Tu si môžte stiahnuť lekciu v pdf.

Rozvoj charakteru je vraj tá najdôležitejšia práca, aká bola kedy ľuďom zverená. Nasledujúcu hodinu budeme skúmať svoju výsadu i zodpovednosť pri nadobúdaní charakteru, aký má Kristus. Pripojte sa k nám v tomto pôsobivom cykle osobnej obnovy, keď nás kazateľ Stephen Wallace povedie „Od slávy k sláve“.

Dobrý večer priatelia a vitajte. Je dobré, že ste tu. Je to prednosť usilovne s vami        každý večer študovať tú najdôležitejšiu prácu, aká bola kedy ľuďom zverená. A čo je tou prácou? „Budovanie charakteru.“ Viete, nakoľko sa blížime k záveru tohto seminára, bude veľmi dôležité si tento citát zapamätať. Možno by sme si ním mali prejsť. Education {Výchova}, strana 225. Každý rýchlo siaha po ťaháku. Skúsme to spamäti. Citujem: „Budovanie charakteru je tou najdôležitejšou prácou, aká bola kedy ľuďom zverená a nikdy predtým nebolo jej usilovné štúdium také dôležité, ako je teraz.“

Moji priatelia, dúfam, že tá jednoduchá pravda bola do vašich myslí vštepená, a že budete správne motivovaný pokračovať v štúdiu princípov rozvoja kresťanského charakteru. Prosím pochopte, že keď sa spolu dostaneme na koniec tohto seminára, téma nebude vyčerpaná. Možno sme vyčerpali vás študovaním tejto témy, ale tému sme nevyčerpali. V skutočnosti ešte len začíname a ja dúfam, že budete natoľko presvedčení ohľadom dôležitosti ďalšieho štúdia, že jednoducho použijete tento seminár ako odrazový mostík, ako katalyzátor k podnieteniu ďalšieho osobného štúdia. A mimochodom, práve mi napadla ešte jedna vec o ktorej som premýšľal, že vám ju poviem. Chcem vás vyzvať, aby ste boli tiež dobrými „berejskými,“ {Sk 17,11} a čo tým myslím? Pavel pochválil berejských, pretože robili, čo? Kontrolovali ho! Kontrolovali ho a moji drahí priatelia, ak apoštol Pavel… Ak bolo potrebné kontrolovať jeho, uisťujem Vás, že je oveľa potrebnejšie kontrolovať tohto biedneho smrteľníka. Boh vie, že som sa snažil ako som len mohol, zdieľať s vami pravdu a len pravdu, ale ako prvý priznávam, že nie som neomylný. V skutočnosti som si vedomý veľmi reálnej možnosti, že som nesprávne pochopil pravdu. Takže vás chcem z celého svojho srdca povzbudiť, aby ste študovali a overovali si to, čo ste počuli. Ak to nie je okontrolované, neprijmite to, ale mi prosím urobte láskavosť tým, že mi pomôžete vidieť, kde som nesprávne reprezentoval pravdu.

Pán vám žehnaj. No keď mi voláte, píšete, alebo mailujete, prosím, majte niečo viac ako len váš názor, dobre? Všetci máme právo na vlastné názory, no keď dôjde na pravdu, potrebujeme niečo oveľa pevnejšie a spoľahlivejšie, ako sú ľudské názory. Počujem „amen“? {Amen.} Preto som sa tak veľmi snažil s vami zdieľať − nie moje vlastné teórie a predstavy − ale to, čo hovorí Pán. A tak, ako som už predtým povedal, poviem to znovu. Hovorím s autoritou k tejto téme presne do tej miery, pokiaľ nie som autorom svojich slov, ale je ním Ježiš. Jedine On má skutočnú autoritu a ja Ho prosím, keď sa pripravujem a keď pristupujem k tejto výsade a zodpovednosti vedenia štúdia Jeho Slova. Prosím Ho o vedenie a usmernenie Duchom Svätým, pretože sa zaoberáme životne dôležitou a niekedy veľmi spornou pravdou. A mojím najväčším strachom je, že by som zle prezentoval pravdu, a to z dvoch dôvodov: Po prvé, Ježiš je Tá Pravda. Bože chráň, že by som zle prezentoval môjho Pána. Po druhé, pravdou sme oslobodení a posvätení, a ak je pravda zle podaná, potom je jej moc oslobodiť a posvätiť ohrozená. Nedaj Bože, že by som niečo také urobil.

Takže, skôr ako budeme pokračovať, čo musíme urobiť? Pomodliť sa za vedenie Duchom Svätým. Potrebujem Božieho Ducha pri vyjadrení každého môjho slova, a vy potrebujete Božieho Ducha, keď so mnou študujete Jeho Slovo.

Môj Otec v nebesiach, v mene Ježiša Krista, Pána našej Spravodlivosti, prichádzame dnes večer k Tebe, v prvom rade s radosťou a vzdávaním Ti vďaky za tú prednosť, že sme členmi Tvojej rodiny, a za spôsob, akým sa Ty o nás − svoje deti − staráš. Ďakujeme Ti za život, a ďakujeme Ti, že môžeme prichádzať k poznaniu toho bohatého a večného života v Ježišovi Kristovi. Modlíme sa, aby sme dnes večer mohli prísť k lepšiemu poznaniu Krista, pretože v poznávaní Jeho je večný život. Mocou Jeho Ducha, veď a usmerňuj moje myšlienky a slová, aby som správne reprezentoval pravdu. Prosím, nedovoľ mi povedať, alebo urobiť nič, čo by skreslilo pravdu. A Bože, Otče, nech to, čo si schopný povedať skrze túto biednu hlinenú nádobu, nájde vnímavé srdcia a mysle a nech to zmení životy. Prosím Ťa Pane, daj nám dnes večer viac, ako len intelektuálne cvičenie. Daj nám život – meniacu skúsenosť. Urob nás podobnejšími Ježišovi. Modlíme sa v Jeho mene. Amen.

