu právomoc nielen nad naším správaním, ale aj nad emóciami. Celý zákon môžete porušiť na úrovni svojich pocitov. Počujem „amen”? {Amen.} Kto nenávidí svojho brata, je vrah. {1 Jn 3,15} To je priamo z Biblie. Zákon je duchovný. A Ježiš pokračuje a hovorí: „Vy hovoríte, ak scudzoložíte, ak vykonáte tento skutok, ste vinní. Ja vám hovorím, že keď sa túžobne pozriete na ženu, už ste s ňou scudzoložili” – kde? {Vo svojej mysli.} Vo svojej mysli, vo svojom srdci. {Mt 5,28} Medzi pravým a ľavým uchom môžete porušiť zákon, ktorý hovorí „Nescudzoložíš” {2 Moj 20,14} – v súkromí svojej fantázie. Prečo? Lebo zákon je svätý! To preto! Má súdnu právomoc nielen nad naším správaním. Vyjadruje sa o správaní, ale pri duchovnom rozlíšení zbadáme hlbšie úrovne. Pri duchovnom rozlišovaní sa zákon stáva opisom Božieho charakteru a predlohou rozvoja našej povahy. Rozumiete? Keď uznávame duchovnú podstatu zákona, vidíme opis Božieho charakteru, uznávame ho ako predlohu pre našu povahu. A pamätajte: budovanie charakteru je tá najdôležitejšia práca, aká bola kedy zverená ľuďom. {Ed 225.3} {Amen.}


Keď budete niečo stavať, čo potrebujete? No tak, stavbári, pomôžte mi: čo potrebujete? Plán, musíte mať predlohu. Máme taký plán? Áno. Aký? Boží zákon duchovne chápaný. Ako vládne a má súdnu právomoc a aplikácie pre naše myšlienky a pocity – vtedy sa stáva predlohou. Preto Dávid hovorí: „Ako veľmi milujem tvoj zákon! Každý deň o ňom premýšľam.” {Ž 119,97} On tú predlohu študuje. Chce byť ako Boh. Praje si mať takýto charakter… obnovený v ňom. Chce byť premenený obnovou svojej mysle {Rim 12,2}, preto sa snaží preprogramovať svoju myseľ pomocou duchovne chápaného Božieho zákona. A tak by sme mali aj my. Amen? {Amen.} Boh nám dal nielen predlohu, ale aj čosi iné – čo je to? Model. Amen? Vidíte, každý dobrý stavbár, chce mať nielen plán ale aj trojrozmerný model, ako bude budova vyzerať po dokončení. Kto je tým modelom? Ježiš Kristus. On je zákon v 3D priestore. On je zákon, prežívaný v ľudskej prirodzenosti. A tak sa dvojrozmerný plán zrazu stáva trojrozmerným v živote Ježiša. A čo sa stane, keď budeme hľadieť na predlohu a na model? Budeme menení na podobu toho, na čo hľadíme. Brat môj, sestra moja, v Kristovom mene vás nabádam: pozerajte sa na predlohu. Amen? {Amen.} Pozerajte sa na predlohu, hľaďte na model.

