Select Page

Tu si môžte stiahnuť lekciu v pdf.

Rozvoj charakteru je vraj tá najdôležitejšia práca, aká bola kedy ľuďom zverená. Nasledujúcu hodinu budeme skúmať svoju výsadu i zodpovednosť pri nadobúdaní charakteru, aký má Kristus. Pripojte sa k nám v tomto pôsobivom cykle osobnej obnovy, keď nás kazateľ Stephen Wallace povedie „Od slávy k sláve.“

Dobré ráno, dobré ráno, drahí priatelia a prajem vám požehnanú sobotu. Aký tu máte nádherný zimný deň. Dostali ste sa sem bez nehody na tých klzkých cestách? Ďakujem vám za vašu oddanosť, ktorá sa prejavuje vašou prítomnosťou. Ďakujem, že ste odolali pokušeniu zostať doma kvôli počasiu a vziať sobotný odpočinok možno tak trochu doslovne. Ďakujem vám, že ste boli ochotní prísť a usilovne spolu študovať tú najdôležitejšiu prácu, aká bola kedy ľuďom zverená. Education s. 225 {Výchova s. 195} A čo je to moji priatelia? Budovanie charakteru.

Niektorí z vás sú tu noví. Vy ste iba teraz nastúpili na palubu a mám o vás vážne starosti, pretože my sme usilovne rozvíjali súvislosti a základné princípy a znalosti, na ktorých v súčasnosti budujeme. Na ktorej lekcii sme dnes trieda? Tí z vás, ktorí tu s nami boli. Je to 17… Je to 17. Vidíte, sme na sedemnástom poschodí tejto budovy. A tí z vás, ktorí ste sa k nám práve pripojili, vy ste… Vy ste teraz na poschodí nad veľkou prázdnotou a mám o vás obavy. Ale musím veriť, že Duch Svätý bude dopĺňať, pokiaľ je to len možné, to pochopenie, vďaka ktorému budete môcť oceniť a osobne aplikovať to, o čo sa podelíme pri dnešných štúdiách. Spoločne študujeme najdôležitejšiu prácu, aká bola kedy ľuďom zverená a tou je rozvoj charakteru. Včera sme sa pozerali na prácu Svätého Ducha v našich srdciach.

A dnes ráno sme urobili prechod a začali sme sa zameriavať na našu úlohu, v spolupráci s Duchom Svätým. Názov dnešného ranného štúdia bol: „Stráž si svoje srdce nadovšetko.“ {Prís 4,23} A to skutočne zahŕňa veľmi výstižne a presne úlohu našej spolupráce. Napokon, čo je charakter? „Lebo ako človek zmýšľa vo svojom srdci, taký je.“ {Prís 23,7} A pamätajte, že slovo srdce, je lepšie preložené pojmom duša, ktorá zahŕňa oboje, intelekt aj naše emócie… Oboje, myšlienky a pocity, inými slovami. A slovami inšpirácie, Svedectvá, zv. 5, str. 310: „Myšlienky a pocity spolu vytvárajú morálny charakter.“ To, čo sa odohráva v našich srdciach určuje, kým v skutočnosti sme. Vidíte, charakter je to, čo nás robí tým, kým v skutočnosti sme. Mnohí z nás klamú samých seba, keď si myslia že sú niečo, čím nie sú. Pretože sa správame dobre, myslíme si, že sme dobrí ľudia a dokonca si môžeme namýšľať, že sme kresťania. Ale nemusíme byť tým, čo si myslíme, že sme. No uisťujem vás, sme takí, ako premýšľame. Počujem „amen“? {Amen.} To, čo robí vás, čo robí mňa tým, kým skutočne sme je to, čo sa odohráva medzi pravým a ľavým uchom, kde len vy a Boh vie, čo sa deje, moji drahí priatelia.

To nie je to, čo vychádza na povrch. To môže, alebo nemusí byť presné zobrazenie, alebo reprezentácia toho, čo sa odohráva tu hore {v hlave}. Pokrytectvo: nahodiť dobrú šou, dobrú náboženskú fasádu a môžeme oklamať iných a dokonca môžeme oklamať samých seba v myslení si, že sme kresťania, pretože máme formu zbožnosti. Ale moji drahí priatelia, to všetko môže byť motivované sebeckým starým človekom. Vybielený hrob, alebo obielená hrobka {Mat 23,27}, má v starom anglickom preklade kráľa Jakuba, krásny exteriér. V skutočnosti Pán povedal, že je nádherný zvonku. Ale, čo je za tým všetkým? Mŕtvy starý človek. Robíme všetky veci správne, no z nesprávnych pohnútok, motivovaní sebectvom.

Takže to, čo nás robí tým, kým skutočne sme, nie je to, čo vychádza navonok. Je to to, čo sa deje medzi pravým a ľavým uchom. A preto, ak budeme spolupracovať s premieňajúcou silou Ducha Svätého, potrebujeme sa naučiť viac, ako len udržať pokrievku na našom správaní. Potrebujeme si strážiť svoje srdce nadovšetko. Počujem „amen“? {Amen.} Potrebujeme sa naučiť ovládať naše myšlienky a pocity v súlade s Duchom zákona, nie len naše slová a činy v súlade s literou zákona. A to si vyžaduje veľkú usilovnosť. „Stráž si svoje srdce,“ ako? „…nadovšetko.“

Spomenuli sme si päť dôvodov, prečo je to našou povinnosťou, našou zodpovednosťou to robiť. Dôvod číslo jedna bolo, čo? Poďme, trieda, tí ktorí ste tu boli, čo je prvým dôvodom, prečo musíme „strážiť svoje srdce nadovšetko?“ „Pretože z neho vychádza život.“ {Prís 4,23} Pozrite, srdce, myseľ, je prameňom, alebo žriedlom všetkých našich slov a činov. Celé naše správanie pramení z toho, čo sa odohráva v našej mysli. A preto, ak to, čo vychádza, má byť pravé, čisté a podobné Kristovi, potom to, čo sa deje tu hore, musí byť pravé, čisté a podobné Kristovi. Amen? To jediné dáva zmysel. Je to stav prameňa, ktorý určuje stav vody, ktorá sa vylieva na povrch.

Druhým dôvodom, prečo musíme strážiť svoje srdce nadovšetko bolo, čo? Pretože to, čo sa deje v tvojom srdci určuje to, kým skutočne si. „Lebo ako človek zmýšľa vo svojom srdci, taký je,“ hovorí múdry muž. {Prís 23,7} A na základe toho, moji drahí priatelia, je nevyhnutné, aby sme starostlivo ovládali to, čo sa odohráva v našej mysli. To je to, čím skutočne sme. A my máme taký sklon to prehliadať. Máme taký sklon, hodnotiť samých seba na základe nášho správania a ako sme poznamenali dnes ráno, máme tendenciu to robiť, pretože my samy sme ohodnocovaní na základe nášho správania, po celý náš život. A potom, máme tendenciu používať tie isté kritériá, na ohodnocovanie pravosti našej kresťanskej skúsenosti.