Niekedy je potrebné trochu cúvnuť a pozrieť sa znovu na les. Pozerali sme sa len na určité stromy. V niekoľkých posledných štúdiách sme sa zaoberali našou úlohou spolupráce v budovaní charakteru:

 • Uvedomili sme si, že v podstate ide o to, aby sme sa učili, ako si strážiť srdce nadovšetko. {Prísl 4,23} {17. lekcia}
 • Pochopili sme, že cieľom ovládania mysle je v skutočnosti prinášať koľko myšlienok? … každú myšlienku do poslušnosti Krista. {2 Kor 10,5}
 • Potom sme pokračovali a uvedomili sme si, že prirodzene je to nemožné. V skutočnosti, my od prirodzenosti nemôžeme priniesť ani jednu myšlienku. Prečo? „Pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť.“ {Rim 8,7}
 • Preto sme všetci pochopili, že potrebujeme dostať nové srdce.
 • Dovolili sme zákonu, aby nás viedol a Baránkovi aby nás priťahoval na úpätie kríža. {20. Lekcia}
 • A s Dávidom sme prosili, nielen o odpustenie našich hriechov, ale sme tiež volali: „Stvor mi čisté srdce, ó, Bože, a obnov priameho ducha v mojom vnútri.“ {Ž 51,12}
 • V tomto bode, a len v tomto bode sme schopní dostať myseľ pod kontrolu. Jedine to srdce, do ktorého je vpísaný Boží zákon, môže byť nadovšetko strážené. {Prísl 4,23}
 • No i takéto srdce si na ovládnutie vyžaduje všetko úsilie. Prečo? – z dôvodu zostávajúceho, hoci už viac nie vládnuceho protichodného činiteľa, nazývaného „telo“.
 • Denne musíme zápasiť so zlom, s vrodeným zlom prirodzeného srdca − aby sme použili terminológiu inšpirácie. {Review and Herald, 4. máj 1886, ods.7}
 • A to zlo je predovšetkým zahrnuté v starých návykoch a vrodených sklonoch, a z tohto dôvodu môže byť protichodný činiteľ oveľa viac, alebo menej intenzívny. Závisí to od toho, s akým konkrétnym súborom starých zvykov a zdedených sklonov zápasíme.
 • A v tom štúdiu: „Telo si žiada proti Duchu“ {21. lekcia} sme si všimli, že boj pokračuje od kríža až po korunu. {RH, 29. november 1887, č.12}
 • A v tomto bode sme sa podstatne priklonili k veľmi zaujímavej teologickej otázke, ktorá sa týkala stavu, ktorý musia Boží ľudia dosiahnuť, skúsenosti, ktorú musia nadobudnúť, ak majú byť schopní prejsť časom súženia bez Prostredníka. A to − z čoho nám vzniklo trojdielne štúdium − sme práve včera večer uzavreli. {Lekcie 22A – 23}

Už ste sa všetci vrátili do našich koľají? Čo chcem s vami dnes večer urobiť, je znova sa vrátiť k pochopeniu tohto protichodného činiteľa a zvlášť si uvedomiť, ako ho môžeme a musíme prekonať.

Názov našej dnešnej témy je: „Bojuj dobrý boj viery.“ {1Tim 6,12} Je to také dôležité štúdium a je toho toľko, čomu sa potrebujeme venovať. Takže si budeme musieť vyhrnúť rukávy a ísť do práce. Ste pripravení to urobiť? Potrebujem odpoveď aspoň s trochou nadšenia. Ste pripravení to urobiť? {Áno!} Vaša tichosť mi naháňa strach. Great Controversy {Veľký spor vekov}, str. 425. Použijeme tento citát na zhrnutie a potom vyrazíme ďalej. Great Controversy {Veľký spor vekov}, str. 425: „Keď sa Kristus prestane prihovárať v nebeskej svätyni, tí, ktorí žijú na zemi, budú musieť stáť pred tvárou svätého Boha bez prostredníka. Ich rúcha musia byť bez poškvrny, ich charaktery musia byť pokropením krvou očistené od hriechu. Prostredníctvom Božej milosti a vlastným vytrvalým úsilím…“ Prosím, všimnite si tú kombináciu. „Prostredníctvom Božej milosti a vlastným vytrvalým úsilím, musia zvíťaziť v boji so zlom. Zatiaľ čo v nebi prebieha vyšetrovací súd, zatiaľ čo hriechy kajúcich veriacich sú odstraňované zo svätyne, musí ľud Boží na zemi vykonať zvláštne dielo očistenia − odstránenie hriechov.“ Pauza. A to je ten čas, v ktorom práve teraz žijeme, moji drahí priatelia, čas, kedy je potrebné pracovať na tom zvláštnom diele. Čítame: „Keď bude toto dielo dokončené, nasledovníci Krista budú pripravení na Jeho príchod…“ Pauza: Príde to veľmi skoro. Počujem „amen“? {Amen.} Čítame : „Potom cirkev, ktorú náš Pán príjme k sebe pri svojom príchode, bude cirkev, slávna, cirkev, nemajúca škvrny, alebo vrásky, alebo niečoho takého.‘“ {Ef 5,27} Chcem byť súčasťou tej cirkvi. Sme v tom zajedno? {Amen.} „Slávna cirkev.“

Aká by, mimochodom, mala byť tá slávna cirkev? Použite svoj kľúč, svoj vykladačský kľúč. Mala by to byť cirkev, ktorá odráža charakter, slávu jej Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. A musí byť bez škvrny, alebo vrásky, alebo niečoho takého. Moji milí priatelia, tá cirkev musela získať víťazstvo v boji proti zlu. Musela sa naučiť, ako byť víťazom. Počujem „amen“? {Amen.} A ak máme byť súčasťou tej cirkvi, to je to, čo sa musíme naučiť. Musíme sa naučiť víťaziť nad týmto protichodným činiteľom, nazývaným zlo. Môžeme sa to naučiť? Áno, môžeme! Máme vzácne zasľúbenie: „Ty zvíťazíš!“ {5T.513} Môžete povedať „amen“? {Amen.} No sľuby sú niečím podmienené, však?