Rýchlo – kde inde je zjavená Božia sláva? Vo svätyni a v jej službách. Narýchlo sa toho dotknem. 2 Mojžišova 40,34: „… Hospodinova sláva naplnila svätostánok.” Nuž, myslieval som si, že čo sa tam zjavilo, bolo skutočne iba žiarive svetlo. No tak, sú tu aj iní, čo takto premýšľali so mnou? Čo znamená slovo „sláva”? Charakter. Čo nám teda vraví tento verš? Vraví, že všetko vo svätyni, jej nábytok, jej služby, každý detail, Boh „šil” na mieru, aby zjavil svoj charakter. Amen? {Amen.} A čo svätyňa nezvratne dokazuje? „Že Hospodin je ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a plný dobroty a pravdy, že je milosrdný k tisícom, že odpúšťa vinu, prestúpenie i hriech, no nijakým činom nenechá bez trestu vinného.” {2 Moj 34,6-7} Božia spravodlivosť je rovnako ako Jeho milosrdenstvo zjavená vo svätyni. Počujem „amen”? {Amen.} Rozumiete? Boh nezmetie hriech len tak pod koberec. Odpúšťa hriechy tým, že vinu presúva na hlavu nevinného Baránka. Amen? {Amen.} Preto môže byť zároveň spravodlivým i ospravedlniť tých, čo prichádzajú a prijímajú Ježiša, Božieho Baránka, zabitého od počiatku sveta. {Zj 13,8} Vo svätyni a jej službách sa zjavuje celý Boží charakter. Veľmi rád by som to viac rozvinul, no čas mi to nedovolí. Pozrite si Žalm 26,8 – je to len ďalšie biblické potvrdenie. „HOSPODIN, milujem obydlie Tvojho domu a miesto príbytku Tvojej” čo? „Príbytku Tvojej slávy.” Amen? {Amen.} Moji priatelia, chcete byť menení od slávy k sláve? {Amen.} Naučte sa teda pozerať na slávu vo svätyni a jej službách. Je to prekrásne zjavenie Božieho charakteru. Žalm 63,2: „Tak budem hľadieť na Teba v svätyni, aby som videl Tvoju silu a Tvoju slávu.” Pozerajte sa na slávu vo svätyni a jej službách.

Kde inde je zjavená Božia sláva? V Písme, Starom i Novom zákone, v celom obsahu a to dá rozum. Biblia je v prvom rade výpoveď o Ježišovi Kristovi. Čo povedal o Písme Ježiš? „To ono svedčí o mne.” {Jn 5,39} Aby sme sa pozerali na slávu v Kristovi, musíme sa naučiť pozerať sa do Písma. A keď Ježiš povedal: „To ono svedčí o mne”, o ktorom zákone hovoril? O ktorom? O Starom. To bolo všetko čo bolo v tej dobe napísané. Zvyčajne si myslíme, že iba v Novom zákone uvidíme zjavenie Kristovej slávy. Nie je to tak: zjavuje ju celá Biblia.

Ó moji priatelia, hľaďte na slávu v Písme, no vedzte, že ani vy, ani ja ju nemôžeme zahliadnuť prirodzeným zrakom. Duchovné veci sa len, čo? …rozpoznávajú Duchom. {1 Kor 2,13-14} Preto musíme mať oči pomazané kolýriovou masťou. {Zj 3,18} Vždy, keď sa pripravíte na pozeranie slávy zjavenej v Písme, zastavte sa a vyslovte Mojžišovu modlitbu: „Modlím sa k Tebe, ukáž mi svoju slávu.” {2 Moj 33,18}Nadprirodzene ma uschopni, aby som pozeral na slávu, aby ma ten pohľad menil.“ Moji priatelia, chcete byť zmenení? Pre lásku Kristovu a pre vás samotných prosím: naučte sa pozerať na slávu, najmä v Ježišovi Kristovi. A kde ešte? V Jeho zákone… A kde ešte? Vo svätyni a jej službách… A kde ešte? V Písme, v Starom i Novom zákone. Sľubujem vám, že pozeraním sa budete meniť. Môžeme povstať k záverečnej modlitbe?

Otče v nebesiach, veľmi Ti ďakujem, že môžeme byť zmenení od slávy k sláve. Pomôž nám, aby sme si uvedomili, že sa tak nestane, ak nebudeme spolupracovať s premieňajúcou mocou Ducha Svätého tým, že sa budeme pozerať na Jeho slávu. Nauč nás to. Nauč nás pozerať sa na slávu, najskôr zjavenú v Ježišovi, ale aj v zákone, a tiež vo svätyni a jej službách, a tiež v celom Písme, Starom i Novom Zákone, na každej stránke, v každom verši. Pomaž nám oči, aby sme na prvom mieste videli slávu, a potom ju tou istou silou, ktorá nám to zjaví, silou Ducha Svätého, obnov v nás, aby sme mohli byť zmenení od slávy k sláve. To je naša modlitba v Ježišovom mene,  amen.

Ak si prajete, môžte si posúvaním textu v zelenom rámiku sledovať prednášku a vidieť kontext počas pozerania videa. Ak ste stratili miesto v textovej časti, stačí dať do vyhľadávača (CTRL-F) pár slov z miesta, ktoré práve pozeráte.