Ale je to spoľahlivé kritérium? Nie. Prečo? Pretože, nech sú požehnané vaše srdcia, môžete robiť všetky veci správne, zo všetkých možných nesprávnych pohnútok. Môžete žiť život v súlade s literou zákona. V skutočnosti, ako Saul z Tarzu mohol povedať ohľadne jeho „p. K.“ skúsenosti – (pred Kristom, teda pred jeho obrátením), predtým ako sa stretol s Kristom na ceste do Damašku – v liste Filipským hovorí o sebe, že pred obrátením bol, čo sa týka skutkov podľa zákona, aký? „bezúhonný.“ {Fil 3,6} Ako neobrátený muž dbal na to, aby jeho skutky boli správne. Hrozné, kde nás môže strhnúť dostatočne motivované ego, však? A zvlášť, keď máme pevnú nemeckú vôľu, pripomínam. Ale pointa je v tom, že vy to môžete urobiť, či ja to môžem urobiť, pokiaľ je naše ego dostatočne motivované. To je presne to, prečo nie je bezpečné hodnotiť našu kresťanskú skúsenosť, na základe nášho správania. Nie je to dostatočné kritérium na používanie.

Musíme sa pozerať hlbšie, pretože to, čo sa odohráva tu hore {v hlave}, určuje, kým sme v skutočnosti. A uzavreli sme toto ranné štúdium s malou, otvorenou operáciou srdca. Nechali sme priložiť skalpel pravdy a otvoriť vnútorné zákutia nášho bytia a bližšie sme sa na to pozreli, však? A možno niektorí z nás boli trošku zdesení z toho, čo sme objavili. Moji drahí priatelia, musím pokračovať vo výzve, aby ste dnes so mnou urobili jednu otvorenú operáciu srdca. A dovoľte mi, aby som vás dopredu upozornil, že to nebude príjemná skúsenosť. Ale nech Pán žehná vašim srdciam, keby som sa mal s vami deliť len o to, čo je vám príjemné, neurobil by som vám žiadnu láskavosť. Počujem „amen“? {Amen.}

Pozrite, my kazatelia vás máme tak milovať, aby sme vám dokázali povedať, ako to je. A potom, musíme veriť vám a Duchu Svätému, že na pravdu správne zareagujete. Tak vás prosím, aby ste mi to nemali za zlé, ak vám spôsobím malú bolesť. To nie som ja, ja som dnes len Jeho posol. Prosím, dovoľte Mu prehovárať k vašim srdciam, k vašim mysliam. Ale pozrite, moji spoluobčania Laodicey, my, ktorí sme natoľko v sebaklame, že si myslíme, že sme, čo? „Bohatí a zbohatli sme a nepotrebujeme nič,“ {Zj 3,17} a ani nevieme, že sme, čo? „biedni i mizerní na poľutovanie, chudobní, slepí i nahí.“ Je to celkom seriózny sebaklam, čo poviete?

Prečo sme v takom strašnom sebaklame? Pretože samy hodnotíme na základe falošných kritérií, naše relatívne dobré správanie. A pretože sa správame lepšie, ako takmer všetci ostatní, samozrejme musíme byť Bohom vyvolení ľudia. Buďte opatrní, nemusíte byť tým, kým si myslíte, že ste. Ale radšej verte, že ste tým, ako myslíte, ste tým, ako myslíte. „Lebo ako človek zmýšľa vo svojom srdci, taký je.“ {Prís 23,7} A čo potrebujeme, aby sme videli, ako to v skutočnosti s nami je, priatelia trpiaci sebaklamom, samospravodlivosťou, Laodicejčania, čo potrebujeme? Potrebujeme očnú hojivú masť. Počujem „amen“? {Amen.} Pravý Svedok nás výslovne povzbudzuje, aby sme si od Neho kúpili, čo? Liečivú očnú masť, liečivú očnú masť, aby sme mohli, čo? Vidieť. {Zj 3,18}

Čo je tou očnou masťou? Je to nadprirodzená, duchovná schopnosť rozlišovať, ktorá je naša mocou a darom Ducha Svätého. Viete, len liečivá očná masť nám môže pomôcť vidieť poza tie nádherne obielené hroby. Počuli ste, čo som povedal? Len liečivá očná masť nám môže pomôcť vidieť skrze tie pekné zovňajšky a rozoznať, čo je za tým. akže, pomodlili by ste sa so mnou dnes ráno za pomazanie hojivou očnou masťou? Mohli by ste prosím? Na svoje vlastné oči… A mohli by ste sa modliť za mňa, keď sa budete modliť za seba, aby Duch Svätý pomazal túto biednu hlinenú nádobu, aby mohol hovoriť pravdu a len pravdu, aj keď to môže bolieť, a aj keď ho to môže urobiť nepopulárnym? Mohli by ste požiadať Ježiša, aby mi dal dostatok lásky k vám, aj keď riskujem, že vás urazím? Mohli by ste, prosím? Pripojíte sa ku mne na pár minút na kolenách v tichej modlitbe?

Môj Otče v nebesiach, veľmi Ti ďakujem za ticho tohto krásneho sobotňajšieho rána. Ďakujem Ti za každého jedného, ktorý sem prišiel. A bez ohľadu na motívy, alebo dôvody, pre ktoré prišli sa modlím, aby si ich požehnal, prosím Pane. Možno niektorí sú tu, lebo boli požiadaní, aby prišli, možno niektorí sú tu preto, lebo si chcú zachovať dobrú povesť a ak by tu neboli, ľudia by si mohli o nich niečo pomyslieť. Niektorí sú tu snáď preto, lebo Ťa skutočne milujú a chcú Ťa uctievať a chcú prísť k poznaniu, ako Ti byť viac podobní. Ale z akéhokoľvek dôvodu sme tu, Otče, modlím sa, aby si otvoril naše oči a pomohol nám vidieť pravdu, ktorá nás oslobodí, ktorá nás posvätí, ktorá nás urobí podobnejšími Ježišovi, ktorý je Pravda. Pomôž nám uzrieť pravdu, aby sme v tom zazretí boli premenení pravdou, Duchom Pravdy, na podobu Toho, ktorý je Pravda. Prosím, Otče, urob z toho dnes viac než len mentálnu rozcvičku, urob z toho život premieňajúcu skúsenosť. Modlím sa, aby si mi dal silu: biednej, hlinenej, hriechom poškodenej, slabej nádobe, akou som ja, sám o sebe nespôsobilý, prosím použi si ma, zázrakom milosti, aby som vyzdvihol Ježiša. Daj mi silu, aby som vyzdvihol Ježiša a dovolávam sa Jeho zasľúbenia: „A Ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Priveď nás bližšie k Ježišovi a bližšie k sebe navzájom, vďaka spoločne strávenému času pri štúdiu Jeho Slova, to je mojou modlitbou v Jeho mene. Amen.