Musím prečítať aj podmienku. Nájdeme to v Testimonies {Svedectvá}, 5. zväzok, str. 513. Prosím, všimnite si, že tá podmienka je dvojaká. „Ak bojuješ boj viery celou silou svojej vôle, zvíťazíš.“ Sľub je „zvíťazíš“. Ale aká je podmienka? Musíš sa naučiť „bojovať boj viery celou silou svojej vôle“. Chcete zvíťaziť moji milí priatelia? Čo sa potom musíte naučiť robiť? „Bojovať boj viery celou silou svojej vôle.“ A práve sme tu načrtli obsah našich niekoľkých ďalších štúdií. Musíme sa naučiť ako „bojovať boj viery celou silou svojej vôle.“

Zamerajme dnes večer našu pozornosť na to, ako bojovať boj viery. Takže, nepriateľ nad ktorým musíme zvíťaziť, je zlo. Je dvojaké: zahŕňa satana, autora zla, no obzvlášť naše ja, vrodené zlo prirodzeného srdca. Čo je to zlo, nad ktorým musíme zvíťaziť? Satan pôvodca zla a naše ja, vrodené zlo prirodzeného srdca − aby sme použili inšpirovaný popis telesnej prirodzenosti, alebo starého človeka.

Teraz sa poďme pozrieť na oboje. Po prvé − satan, 1Petra 5, 8-9: „Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor,“ ako? „pevní vo viere…“ Moji drahí priatelia, na to aby sme prekonali autora zla, sa musíme naučiť, ako bojovať a vyhrať dobrý boj viery. Musíme sa naučiť ako zostať pevnými vo viere. Amen? {Amen.} Jedine takto odoláme pôvodcovi zla. Christian Education {Kresťanská výchova}, strana 114: „Verte, že On je pripravený vám pomôcť skrze svoju milosť, keď k nemu prídete v úprimnosti. Musíte bojovať dobrý boj viery. Musíte byť zápasníkmi pre korunu života. Bojujte, lebo satan vás má na dosah, a ak sa nevymaníte spod jeho rúk, budete postihnutí a zničení. Nepriateľ je na pravej strane a na ľavej, je pred vami a za vami, a vy ho musíte udupať pod svojimi nohami. Bojujte, aby ste vyhrali korunu. Bojujte, lebo ak nevyhráte korunu, stratíte všetko v tomto živote a v budúcom živote. Bojujte, ale nechajte to v sile vášho vzkrieseného Spasiteľa.“ Amen? Moji drahí priatelia, bez Neho nemôžeme urobiť nič. Ale „všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi,“ {Filip 4,13} a to zahŕňa aj bojovanie a vyhranie dobrého boja viery {1 Tim 6,12} proti pôvodcovi zla, satanovi.

No prosím pochopte, že z týchto dvoch dimenzií zla, s ktorými musíme bojovať v našom kresťanskom zápase − našom duchovnom zápase − je tým najhorším a najobávanejším nepriateľom − naše ja. Je to naše ja, to vrodené zlo prirodzeného srdca. Testimonies {Svedectvá}, 3. zväzok, strana 106: „Boj proti nášmu ja je tým najväčším zápasom, aký sa kedy bojoval.“ … najväčším zápasom, aký sa kedy bojoval …Review and Herald, 5. marec 1908: „Nemáme žiadneho nepriateľa, ktorého sa musíme báť.“ Pauza. Nie je to zaujímavé? „Nemáme,“ koho? „žiadneho nepriateľa, ktorého sa musíme báť.“ Nie je satan nepriateľom, ktorého sa máme báť? Moji drahí priatelia, dobrou správou je, že satan bol porazený. Amen? {Amen.} Spomínate si na to, ako sme išli na Golgotu? …a čo je Golgota? – „miesto lebky.“ Máme smrteľne raneného nepriateľa. Amen? Keď kríž dopadol do tej kamenistej jamy na Golgote, hlava hada, toho starého hada, nazývaného tiež diabol, bola čo? Bola rozdrtená. {1 Moj 3,15} Amen? A jedinou vecou, ktorá mu môže dať nad nami moc je to, že prestaneme vidieť, chápať, osobne veriť a prijímať pravdu, ako je zjavená v ukrižovanom Kristovi.

On povedal: „A poznáte pravdu, a pravda vás,“ čo? „vyslobodí.“ {Ján 8,32} A tých, ktorí prichádzajú ku krížu, a uvedomujú si

 • pravdu, čo sa týka Božieho charakteru
 • a pravdu, čo sa týka dôsledku hriechu,

tých pravda vyslobodzuje a satanova moc je zlomená. – Takto bola jeho hlava rozdrtená. {1 Moj 3,15}

No moji drahí priatelia, je to srdce nevery, ktoré v nás prebýva, a ktorého sa musíme báť. A je to to vrodené zlo nášho prirodzeného srdca − ktoré má prirodzený sklon nechať sa nahovoriť satanovými klamstvami − ktorého sa musíme báť. A keď porazíme nepriateľa číslo jedna, ktorý prebýva v nás, postupne porazíme aj jeho spojenca. Amen? …a kto je spojencom toho starého človeka? − satan a kráľovstvo temna.

Vráťme sa k nášmu citátu: „Nemáme žiadneho nepriateľa, ktorého sa musíme báť. Náš veľký konflikt je s naším neposväteným ja. Keď víťazíme nad naším ja, prostredníctvom Toho, ktorý nás miloval, potom sme viac ako len víťazi. Bratia moji, víťazstvom je večný život. Poďme bojovať dobrý boj viery.“ Keď bojujeme a vyhrávame v dobrom boji viery, nad vrodeným zlom nášho prirodzeného srdca, naším ja, sme viac ako len víťazmi. Prečo? Pretože, získame nielen víťazstvo nad nepriateľom v nás, ale získame víťazstvo nad celým kráľovstvom temnoty. Keď zvíťazíš nad spojencom nepriateľa, ktorý prebýva v tábore, zvíťazíš nad celým kráľovstvom temnoty. Moji priatelia, aké je potom pre nás dôležité naučiť sa bojovať a víťaziť v dobrom boji viery.

Dobrý boj, prečo je to dobrý boj? Nuž, v prvom rade preto, lebo máme nekonečne mocného a milujúceho Pána, ktorý tento boj bojoval a vyhral v náš prospech, a s Ním na našej strane, nemôžeme prehrať boj. Amen? {Amen.} Nemôžeme prehrať boj. Jediný spôsob ako môžeme prehrať je, že opustíme nášho Pána a Spasiteľa. Rimanom 8,37: „Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý si nás,“ čo? „zamiloval.“ Miloval nás tak veľmi, že za nás zaplatil nekonečnú cenu, aby pre nás získal víťazstvo a umožnil nám – skrze Jeho milosť − získať si víťazstvo samostatne. Vidíte, tak veľmi nás miloval, moji drahí priatelia, že On nielen že bojoval a zvíťazil, aby nás oslobodil od trestu za hriech, On ten zápas bojoval a vyhral, aby nás oslobodil aj od moci hriechu. Prosím nezabúdajte, že nás oslobodil od moci hriechu. On nás príliš miluje, než aby nás nechal tyranizovať naším starým človekom a jeho spojencom satanom. Chvála Bohu, že Jeho milosť je dostačujúca, aby nás oslobodila od tyranie toho vrodeného zla prirodzeného srdca.

Ako dlho trvá pre kresťana tento boj? Ako dlho? Trvá počas celej kresťanskej skúsenosti na planéte Zem. „Od kríža,“ k čomu? „ku korune sa má vykonať vážna práca. Je to boj s vrodeným hriechom, je to zápas s vonkajším zlom. Kresťanský život je neustály boj a pochod.“ Review and Herald, 29. novembra 1887. Už sme to predtým spomenuli, ale uvedomte si prosím, že celý kresťanský život na planéte Zem je boj.

Ale aký je to druh boja? Je to fyzický boj? Nie, je to duchovný boj. Je to boj o podmanenie mysle. Je to boj o ovládnutie myšlienok. Pozrite sa, ako jasne Pavol hovorí o duchovnej podstate tohto boja v 2 Korinťanom 10,3-5: „Lebo pravda chodíme v tele, ale nevojujeme podľa tela − lebo zbrane nášho vojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevností − ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti,“ čomu? „známosti Božej.“ Kde máte vy svoju známosť (svoje poznanie)? – vo svojej mysli. A čo je cieľom tohto boja? Koniec piateho verša: „Zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista.“ Je zrejmé, že je to duchovný boj a je to boj o dobytie a ovládnutie myšlienok, do akej miery? Že budeme prinášať „v plen každú myseľ do poslušnosti Krista.“

A v gréčtine, ako sme si už skôr spomenuli, sloveso, ktoré je preložené ako „zajímame v plen“ je v prítomnom aktívnom čase. To znamená, že je to niečo, čo musí byť pretrvávajúce a ustavičné. Prečo? Pretože, moji drahí priatelia, naše myšlienky majú tendenciu podriadiť sa a oddávať sa vrodenému zlu nášho prirodzeného srdca, tým telesným túžbam, takže bojujú proti duši. Máme prirodzenú tendenciu, hoci v záujme zachovania, viete, dobrého vzhľadu, dobrej fasády, sa nám môže podariť, udržať si to oddávanie sa žiadostiam, len na úrovni správania. Avšak mnohí z nás sa práve v súkromí mysle − kde si myslíme, že je to v poriadku – oddávame telesným túžbam. No moji drahí priatelia, v tomto prípade nebojujeme a nevyhrávame duchovný boj. Bojujeme a vyhrávame len telesný boj, aby sme si udržali pokrievku na našom správaní.

Náš je však duchovný boj o ovládnutie toho, čo sa deje tu hore, kde viete len vy a Boh, čo sa odohráva. Sme v tom zajedno? Prosím pochopte, že to bojisko, na ktorom kresťan bojujeje medzi pravým a ľavým uchom. Ide o úplné víťazstvo nad našimi myšlienkami. To je to duchovné bojisko a máme silnú zbraň na to, aby sme tam získali víťazstvo.

Aká je to zbraň? Základná útočná zbraň v kresťanskej zbroji? Ako ju voláme? Meč. Je to meč Ducha, ktorým je Slovo Božie. To sú tie vzácne zasľúbenia a pravdy Božieho Slova a nimi boríme všetky tie… Ako to nazýva? „Úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej.“ Diablove klamstvá, tie mylné filozofie, ktoré sú založené na zvodoch satana, musia byť zborené a naše mysle musia byť preprogramované pravdou aby sme mohli skutočne získať víťazstvo v ríši nášho myšlienkového života. A znova − cieľom je zajímať v plen každú myšlienku do poslušnosti Krista. Faith I Live By, strana 124: „So zakorenenými hriechmi sa musí bojovať a musia sa prekonávať. Nežiaducim charakterovým rysom, či už zdedeným, alebo vypestovaným, by sme sa mali rozhodne vzoprieť a prekonať ich, skrze Kristovu moc… Deň za dňom a hodinu za hodinou, v nás musí prebiehať aktívny proces sebazapierania a posväcovania.“ Prebiehať, kde? …v nás. „A potom vonkajšie skutky budú dosvedčovať, že Ježiš prebýva vierou v našom srdci… Tam je nebo, a ó, ako vážne by sme sa mali usilovať ho dosiahnuť. Vyzývam vás… uverte v Ježiša, ako vášho Spasiteľa. Verte, že On je vám pripravený pomôcť, skrze svoju milosť, keď k Nemu prídete v úprimnosti. Musíte bojovať dobrý boj viery. Musíte byť zápasníkmi pre korunu života.“

Moji priatelia, prosím všimnite si, že táto koruna života, o ktorú musíme zápasiť − my o ňu nezápasíme, aby sme si ten večný život zaslúžili, ale zápasíme, aby sme sa stali preň spôsobilí a aby nám tento večný život mohol byť zverený. Nemá to nič dočinenia so zásluhami, alebo skutkárčením. Nemá to nič dočinenia so zaslúžením si večného života. Má to však čo dočinenia s prípravou na radosť z neho. Spomínate si na to pozorné štúdium, ktoré sme mali a na rozdiely, ktoré sme urobili….?