V našich materiáloch sme sa dostali iba po koniec strany 37 v 17. lekcii. Mimochodom, ak nemáte materiály, mohli by ste mať, keby ste prišli. A môžete ich tiež dostať dnes popoludní, ak sa vrátite. Budú k dispozícii tu na stole. Ale sú tu len pre tých, ktorí zamýšľajú chodiť pravidelne, aspoň od tohto dňa, dobre? V ruke držím celý zväzok.

Dostali sme sa k druhému dôvodu, prečo musíme strážiť svoje srdce nadovšetko. A tým dôvodom je, že čo sa deje v našom srdci, to nás robí tým, kým sme. Je tu ďalší citát pod nadpisom, s ktorým sa musím s vami podeliť; nemôžem to preskočiť. Je to z „Messages to Young People.“ {Poselství k Mládeži}

Všimol som si, že dnes ráno tu máme pár mladých ľudí, vitajte. Je dobré mať vás na palube. Očakávam vás aj dnes popoludní. Amen? No tak poďme, trošku reagujte… Dobre. A mimochodom, ak potrebujete povolenie, aby ste mohli prísť, príďte za mnou a vyriešime to, dobre? Vyriešime to.

Messages to Young People, s. 144: Citujem: „,Ako človek premýšľa vo svojom srdci, taký je.‘ Mnoho myšlienok,“ počúvajte pozorne. „Mnoho myšlienok spoluvytvára nenapísaný dej celého dňa a sú to naše myšlienky, ktoré majú hlavnú úlohu na vytváraní charakteru.” Počúvajte: „Naše myšlienky musia byť prísne strážené;“ „Naše myšlienky musia byť,“ čo trieda? „prísne strážené.“ Ako vám to znie? „Stráž si svoje srdce nadovšetko.“ Prečo musia byť naše srdcia prísne strážené? Počúvajte: „Naše srdcia musia byť prísne strážené, pretože jedna,“ koľko? „…jedna nečistá myšlienka pôsobí mocným vplyvom na dušu. Zlá myšlienka zanecháva zlý,“ čo? „odtlačok na mysli.“ Koľko zlých myšlienok musí byť na zanechanie hlbokého, zlého odtlačku na duši a mysli? Jedna… Jedna.

A mimochodom, zakaždým keď znova holdujeme zlej myšlienke, čo sa stane s tým odtlačkom? No tak poďme, čo sa s ním stane? Prehlbuje sa a prehlbuje a prehlbuje, až dovtedy, kým sa časom permanentne a nezmazateľne vyryje do sŕdc z kameňa, a to je práve to, o čom to znamenie je. Priatelia niet divu, že si musíme strážiť naše srdce nadovšetko. Jedna nečistá myšlienka zanechá hlboký odtlačok.

Ale chvála Bohu, že aj opak je pravdou. Čisté myšlienky zanechajú rýdzi odtlačok, amen? A zakaždým, keď podriadime naše myšlienky Duchu zákona {2 Kor 10,5}, čo sa stane s tým odtlačkom? Prehlbuje sa a prehlbuje – a presne v tomto spočíva naša spolupráca na procese opätovného vyrývania Jeho obrazu, ktorý Boh, prostredníctvom svojho Ducha, vštepuje do našich sŕdc, na mäsité tabule našich sŕdc. Spolupracujeme v tomto procese tým, že prinášame naše myšlienky a pocity do harmónie s Duchom zákona. A stále viac a plnšie, sa stáva Boží zákon, ktorý je prepisom Jeho charakteru, základom, na ktorom budujeme chrám charakteru na Božiu slávu.

A čo je to charakter? Spojenie našich myšlienok a pocitov. Ak prinášame náš charakter, naše myšlienky a pocity, znova a znova dôslednejšie do harmónie s Duchom zákona, tak sme stále viac a viac plne premieňaní obnovením našich myslí. Dostaneme tieto programy, moji mladí priatelia, dostaneme tieto počítače preprogramované. Preprogramovaný – dostaneme celý nový operačný systém. Pozrite, počítač, ktorý dostaneme ako prirodzené dedičstvo od našich ľudských rodičov, je naprogramovaný operačným systémom sebectva. Ale keď sa znovu narodíme, dostaneme nové srdce, a to je naprogramované, akým operačným systémom? Operačným systémom lásky. A ako sa učíme zaobchádzať s Božím softvérom, hlavne Jeho Slovom, naše myšlienky sú disciplinované fungovať v súlade s Duchom zákona, ktorý je láska, a tým sú naše počítače preprogramované, tým sme premenení obnovením našich myslí. A keď sa učíme myslieť a cítiť, motivovaní a riadení láskou, potom budú naše slová a činy pravými výrazmi lásky po prvýkrát, amen?

Pozrite, ak sa snažíme praktizovať „lásku“ skutkami so sebeckým srdcom, je to len pokrytectvo, je to len pokrytectvo. Ale ak robíme láskyplné skutky, pretože skutočne milujeme Boha zvrchovane a druhých nesebecky, potom je to pravé zjavenie Kristovej lásky, a potom sa to stáva príťažlivé, čarovné a nádherné. A to je to, čo nás robí efektívnymi výhercami duší, amen? Viete, pravá láska je taký vzácny produkt v týchto dňoch, že kdekoľvek ju ľudia vidia, spozornejú a všimnú si ju. Dnes, takmer bez rozdielu, keď v tomto svete ľudia robia dobré skutky, je to preto, že majú skryté úmysly. Poďme, vy to viete! Majú skryté úmysly. Robia to, aby boli obdivovaní. Robia to, aby si to mohli tak odpísať z daní. Robia to, aby sa o nich písalo v miestnych novinách. Sú to všetko sebecké motívy. Ale moji drahí priatelia, ak ľudia začnú robiť dobré skutky len preto, aby niekomu pomohli a nič za to neočakávajú, ľudia spozornejú a všimnú si to, však? Je to celkom zriedkavé.

A mimochodom…musím vás trošku z toho preskúšať. Jednou z najlepších ciest ako môžeme určiť, aké sú naše motívy, keď robíme dobré skutky je, analyzovať ako sa cítime, ak si to nikto nevšimne. Počujete, čo sa vám snažím povedať? Jednoznačne, moji drahí priatelia, ak vy a ja sme sklamaní, keď si nikto nevšimne, čo sme spravili, aké sú potom naše úmysly? Aké sú naše motívy? Je to sebectvo. Viete to, hovorím vám pravdu, viete to. Ak robíte dobré skutky, pretože niekoho skutočne milujete, potom nachádzate radosť v tom, že to robíte… A správne pritom reprezentujete Krista v procese, aj keď to neocení nikto iný, než Ježiš. Mimochodom, pre muža a ženu, ktorí skutočne milujú Ježiša, Jeho prijatie nahradí neprijatie zvyšku sveta. Amen? Zvyšku sveta. Skúmajte svoje srdcia, moji priatelia. Aké sú motívy? Aké sú motívy?

Druhý dôvod, nie tretí, tretí… Tretím dôvodom, prečo musíme strážiť svoje srdcia nadovšetko je, že ak my nebudeme, tak bude Satan. Počuli ste, čo som práve povedal? Tretím dôvodom, prečo sme ty a ja povinní, záväzkom spravovať naše mysle nadovšetko je, pretože ak nebudeme my, kto bude? Satan. Chcem vám prečítať citát, z ktorého máme našu pracovnú definíciu charakteru. Budete počuť frázu… Pamätáte si čo je charakter? „Spojenie myšlienok a pocitov.“ Rád by som prečítal tento citát, ale v trochu širšom kontexte. Nachádza sa vo Svedectvách zv. 5, str. 310, začiatok strany 38 vo vašich materiáloch: „Dokonca i vaše myšlienky…“ „Dokonca i vaše,“ čo? „myšlienky musia byť podriadené Božej vôli a vaše pocity pod kontrolou rozumu a náboženstva. Vaša predstavivosť vám nebola daná, aby ste jej dovolili blúdiť a robili si po svojom bez akéhokoľvek úsilia v zdržanlivosti, alebo v disciplíne. Ak sú zvrátené myšlienky, zvrátené budú aj pocity a spojenie myšlienok a pocitov, vytvára morálny charakter.“ Musím sa tu zastaviť.

Prosím všimnite si, čo vytvára charakter? Spojenie myšlienok a pocitov. Ale ktoré z týchto dvoch je najdôležitejšie? Myšlienky. Všimli ste si, že: „Ak sú myšlienky zvrátené, potom,“ čo? „pocity budú zvrátené.“ A mimochodom, dovoľte mi sem vsunúť toto. V druhej časti série „Od slávy k sláve,“ ktorou sa nebudeme môcť zaoberať v tomto spoločnom zhromaždení, sa máme v štúdiu zamerať na kontrolu pocitov. Je dôležité kontrolovať naše pocity? Áno, je. Zatiaľ prosím pochopte, že ak sa vy a ja budeme učiť kontrolovať naše pocity, musíme si najprv uvedomiť, kde je problém… Čo je zdrojom problému s nezvládnuteľnými pocitmi? Sú to zvrátené, čo? Zvrátené myšlienky. Sme v tom zajedno? Takže, ak máte pocity, ktoré by ste nemali mať, to čo potrebujete, je požiadať Boha o pomoc rozoznať zvrátené myšlienky, ktoré k tomu vedú. Potom prinesiete tieto myšlienky do zajatia poslušnosti Krista a On si podmaní vaše pocity. Počujem „amen“? {Amen.} Končím túto vsuvku, niektorí to dnes ráno potrebovali. Ak sú zvrátené myšlienky, pocity budú tiež zvrátené a myšlienky a pocity spolu tvoria morálny charakter, dobre?

Teraz, tu je dôvod, prečo sa s vami delím o tento odsek, nasledujúca veta: „Ak sa ako kresťania domnievate, že nie ste povinní krotiť vaše myšlienky a pocity, ste vtiahnutí pod vplyv zlých anjelov a požadujete si ich prítomnosť a ich kontrolu.“ Počujete to, brat, sestra? Prosím, nedomnievajte sa, že nie je od vás vyžadované krotiť vaše myšlienky a pocity, pretože ak to robíte… Dostanete sa pod vplyv zlých anjelov a požadujete si ich prítomnosť a ich kontrolu.

Mimochodom, musíte vlastne pozvať Satana: „Počuj, príď sem a riaď moje myšlienky?“ Nie, urobí to bez meškania… Bez meškania. A moji drahí priatelia, pre neho to nie je ťažké urobiť. Pretože prirodzene, počúvajte ma, sú vaše mysle v súlade s ním. Povedal som to? Áno, povedal som to. Na základe, čoho? Na základe Písma. Nech sú požehnané vaše srdcia, neodvažujem sa vám povedať nič, len to, čo je na základe Písma. Rimanom 8,7: „Pretože myseľ tela…,“ mimochodom, čo je to telesná myseľ? Je to prirodzená myseľ. Čo sa narodilo z tela je telo. {Jn 3,6} A to je jediná myseľ, ktorú máme až pokiaľ sa nenarodíme znova z Ducha. Potom dostaneme duchovnú myseľ. Ale pokiaľ sa znovu narodíme, „telesná myseľ je,“ čo? „nepriateľstvom naproti Bohu; lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť.“ Skutočne? Áno, skutočne.

Prečo je telesná myseľ v takom rozpore, nenávisti voči Bohu a odmieta a rebeluje proti Jeho zákonu? Prečo to telesná myseľ robí? Pretože telesná myseľ je riadená zákonom, alebo duchom satana, ktorým je sebectvo. A pri páde, moji drahí priatelia, prirodzený človek nielenže vypadol z harmónie s Bohom, ale vpadol do harmónie, s kým? So satanom. A to, mimochodom, je presná príčina toho, že prvým zasľúbením, ktoré dáva Boh v záhrade je, čo? „Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu.“ {1 Moj 3,15} Nepriateľstvo… Pozrite, naše prirodzené nepriateľstvo je voči, komu? Bohu. Ale chvála Jeho menu, čo sľúbil že urobí? Sľúbil, že položí nepriateľstvo medzi satanom a nami.

Ale prosím pochopte, že ho tam musí položiť nadprirodzene, pretože prirodzene sa tam nenachádza. Sme v tom zajedno, trieda? A musím to potvrdiť inšpiráciou. Znamenia času, 11. júna 1894: „Musíme poznať význam slov: ,Položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a jej semenom, ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.‘ Nepriateľstvo, ktoré existuje v srdci voči zlu, prirodzene neexistuje, ale je tu nepriateľstvo, ktoré bolo stvorené prostredníctvom Ducha Svätého.“ Je to to nadprirodzené, inými slovami. Počujem „amen“? {Amen.} Čítajme ďalej: „,Ale všetkým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v Jeho meno.‘“ {Jn 1,12} Teraz počúvajte túto poslednú vetu: „Prirodzený človek je v hriechu a jeho prirodzenosť je v súlade s tým prvým hriešnikom. Nie je žiadne prirodzené nepriateľstvo medzi padlým ľudstvom a padlými anjelmi; obaja sú účastníkmi toho istého ducha skrze pôžitok v hriechu.“ Kto je tým duchom, ktorého sme účastníkmi spolu s padlými anjelmi? Je to duch sebectva. A je to ten duch, ktorý riadi prirodzené srdce. Sme v tom zajedno? Chvála Bohu za zasľúbený dar nepriateľstva. Počujem „amen“? {Amen.}