Predtým, ako nám môže byť zverený večný život, moji drahí priatelia, musíme prísť na miesto, kde sme, pre lásku Kristovu, s hriechom prestali. Amen? Pretože viete, že sa charakter nezmení, keď pôjdeme do neba. Naše charaktery si zoberieme zo sebou, a čo je charakter? − naše myšlienky a pocity. Takže, ak ešte stále lipneme k hriechu v ríši našich myšlienok a pocitov, nemáme charakter, ktorý by bol spôsobilý pre večnosť, alebo by mu mohol byť zverený večný život. Potrebujem viackrát zopakovať tú pravdu, pretože nechcem, aby ste si mysleli, že toto je spravodlivosť zo skutkov… To v žiadnom prípade! Toto je práca, ale nie je záslužná. Je to viera, ktorá pracuje skrze lásku, za účelom čoho? {Gal 5,6} Očistenia duše, aby sme mohli byť spôsobilými občanmi neba. Prosím majte to jasne na pamäti.

Takže, v tomto duchovnom boji, priatelia – kresťanskí vojaci, aké sú naše príkazy? Čo nám náš Princ Immanuel, ktorý je hlavou našej armády, velí robiť? Rimanom 6,12. Je to celkom jednoduché: „Nech tedy nekraľuje,“ čo? „hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach…“ Prosím všimnite ši, že nie sme napomínaní nenechať si hriech − aby vôbec nemohol zostať v našich smrteľných telách… Ale sme napomínaní, aby sme ho nenechali, čo? … vládnuť. A mimochodom, skutočnosť, že sme napomínaní, aby sme ho nenechali vládnuť, je veľmi jasné znamenie toho, že ešte stále, čo? …. zostáva, očividne. Prečo by sme mali bojovať, aby sme ten hriech zdržali od vládnutia, keby tam vôbec nebol?

Pamätajte, že keď sa znovu narodíme, máme čo? …dve prirodzenosti. Duchovná prirodzenosť vládne, no telesná prirodzenosť stále, čo?… zostáva. Naším bojom, naším duchovným bojom je zdržať tú telesnú prirodzenosť od, čoho? … od vládnutia. A čo určuje, či tá prirodzenosť vládne, alebo nie? „Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho,“ čo? „poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela žiadostiach.“ Ak poslúchame, ak plníme túžby tela, tá prirodzenosť stále zostáva… Naozaj len zostáva? Nie, ona čo? Vládne. „Či neviete, … že ste sluhami toho, koho poslúchate?“ hovorí v tej istej kapitole, len o niekoľko veršov ďalej.

Takže to, čo určuje, moji drahí priatelia, či bojujeme a vyhrávame ten duchovný boj, alebo nie, je to, či poslúchame, alebo neposlúchame žiadosti tela, a či ich plníme. A prosím uvedomte si, že sú v prvom rade najviac napĺňané, kde? Medzi pravým a ľavým uchom, v súkromí mysle, a len preto, že sa zdržiavame robenia nesprávnych vecí ešte nemôžeme určiť, či úspešne bojujeme a vyhrávame tento boj. Počujete čo sa vám tu snažím naznačiť? Môžete sa panovačne, so sebeckou motiváciou, zdržiavať od robenia špatných vecí, aby ste si nepoškvrnili dobrú povesť, no pritom sa im stále oddávať tu hore, vo vašom myšlienkovom živote, vo vašej predstave a vašej fantázii. A ak sa im oddávate dokonca tu hore v mysli, potom hriech vládne. Počujem „amen“? {Amen.} Vládne. Takže, pochopte prosím, že je nevyhnutné učiť sa, ako bojovať a vyhrať tento boj, na úrovni našich myšlienok a pocitov – podčiarknite si to. Toto je duchovný boj, moji drahí priatelia, to je duchovný boj. Review and Herald, 3. mája 1881: „,Ste sluhami toho, koho poslúchate.‘ {Rim 6,16} Ak sa oddáme hnevu, žiadosti, chamtivosti, nenávisti, sebeckosti…“ Pauza. Kde sa v prvom rade oddávame hnevu, žiadosti, chamtivosti, nenávisti a sebectvu? Kde? − v mysli, v mysli. „Ak sa oddáme hnevu, žiadosti, chamtivosti, nenávisti, sebeckosti, alebo akémukoľvek inému hriechu, stávame sa služobníkmi hriechu. ,Nikto nemôže slúžiť dvom pánom.‘ Ak slúžime hriechu, nemôžeme slúžiť Kristovi.“ Prosím vás, tu sa so sebou nezahrávajte. „Kresťan pocíti nabádania hriechu…“ Kto pocíti nabádania hriechu? − Kresťan. Prečo? „Lebo telo žiada proti Duchu, no Duch bojuje proti telu, udržiavajúc,“ čo? „neustály boj. Tu je Kristova pomoc potrebná. Ľudská slabosť sa spája s božskou mocou, a viera volá: ,Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.‘“ {1 Kor 15,57} Moji drahí priatelia, je to boj, je to neustály konflikt, no je to dobrý boj viery. Viera volá: „Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.“ No musím sa tu zastaviť a opäť zvýrazniť ten bod.