Boli by sme úplne bezmocní niečo urobiť a išli by sme ako dobrovoľní otroci tyranie hriechu, seba a satana, až pokiaľ by sme sa sami nezničili skrze neviazanosť. A mimochodom, to je to, čo drvivá väčšina ľudskej populácie usilovne robí. No tak poďme, počúvate ma? Potrebujem počuť „amen,“ môžete reagovať. {Amen.} Drvivá väčšina ľudskej populácie sa usilovne ničí skrze neviazanosť, pretože sú otrokmi hriechu, seba a satana. Prečo? Pretože sú týraní zákonom sebectva. Ale chvála Bohu, že môžeme byť oslobodení z tyranie, amen? Chvála Bohu, že môžeme dostať nové srdce, ktoré je riadené zákonom lásky. A môžeme začať žiť pre druhých miesto samých seba. A preto Ježiš hovorí v Ezechielovi 18,31.32: „Odvrhnite od seba všetky prestúpenia, ktorými ste prestupovali a zadovážte si nové srdce a nového ducha.“ Počujete Jeho vážnu prosbu? „Zadovážte si nové srde a nového ducha. Lebo veď načo máte zomrieť, dome Izraelov? Lebo nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán. Obráťte sa preto a žite!“ Hovorí: „Prosím poďte naspäť ku Mne, predtým ako sa samy zničíte skrze neviazanosť. Prosím! Vezmite si nové srdce… Jedno mám. Chcem vám ho dať, ale musíte sa obrátiť a požiadať ma o to. Nemôžem ho nikomu nanútiť. Dovolíte mi, aby som vám ho dal?“

Štvrtý dôvod… Štvrtým dôvodom, prečo musíme strážiť svoje srdce nadovšetko je, že Boh vyžaduje poslušnosť zo srdca a práve z neho ju Boh očakáva. Sme v tom zajedno? Čo je štvrtým dôvodom, prečo musíme strážiť svoje srdce nadovšetko? Pretože srdce je to, na čo sa Boh pozerá a čo? Vyžaduje od nás poslušnosť. Kde od nás vyžaduje poslušnosť? V prvom rade medzi pravým a ľavým uchom. Nazýva sa to duchovná poslušnosť. Ako sa to volá? Duchovná poslušnosť. A čo je duchovná poslušnosť? Je to učenie sa, pre lásku Kristovu v moci Ducha Svätého, prinášať naše myšlienky a pocity do súladu s Duchom zákona, ktorým je láska, amen? Boh to vyžaduje… Boh to vyžaduje.

Pozorujte, ako to Písmo jasne hovorí. 1. Samuelova 16,7, poznáte ten príbeh. Samuel, Boží prorok, je poverený ísť do domu Izaiho a pomazať medzi jeho synmi Saulovho následníka. A tak chlapci prichádzajú a predstavujú sa pred prorokom podľa poradia ich veku. Prvorodený sa predstavuje prvý: krásny exemplár, 220cm, dlhé tmavé vlasy, široké ramená, úzky driek, jasný kráľovský materiál. A Samuel sa natiahne po svoju fľašu a práve ho ide pomazať, tohto očividného kandidáta na Saulovho náhradníka, keď mu Boh čosi hovorí. Čo je to? „Nie, nie tak rýchlo…“ „Ale Pán hovoril Samuelovi, ,Nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol.‘“ „Skutočne? Ale Bože, on vyzerá tak dobre, je zdvorilý a dobre vychovaný.“ Nie… „Zavrhol som ho.“ „Prečo, Pane?“ „Pretože Boh nehľadí na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Boh hľadí,“ kde? „na srdce.“ Preto moji drahí priatelia, strážte si svoje srdce nadovšetko. Počujem „amen“? {Amen.} Boh sa pozerá; On vidí každú myšlienku, ktorá preletí cez obrazovku vedomia nášho myšlienkového života, tak jasne a isto – vlastne ešte lepšie – ako vy vidíte, ako kývam rukou dopredu a dozadu. Boh nevidí tak ako vidíme my. My vidíme len vonkajšie veci. On vidí vnútorné veci. Neexistuje myšlienka, ktorá by vám či mne prebehla hlavou, o ktorej by si Boh nebol plne vedomý. Počujem „amen“? {Amen.} Jeho oči prenikajú do úplného jadra nášho bytia. Je vševediaci; On vie všetko.

Dávid, vychudnutý malý pastier, ktorý ani nebol v rade, pretože sa vonku staral o ovce. Jeho veľkí bratia ho tam nechali aby pracoval, aby sa tak oni sami mohli predstaviť prorokovi. Dávid bol tým, ktorého si Boh vybral kvôli, čomu? Jeho srdcu. Mal srdce, ktoré poznalo a milovalo Boha. Ten istý Dávid, predtým ako odovzdal kráľovskú korunu svojmu synovi Šalamúnovi, čo mu musel povedať? 1 Paralipomenom 28,9: „A ty Šalamún, môj syn, znaj Boha svojho otca a slúž mu,“ s čím? „celým srdcom a,“ s čím? „s ochotnou mysľou.“ Čo Dávid zdôrazňuje? Je to o poslušnosti na úrovni správania? Nie, je to o poslušnosti tam hore, medzi pravým a ľavým uchom. A ak tam budeme poslúchať, potom sa správanie postará samo o seba. Amen? {Amen.} Áno… Áno. Prečo ho napomína, aby Mu slúžil celým srdcom a ochotnou mysľou? „…pretože Pán skúma všetky srdcia a rozumie všetkým zámerom myšlienok.“ „Všetkým,“ čo? „…zámerom myšlienok.“ Čo sú zámery myšlienok? Sú to pohnútky myšlienok. Boh tomu všetkému rozumie, moji drahí priatelia; všetkému rozumie.

Ježiš sa neustále snažil, rôznymi spôsobmi pomôcť svojim vyvoleným ľuďom, Židom, aby porozumeli duchovnej prirodzenosti poslušnosti, po ktorej túži. Pozrite, dospeli k profesionálnemu súladu s literou zákona, však? A aby sa uistili, že to tak robia, ich zákonníci a farizeji, ich rabíni strávili veľa času podrobným rozpisom toho, čo predstavuje správne správanie. V skutočnosti, mali popísané celé zväzky o tom, ako svätiť sobotu, až do najmenších detailov o tom, čo bolo a čo nebolo vhodným správaním v sobotu. A mimochodom, počúvajte ma; čím menej máte Ducha zákona, ktorý riadi vaše srdce, tým viac potrebujete literu zákona, aby riadila vaše správanie. Kdežto, čím viac máte Ducha zákona, ktorý riadi vaše srdce, ani nepotrebujete literu zákona, pretože vaše správanie bude prirodzene s ním v súlade. Počujem „amen“? {Amen.}

Ale pretože Duch zákona neriadil ich srdcia, upadli do tých najvzdialenejších definícií, najmenších detailov, ktoré určovali správne a nesprávne správanie. A keďže boli dobre zosúladení s týmito rozmanitými musíš a nesmieš, s týmito pravidlami a predpismi, tak sami seba presvedčili, že sú, čo? „Bohatí a zbohatli a nepotrebujú nič.“ {Zj 3,17} Je vám to známe? Je možné, že sú medzi nami niektorí, čo idú tiež touto cestou? Ako môže Ježiš pomôcť týmto sebaoklamaným, samospravodlivým zákonníkom a farizejom, dostať sa von z ich jamy, z jamy formalizmu?

Čo kážete formalistom? Čo kážete formalistom? Kážete im evanjelium? Opatrne, toto je zákerná otázka. Kážete evanjelium formalistom? Nie, až pokiaľ im najprv nekážete zákon. Naozaj? Áno, naozaj. Prečo? Čo je to evanjelium? Evanjelium je dobrá správa, že je tu Vykupiteľ z hriechu, ktorý nám odpúšťa naše hriechy. Ale žiadny dobrý formalista nezhrešil poriadne dlhú dobu. No tak, poďme! Takže nepotrebuje odpustenie hriechov, zanechal ich už dávno predtým. Ale tí odporní pohania, žijúci za hranicami, ktorí sa, viete, vo všetkom hrubo správajú a nezachovávajú sobotu, to sú tí, ktorí potrebujú odpustenie, nie ja! Pozrite moji priatelia, evanjelium je dobrá správa, že je tu Spasiteľ, ale formalista je celkom presvedčený, že je schopný zachrániť sa sám. A povedať mu, že potrebuje Spasiteľa je preňho urážka. Počujete, čo hovorím? Takže predtým, ako môžete čo i len dúfať, že urobíte prvé základy s vyhlásením evanjelia, musíte formalistovi pomôcť uvedomiť si, že potrebuje Spasiteľa, – jeho „hriešny poklop“ inými slovami. Sledujete to?

A ako mu pomôžete porozumieť jeho hriešnemu, padlému a chudobnému stavu? „Ale hriech som nepoznal, len skrze zákon.“ {Rim 7,7} Pozrite, práve preto Pavol hovorí, že zákon bol naším pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. {Gal 3,24} Sme v tom zajedno? Všetci z nás sa od prirodzenosti snažíme ospravedlniť, čím? Skutkami. A tou strašnou vecou je, že ak budeme v naozaj dobrom súlade s literou zákona, tak oklameme samých seba a budeme si myslieť, že sme spasení na základe našich dobrých skutkov.

Tak Majster Kazateľ, keď káže farizejom a zákonníkom, čo káže? Káže zákon…Áno, káže zákon. A ak neveríte, čítajte to so mnou. Matúš 5. kapitola, Matúš 5. kapitola, Kázanie na vrchu. Je to typický záznam Jeho najčastejšieho verejného prejavu. Matúš 5, vezmime si verš 20. „Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia…“ …ak nebude vaša spravodlivosť, čo trieda? „…hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva.“ Prosím všimnite si, že zákonníci a farizeji mali spravodlivosť, a aká to bola? Poslušnosť litere zákona, zachovávanie litery zákona. Hovorí Ježiš, že to nepotrebujeme? Hovorí Ježiš, že to nepotrebujeme? Nie, Ježiš hovorí, že potrebujeme, čo? Viac než len to. Sme v tom zajedno? „Ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia,“ ako vonkajšia poslušnosť litere zákona, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Prečo? Pretože bez svätosti, nikto neuvidí Boha. {Žid 12,14} A ak sa chceme stať svätými, kde musíme byť svätí? Kde? „Lebo ako človek zmýšľa vo svojom srdci, taký je.“ {Prís 23,7} Tak ak sa chceme stať svätými, musíme byť svätí medzi pravým a ľavým uchom. Musíme mať myšlienky a pocity v súlade s Duchom zákona, rovnako ako slová a činy sú poslušné litere zákona. Preto Ježiš hovorí v tom istom kázaní: „Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha.“ {Mat 5,8} Chcete vidieť Boha? Jeho milosťou sa musíte stať, akí? Čistí srdcom. Nie je na výber: „Bez svätosti, nikto neuvidí Boha.“ Prosím, pochopte to drahí priatelia.

Pozrite, vec, ktorá ma tak veľmi desí je to, že bude tak veľa svedomitých, literu zákona dodržiavajúcich Adventistov siedmeho dňa, ktorí budú počuť ten hrozný verdikt, keď Ježiš príde: „Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!“ {Mat 7,23} A oni sa zatackajú a povedia: „Počkaj chvíľu, máš asi nesprávneho človeka. Zachovával som tvoj zákon toľko rokov. Chodil som do zhromaždenia každú sobotu! Podarilo sa mi zdržať sa robenia akýchkoľvek zlých vecí v sobotu! Dokonca som sa zdržal sledovania TV v sobotu. Máš nesprávneho človeka.“ „Odíď odo mňa, ty páchateľ neprávosti.“ Pozrite, moji drahí priatelia, ak robíme správne veci z nesprávnych pohnútok, v Božích očiach je to neprávosť. Počuli ste ma? Nezaujíma ma, aká svedomitá je vaša poslušnosť litere zákona, ak to nerobíte preto, že milujete Boha, potom to už nie je ani poslušnosť, ale je to neprávosť. A ja vás prosím, aby ste si to uvedomili teraz, kým je tu ešte možnosť, že sa stanete nefalšovanými, ak nie ste. Počujem „amen“? {Amen.}

Bože nedovoľ, aby sme pokračovali v samospravodlivosti, v sebaklame, až kým nebude príliš neskoro stať sa rýdzimi. Preto sa nemôžete, prosím, nesmiete sa pohoršovať nad tým, čo tu robím. Viem, že to nie je príjemné niekoho upozorniť, že nemusí byť ani obrátený, hoci má už šedivé vlasy a sedáva v tej istej lavici, so svojou košeľou a kravatou už mnoho rokov. Nikto, kto bol takým svedomitým uchovávateľom litery zákona, nemá rád, keď ho niekto upozorní, že dokonca nie je ani obrátený. Ale moji drahí priatelia, je to celkom možné! Prosím, neobjavte to, až keď bude príliš neskoro niečo proti tomu urobiť. Prosím. Kvôli vám a kvôli Kristovi. Boh žiada viac, viac ako len spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Áno, poslušnosť litere zákona sa vyžaduje, ale moji drahí priatelia, musíme mať viac ako len to. Musíme mať duchovnú poslušnosť. Musíme byť zamilovaní do Darcu zákona, ak skutočne chceme zachovávať zákon. Počujem „amen“? {Amen.}