Ak vládne hriech, ak slúžime hriechu, kto nevládne? – Kristus. A moji drahí priatelia, ak Kristus nevládne, nie je Pánom, a ak On nie je Pánom, nie je našou Spravodlivosťou. Prosím, prosím vás, buďte tu k sebe naozaj úprimní. Aké je Jeho meno? − Hospodin naša Spravodlivosť. {Jer 23,6} Pamätáte si, keď sme študovali neoddeliteľnú podstatu tohto mena? {Lekcie 14. A a B} Nemôžete Ho prehlásiť za svoju spravodlivosť a odmietnuť Ho ako svojho Hospodina. Presne z toho dôvodu nemôže rúcho spravodlivosti zahaliť žiadny pestovaný hriech. Ak si volíte aby vládol len jeden jediný hriech, nenechávate vládnuť Krista a On nie je Pánom, a ak On nie je Pánom, nie je ani vašou spravodlivosťou. Máme v tom všetci jasno? Prosím, buďte tu k sebe úprimní.

Takže, ako sa nazýva tento boj? Voláme ho „dobrý boj viery,“ …viery. Viete moji drahí priatelia, ako bojovať boj viery? Trvám na tom, že ak máme byť víťazmi, ak máme premôcť tento protichodný činiteľ − autora zla, a čo je najdôležitejšie, vrodené zlo prirodzeného srdca − musíme sa naučiť bojovať a vyhrať tento boj viery. No tiež trvám na tom, že ak sa máme učiť bojovať a vyhrať dobrý boj viery, musíme pre začiatok pochopiť, čo je to viera, však? Musíme pochopiť, čo je viera. Takže, nech sú požehnané vaše srdcia, môže to znieť ako celkom jednoduchá a základná otázka a možno by ste si mohli pomyslieť: „Prečo sa zaoberáme tým, či rozumieme alebo nerozumieme tomu, čo je viera? Samozrejme, že každý vie, čo je to viera.“ Skutočne? Viete, čo je viera? Čo je viera? Očakávam, že mi niekto dá kľúčový text na definíciu. Aký je kľúčový text definície viery? „A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.“ {Žid 11,1} Ďalšia otázka. Očividne viem, čo je viera. No ale čo to znamená? „… je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.“ Skúsili ste niekedy prostredníctvom toho pracovať? Čo to v skutočnosti znamená? Iste, toto je viera, ale čo to znamená? „… je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.“ Čo je viera, moji priatelia? Viete, tu sa často dostávame do uzavretého kruhu. Keď sa nás niekto pýta, čo je viera, odpovedáme, že je to „dôverovanie Bohu,“ a ak sa vás potom spýtajú: „Dobre, a ako vy dôverujete Bohu?“ odpovieme: „No na to musíte mať vieru.“

Viete, toto mi pripomína jeden príbeh. Kazateľ chcel spraviť malú kontrolu, či jeho kázanie bolo, alebo nebolo jasne pochopené. Hneď po kázni sa pobral do zadnej časti zboru a prvému dieťaťu, ktoré našiel, položil otázku ohľadne kázne. Pretože si pomyslel, že ak by to pochopili deti, tak dospelí by to mohli pochopiť tiež. A tak práve dopovedal obdivuhodnú kázeň, na ktorej skutočne ťažko pracoval − na tému viera, aby v svojom zhromaždení objasnil, čo to vlastne viera je. A tak sa s dychtivým očakávaním ponáhľa dozadu, zastavuje prvé dieťa, malého chlapca a hovorí: „Prepáč mi synu. Po vypočutí si kazateľovej kázne, môžeš mi povedať, čo je to viera?“ A malý chlapec bez váhania povedal: „Áno kazateľ, to je jednoduché. Viera znamená veriť v niečo, čo viete, že nie je pravda.“ Kazateľ sa zarazil a uvedomil si, že sa musí vrátiť späť k svojmu štúdiu a znovu na tejto kázni popracovať. No viete, mnohí z nás máme tento druh podvedomého myslenia v našich vlastných mysliach. Viera znamená veriť v niečo, čo viete, že nie je pravda. Takmer to vyznie, ako by viera musela dať zbohom bežnému rozumu − takže skočíte do prázdna a veríte, že vás niečo zachytí. Nie, moji priatelia, prosím, nechoďte touto cestou.

Čo je viera? Čo je viera? Dobre. V prvom rade si uvedomme, že viera je neoddeliteľná od Slova Božieho. Počuli ste, čo som práve povedal? Aká je viera? Neoddeliteľná od čoho? …od Slova Božieho. Všimnite si Rimanom 10,17: „Tak teda viera,“ prichádza z čoho? „z počutia a počutie skrze Slovo Božie.“ Môžete mať vieru bez Slova Božieho? V skutočnosti nie, zachraňujúcu vieru nie. Všimnite si text, z ktorého sme si vzali názov pre dnešné štúdium. 1. Timotejova 6,12: „Bojuj dobrý boj viery, uchop,“ čo? „večný život…“ No všimnite si prosím, prečo máme život hojný a večný? Ján 6,63: „Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.“ Takže, moji drahí priatelia, prosím pochopte, že viera musí uchopiť životodarné Božie Slovo. Sme v tom všetci zajedno? Čo musí robiť viera? Musí počúvať, veriť a prijať životodarné Slovo Božie a pokračovať v konaní podľa toho.