Nie je možné dodržiavať sobotu, pokiaľ nemilujete Pána soboty. Nezaujíma ma ako technicky správne je vaše správanie. Ak tu nie si preto, že miluješ Ježiša, nesvätíš sobotu. Musím vám to povedať tak, ako to je. Mladí priatelia, prosím počúvajte ma. Pre tých, ktorí skutočne zachovávajú sobotu, je sobota potešením. Prečo? Pretože sa tešia z Pána soboty. Horlivejšie sa tešia na západ slnka v piatok večer, ako na západ slnka v sobotu večer. Celkom odlišné od nás ostatných. Počujete, čo vám hovorím? {Amen.} Hovorím priamo k vám, moji drahí priatelia. Prosím nehnevajte sa na mňa kvôli tomu. Ak sa horlivejšie tešíte na západ slnka v sobotu večer, ako na západ slnka v piatok večer, som tu, aby som vám povedal, že ste nezasvätili sobotu, nezasvätili ste ju. Nezáleží mi na tom, aké vhodné bolo vaše správanie počas 24 hodín, nezasvätili ste sobotu. Prečo? Pretože zachovávanie soboty je pre vás povinnosťou a vydýchnete si, keď už je preč až do ďalšieho týždňa. A môžete sa vrátiť k tomu, čo ste si skutočne priali robiť počas tých 24 hodín, keď ste zanedbali samých seba, pretože ste museli svätiť sobotu. A viete, že vám hovorím pravdu.

A ak sa to podobá vašej skúsenosti, moji priatelia, prosím pochopte, že nebudete pripravení ísť domov, do Otcovho domu, svätiť tisícročnú sobotu. Hovorili sme o tom včera večer. Čo je to milénium? V Božích výpočtoch je to siedmy deň, Sobota. U Boha je deň, čo? Tisíc rokov. {2 Pet 3,8} Koľko rokov má planéta Zem? 6000 rokov. Takže, čo viete? Čo si myslíte, že milénium je? Je to ten siedmy deň, sobota, v obraznom (6000 ročnom) týždni oddelenom pre spásu. A moji drahí priatelia, musíte byť k sebe skutočne úprimní. Ak sotva dokážete vydržať 24 hodinovú sobotu, budete šťastní, ak budete musieť vydržať 1000 ročnú sobotu?

A ako som už predtým povedal, počúvajte ma: Boh nevezme do neba nikoho, kto by tam nebol šťastný. Pozrite, v nebi budeme dlhú dobu. Počujem „amen“? {Amen.} A neviem ako vy, ale ja neverím v Boha, ktorý by pripustil večné trápenie. Ale som tu, aby som vám povedal, že ak by Boh vzal do neba neobrátenú osobu, bolo by to pre ňu peklo… Bolo by to peklo. A budeme tam dlhú dobu. Moji mladí priatelia, moji starší tiež, prosím, prosím, ja vás žiadam, učte sa, ako byť šťastný v svätosti už teraz, pretože svätosť, to je to, o čom celé nebo je. A ak ste nenašli šťastie vo svätosti, nebudete tam šťastnými táborníkmi, a ani tam nebudete schopní ísť, pretože bez svätosti, nikto nemôže vidieť Boha. Je to jasné? {Amen.} Musíme mať viac, než len vonkajšiu poslušnosť, milí spoluobčania Laodicey. Musíme mať viac.

A po tom, ako to Ježiš povedal, k čomu pristúpil? Pristúpil k rozširovaniu duchovnej prirodzenosti zákona. A už sme tu, nebude to zábavné, ale musíme to urobiť. Začnime s Jeho jednaním s našimi pocitmi, našimi pocitmi. Najprv začnime s našimi pocitmi. Chce nám pomôcť vidieť, akú má zákon právomoc nad našimi pocitmi. Aký zákon si vyberá? Matúš 5,21: „Počuli ste, že bolo povedané starým,” čo? ,…nezabiješ,‘ a ktokoľvek by zabil bude vinný a bude vydaný moci súdu.“ Teraz počúvajúci samospravodliví zákonníci a farizeji, rýchlo hodnotia svoj život: „Pichol som niekedy niekoho do chrbta? Nie. Udrel som niekoho do hlavy tak, že zomrel? Nie, preto pokiaľ ide o zákon, som spravodlivý.“ Pozrite, ak zoberieme len dodržiavanie litery zákona, tak v tejto miestnosti pravdepodobne nie je nikto, kto porušil zákon, ktorý hovorí: „Nezabiješ.“ {2 Moj 20,13} Rozumiete, čo vám hovorím? Ale čo robí Darca zákona? Poďme, pozorujte Ho, počúvajte Ho. Čo robí? Ide nám povedať, čo tým vlastne myslel. A mimochodom, má právo to urobiť? Áno, On je Ten, ktorý ho napísal svojim prstom na kamenné dosky. Má právo povedať nám, čo tým myslel. A počúvajte Ho. „Ale Ja vám hovorím,“ Ja, Darca zákona, „…vám hovorím …ktokoľvek sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vydaný súdu. A ktokoľvek by povedal,” druhý stupeň, „ktokoľvek by povedal svojmu bratovi, Ráka!“ …voľne preložené hlupák, „bude vinný, aby bol vydaný moci vysokej rady. Ale,“ tretí stupeň, „ktokoľvek by povedal: ,Blázon! ‘“ … veľmi silné slová vo význame „ty bezbožný nehanebník…“ „ktokoľvek by povedal: ,Blázon!‘ bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla.“ Prosím všimnite si, že čím viac sa vina stupňuje, tým viac je navonok zjavne a silno vyjadrený hnev, alebo nenávisť.

Ale prosím vedzte, že i na treťom stupni nie sme stále na strane skutočnej vraždy, však? Ale vec, ktorú si musíte spolu so mnou dnes ráno uvedomiť, nech Pán žehná vašim srdciam, je to, že môžeme v Božích očiach porušiť zákon, ktorý hovorí: „Nezabiješ,“ len pocitmi hnevu, ešte skôr, ako ich vyjadríme jediným slovom „hlupák.“ To je druhý stupeň. Prečo? Pretože zákon je duchovný. Má právomoc nad našimi pocitmi, našimi najvnútornejšími pocitmi… nie len nad naším správaním. Niekto z vás môže povedať: „Ale choď, trochu spomaľ. Koniec koncov je napísané: ,Ktokoľvek sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vydaný moci súdu.‘ To sa mňa netýka, nikdy sa nehnevám bez príčiny. Vždy mám skutočne dobrý dôvod, aby som sa na neho hneval. Myslím tým, že on povedal niečo skutočne odporné, urobil niečo podlé, preto sa hnevám. To sa určite nemôže na mňa aplikovať, môže?“ Počúvajte, drahí priatelia, hľadači zadných dvierok… Počúvajte ma, prosím.

Fráza „bez príčiny“ sa nenájde v tých najstarších rukopisoch, ktoré považujeme za najpresnejšie. Nie je to tam, nie je to tam. A niektoré z novších prekladov, rešpektujúce starodávne rukopisy, uvádzajú: „Ktokoľvek sa hnevá na svojho brata, bude vydaný moci súdu.“ A mimochodom, ak chcete ten istý základný koncept, ale bez zadných dvierok, a som si istý, že to chcete všetci, však? Dobre, zatvorte v sebe všetky zadné dvierka. Nalistujte si 1 Ján 3,15: „Každý kto nenávidí svojho brata je vrahom…“ Máme tu nejaké zadné dvierka? Nie. Vy môžete prestúpiť zákon, ja môžem prestúpiť zákon, ktorý hovorí: „Nezabiješ,“ ak len ukrývame pocity nenávisti voči nášmu bratovi. Vidíte to, moji priatelia? Sme v tom všetci zajedno?

Teraz to „bez príčiny,“ ak na tom trváte, že to tam treba zahrnúť, tak si prosím uvedomte, že jediná vec, ktorá to pripúšťa je, čo? Oprávnené rozhorčenie. Je hnev, ktorý nie je hriech? Áno, nazýva sa oprávnené rozhorčenie. Ale čo je oprávnené rozhorčenie? Buďte veľmi opatrní, čo sa snažíte dostať pod hlavičku oprávneného rozhorčenia. Čo je oprávnené rozhorčenie? Je to nenávisť k hriechu. Nenávidel Ježiš hriech? Nenávidel hriech s dokonalou nenávisťou, ale celú dobu miloval hriešnika dokonalou láskou. Počujem „amen“? {Amen.} My to robíme trošku opačne, však? Milujeme hriech a nenávidíme hriešnika a nazývame to oprávnené rozhorčenie? Nie, nie nezachádzajme sem. Prosím nezachádzajme sem. Child Guidance, str. 95 {Vedenie detí}: „Je to hriech hovoriť netrpezlivo a podráždene, alebo sa cítiť nahnevane – i napriek tomu, že nehovoríme.“ O tom Ježiš hovorí vo svojom Kázaní na vrchu. Takže, nech vás Pán požehná, len preto, že ste schopní si zahryznúť do jazyka, zdržať sa a nepovedať „hlupák,“ to ešte nemusí znamenať, že ste neporušili zákon, ktorý hovorí: „Nezabiješ,“ alebo znamená, znamená? Nie.

A buďte tu pozorní, buďte pozorní, aby ste neskĺzli do telesného myslenia. Viete, telesná myseľ môže povedať: „Dobre, ak som vinný z porušenia zákona, ktorý hovorí: ,Nezabiješ,‘ už len keď mám pocit hnevu a nenávisť voči bratovi, môžem ísť rovno ďalej a dostať späť všetky výdavky a udrieť ho, veď i tak som vinný. Alebo ho úplne doraziť.“ Moji drahí priatelia, prosím pochopte, že vaša vina sa tak podstatne zväčšuje, či nie? Podstatne sa zväčšuje, preto nechoďte touto cestou.

Tu je ďalší: Znamenia času, 5. júna 1901: „Kristus vo svojom učení plne rozvinul princípy zákona, urobiac ich jednoduchými, aby sa to netýkalo len vonkajších činov, ale aj,“ čoho? „srdca, siahajúc až k nevysloveným myšlienkam.“ Áno, je lepšie zahryznúť si do jazyka a nepovedať „hlupák,“ ale zákon siaha k nevysloveným myšlienkam a emóciam v skrytosti srdca, a ak máte skryté pocity nenávisti a hnevu voči bratovi, prestúpili ste zákon, ktorý hovorí: „Nezabiješ…“ a to preto, lebo zákon je duchovný.

Efežanom 4,26 hovorí: „Hnevajte sa a,“ čo? „nehrešte, slnko nech nezapadá nad vaším rozhnevaním sa.“ O čom tu hovoríme? Review and Herald, 18. február 1890: „Je to oprávnené rozhorčenie voči hriechu, ktoré pramení z horlivosti pre Božiu slávu, nie ten hnev podnietený sebeláskou, alebo zranenou ctižiadosťou, čo sa vzťahuje na Písmo: ,hnevajte sa a nehrešte.‘“ Čo je tým jediným hnevom, ktorý nie je hriechom? Oprávnené rozhorčenie. Počujem „amen“? {Amen.} Moji priatelia, nech nám Boh pomáha naučiť sa podriaďovať naše pocity Duchu zákona, ktorým je láska. Počujem „amen“? {Amen.}

A som tu, aby som vám povedal, že keď sa to budeme učiť, budeme rozhodne šťastnejšími ľuďmi. Je to príjemné, cítiť sa nahnevane a mať pocit nenávisti voči druhým? Je? Nie, to vás ochudobňuje; aj ich to ochudobňuje. Hriech vás robí chudobnými. Je to príjemné, cítiť lásku k druhým? Áno, je. Chcete byť šťastní? Potom sa učte byť svätými. Učte sa byť svätými medzi pravým a ľavým uchom. Učte sa strážiť svoje srdce nadovšetko. Učte sa prinášať vaše myšlienky a pocity do súladu s Duchom zákona.

Nech vás Pán žehná, náš čas vypršal. Našu pozornosť obrátime na aplikovanie zákona do našich myslí, keď sa opäť zídeme po spoločnom jedle a vy všetci sa vrátite, však? {Amen.} To nebolo súhlasné „amen,“ dám vám druhú šancu. Vy všetci sa sem opäť vrátite, však? {Amen.} A ak neprídete späť, tak môj brat bude musieť vložiť ďalšiu kazetu a budeme musieť pokračovať v kázaní teraz. Takže sa vrátite, však? Postavme sa k záverečnej modlitbe.

Otče v nebesiach, tak veľmi Ti ďakujem, že nám pomáhaš pochopiť našu úlohu spolupráce v budovaní charakteru, podobnému Kristovi. Zahŕňa to stráženie nášho srdca nadovšetko. To je našou úlohou, našou povinnosťou. Pretože zákon je duchovný, musíme sa naučiť privádzať naše myšlienky a pocity do súladu s Duchom zákona, ktorým je láska, nie len naše slová a činy do súladu s literou. Ale Otče, to celé môže byť nový koncept pre niektorých z nás, a musíme to nielen pochopiť, ale aj zažiť, ak chceme byť pripravení na Ježišov príchod. Ďakujem Ti Pane, že Ty nás s novým srdcom a s mocou Ducha Svätého a s motiváciou lásky, uschopníš udržať naše myšlienky a pocity v súlade s Duchom zákona. A tak zakúsime väčšiu radosť a šťastie, ak zakúsime väčšiu svätosť. A tak sa staneme vhodnými občanmi, skutočne šťastnými obyvateľmi neba. Prosím, nech je to skúsenosťou každého, to je mojou modlitbou v mene Ježiša, a aby každý povedal: „Amen.“ Nech vám Pán žehná, moji priatelia. Nech vám Pán žehná.

Ak si prajete, môžte si posúvaním textu v zelenom rámiku sledovať prednášku a vidieť kontext počas pozerania videa. Ak ste stratili miesto v textovej časti, stačí dať do vyhľadávača (CTRL-F) pár slov z miesta, ktoré práve pozeráte.

0

Your Cart