Poďme si to teraz ilustrovať, prosím, popracujte na tom so mnou. Jeden z najlepších spôsobov, ako definovať vieru, je ilustrovať ju. Kto je použitý v Písme, ako klasická ilustrácia pravdivej viery? Výborne, je to Abrahám. Rimanom 4,3: „A Abrahám uveril Bohu, a bolo mu to počítané za spravodlivosť,“ správne? Teraz tam máme citát zo staro-zmluvného príbehu. Je zaznamenaný v 1. Mojžišovej 15,6. A samozrejme v akom jazyku je písaný Starý Zákon? Hebrejčine. „A uveril Hospodinovi, a On mu to počítal za spravodlivosť,“ je to, čo nám pôvodný príbeh hovorí v hebrejčine. A moji drahí priatelia, pozeraním sa na pôvodný jazyk získame vzácny náhľad. Hebrejské slovo, ktoré je preložené ako „uveril“ je slovo „aman“. Zachytili ste to? Aké hebrejské slovo sa prekladá ako „uveril“? – „aman“. Aké slovo tam počujete? „Amen.“ Náš výraz „amen“ dostaneme z tohto hebrejského slova „aman“. Čo znamená „amen“? Nech je tak … nech sa tak stane. Moji drahí priatelia, prosím, zapamätajte si tento postreh. Čo je viera? Viera je odpoveď „nech sa tak stane,“ keď počujeme Slovo Božie, životodarné Slovo Božie. Poďme popracovať s Abrahámom. Čo povedal Boh Abrahámovi svojim životodarným slovom? Povedal: „Učinil som ťa otcom mnohých národov.“ {Gen 17,5} Pozoruhodné, zvlášť keď uvažujete o skutočnosti, že Abrahám mal okolo 100 rokov. Teraz mi povedzte, ak by sa Abrahám rozhodol odpovedať na Božie Slovo na základe ľudského uvažovania, a na základe toho, čo mu vraveli ľudské zmysly, keď sa pozrel do stále ľúbeznej, no veľmi zvráskavenej tváre Sáry, ako by odpovedal na Božie prehlásenie: „Učinil som ťa otcom mnohých národov?“ Ako by odpovedal, keby bol ovládaný ľudským rozumovaním a reagoval by na prosté, ľudské zmyslové vnemy? Ako by odpovedal? „To sa, Bože, ani náhodou nemôže stať. V žiadnom prípade sa to nestane. Je príliš neskoro. Kde si bol vtedy dávnejšie, keď sa to mohlo stať?“ No moji drahí priatelia, po veľmi chybnom pokuse o spravodlivosť − zo skutkov, známom ako Hagar, je pre mňa pozoruhodné, keď Písmo hovorí, že Abrahám o tom nepochyboval. Pochyboval dosť na to, aby nastúpil na nesprávnu koľaj a snažil sa, aby sa Božie Slovo stalo pravdou, však? No uvedomte si prosím, že Abrahám v odpovedi na Božie mimoriadne vyhlásenie o tom, že bude otcom veľkého národa, povedal: „Aman,“ teda uveril. Inými slovami povedal: „Nech sa tak stane.“ Sledujete to? Povedal: „Nech sa tak stane.“ Ako mohol povedať takú vec? Pretože vedel, prosím pochopte to, vedel, že Ten, ktorý k nemu prehovoril, mal aj moc priviesť do reality to, čo prehlásil. Pozrite, Slovo Božie nie je obyčajné slovo, však?

„Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. {Ž 33,6} Lebo on povedal, a …“„stalo sa“ je pridané. V anglickom preklade bolo slovo „stalo sa“ pridané. V hebrejčine sa jednoducho hovorí: „On povedal a bolo, On rozkázal, a postavilo sa.“ Slovo Božie nie je obyčajné slovo, však? V Božom Slove je tvorivá moc, ktorá prináša do skutočnosti to, čo On prehlasuje. A Abrahám vedel, že Boh, ktorý mu povedal, že bude otcom veľkého národa, mal tú moc, svojím Slovom tak aj učiniť. Rozumiete tomu? Toto je podstatná časť viery. Vedel, že Boh mal tú moc svojím Slovom uskutočniť to, čo sám prehlásil. A čo mu teda na to odpovedal? „Nech je teda tak, nech sa tak stane. Nech sa tak stane v mojom živote.“ A ako pasáž pokračuje ďalej, Rimanom 4,21: „A súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj,“ čo? „učiniť.“ Vidíte, Abrahám veril, že to, čo Boh povedal, mal aj moc priniesť do reality. A bola to viera, ktorá mu bola počítaná za, čo? − za spravodlivosť.

Teraz prosím pochopte… Zhrňme si to tu. Prosím pochopte z tejto ilustrácie, čo je to viera. Viera, v prvom rade počúva Božie Slovo. Sledujete to? Čo robí viera? Počúva Božie Slovo a verí, že čo Boh hovorí je tiež schopný učiniť, priniesť do reality. Prečo? Pretože to nie je len obyčajné slovo, je to Jeho Slovo, ktorý povedal, a bolo, rozkázal, a postavilo sa. {Ž 33,9} Je to Slovo Boha, ktorý povedal: „Nech je svetlo! A bolo,“ čo? „svetlo.“ {1Moj 1,3} A tak s vedomím si toho, že mal moc uskutočniť to, čo vyhlasoval, taktiež dáva Bohu povolenie… Viera tiež dáva Bohu povolenie, aby tak učinil vo vašom živote. Zachytili ste tie tri veci? Počúva Božie Slovo. Verí, že Boh môže učiniť to, čo vyhlási, a čo je tretie? …dáva Mu súhlas, aby tak mohol učiniť vo vašom živote.

Moji drahí priatelia, toto je viera. No je tu aj štvrtá vec. Je tu štvrtá vec, ktorú viera robí. Skutočná viera, pokračuje ku konaniu na základe toho Slova, pretože si je vedomá, že Boh dáva silu dané Slovo poslúchať. Prosím, toto si nenechajte ujsť. „Viera bez skutkov je,“ aká? „mŕtva.“ {Jak 2,20} Musíte to dotiahnuť do toho štvrtého kroku. Zachytili ste tie štyri kroky?

 • Viera počúva Božie Slovo.
 • Viera vie, že Boh má moc uskutočniť to, čo On sám prehlasuje.
 • Vo vedomí si toho, dovoľuje Bohu, aby tak učinil v našom živote.
 • A po štvrté, viera, čo? Na základe toho aj koná, pretože si je vedomá, že Boh nám dá silu vykonávať Jeho vôľu v našom živote.

Pochopili ste to? Rozumiete tomu? Pozrite, je tu niečo, čo Abrahám musel vykonať na základe daného Slova, však? Boh vám žehnaj, musím podstúpiť riziko, že budem indiskrétny… Izák neprišiel na svet z panny, teda z nepoškvrnenosti. Abrahám musel konať na základe Slova. No vedel, že Boh mal tú moc vziať jeho „mŕtve“ telo a dať mu život. Amen? …a urobiť to isté pre Sárine lono. Pozrite, viera verí, že v Slove Božom je živá moc a na základe toho koná, dôverujúc Bohu, že dá tú živú moc a uspôsobí nás k vykonávaniu Jeho vôle v našich životoch. Teraz už rozumiete, čo je viera?

Takže, teraz chcem vziať tento princíp a aplikovať ho do toho, ako bojujeme a vyhrávame dobrý boj viery. Rýchlo: Aký povel sme dostali? Čo sa týka toho protichodného činiteľa nazývaného telo, ktorý je vlastne vrodeným zlom prirodzeného srdca, teda hlavným Hriechom… Dostali sme povel, aby sme ho nenechali, čo? …vládnuť. Rimanom 6,12: „Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach.“ Takže, ako poslúchneme tento povel? – čím? … vierou. Teraz, ktoré slovo musíme počuť, uveriť mu a povedať naň „amen“ a konať podľa neho, ak máme poslúchnuť tento povel? Nuž, všimnite si prosím, že ten povel začína slovami „nech teda.“ {lepšie je to preložené ako „preto“} Akým slovom sa začína? … slovom preto. Kedykoľvek použijete slovo „preto,“ čo to naznačuje? − nejaký záver. Správne.

Pamätám si, chodil som na základnú školu, a mali sme hodinu správneho čítania. Áno, musel som chodiť na hodiny správneho čítania a moja učiteľka sa mi snažila vysvetliť slovo „preto,“ a ja na to nikdy nezabudnem. Povedala: „Steve, kedykoľvek narazíš na slovo „preto,“ musíš sa sám seba spýtať, čo „preto“ znamená. Nikdy som na to nezabudol. Nie je to zaujímavé, ako sa veci ukladajú do vašej mysle? …a ona začala vysvetľovať, že je to z veľmi dôležitého dôvodu. Je to signál, ktorý ti hovorí, že to, čo nasleduje je záver,a ten je založený na tom, čo bolo práve povedané.

Teraz si prosím všimnite, že tento povel, aby sme nedovolili hriechu vládnuť, je čo? …záver. Znovu sa teda pýtam, kde musíme ísť, vypočuť si Božie Slovo a povedať amen, aby sme ten povel poslúchli vierou? Nešli by sme k tomu, čo bolo práve povedané pred slovom „preto“? Dáva vám to zmysel? Dobre. Teraz so mnou popracujte: Rimanom 6. kapitola. Rimanom 6,1: „Nuž čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Nech sa nestane! Lebo veď ktorí sme zomreli hriechu – jako budeme ešte žiť v ňom?!“ Veľmi zaujímavé  – čo nám Božie Slovo hovorí? Zomreli sme hriechu, preto nepotrebujeme, čo? …žiť v ňom dlhšie. Či nevidíte, že ak skutočne veríme, že sme zomreli hriechu, tak môžeme zabrániť hriechu vládnuť? Ako môže mŕtvy muž vládnuť? Sme v tom zajedno?

Dobre, pomôž nám, Pavol: ako, kde, a kedy sme zomreli hriechu? Počúvajte, vysvetľuje to v 3. verši: „Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho,“ čo? „smrť? Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme, jako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života.“ Teraz sledujte, chcem potvrdiť 5. verš. „Lebo ak sme sa stali spolusrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia budeme.“ Čo som práve potvrdil? Nariadenie krstu. Koľkí z vás sú tu pokrstení? Myslím si, že každý. Pochopili ste hlboký, duchovný symbolizmus v tom nariadení? Mimochodom, pre toto krstíme ponorením. Pokropenie nevytvára to isté, hlboko významné, symbolické rozhodnutie, však?

Keď ste dovolili kazateľovi, aby vás naklonil nad vodný hrob, čo ste symbolicky vyznali, pred pozerajúcimi sa svedkami? A mimochodom, inšpirácia nám hovorí, že Božia Trojica, všetky tri osoby Božstva sú prítomné pri každom krste a sú Svedkami každého krstu − hlboko úctivý Svedkovia. {FLB 146.3} Amen? Čo ste hovorili týmto Svedkom, keď ste dovolili kazateľovi, aby vás ponoril do vodného hrobu? Hovorili ste, že ste sa rozhodli prijať Kristovu smrť hriechu za svoju, a tým ste sa rozhodli považovať seba samých, za akých? …mŕtvych hriechu. {Rim 6,11} A symbolicky ste povedali, že dovolením kazateľovi pochovať vášho starého človeka, sa krst stal hrobom pre starého človeka. Amen?

Moji priatelia, chvála Bohu, že to nie je koniec obradu. Amen? Keby to bol koniec obradu, krst by bol konečný, však? My sa vierou nestotožňujeme len s ukrižovaným a pochovaným Spasiteľom, my sa vierou stotožňujeme s kým? … so vzkrieseným Spasiteľom! {Amen.} … a to symbolicky hovoríte, keď dovolíte kazateľovi, aby vás čo? …. znova vynoril. No teraz sa vynárate ako, čo? …. nové stvorenie, nová bytosť! Váš starý človek je mŕtvy a pochovaný. Vodný hrob, ktorý je hrobom pre starého človeka, je maternicou pre nového človeka. Amen? A vy ste narodení z vody a z Ducha. Narodení aby ste, čo? …. chodili v novote života. {Rim 6,4} Priatelia moji, chvála Bohu za nariadenie krstu. Amen? A v čom je to našou prednosťou, keď o tom vieme? Verš 6, Rimanom 6,6: „Vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný,“ s kým? … s Kristom. S akým záverom? „Aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej pôsobnosti,“ majte sa na pozore, „aby sme viacej,“ čo? „neslúžili hriechu.“ Prečo hovorím „majte sa na pozore“? Nuž preto, že to znie takmer akoby bol starý človek pri krste, čo? Vyhladený, odišiel, už žiadny ďalší problém, žiadny ďalší spor. Je to tak? Nie, nie je. A budeme musieť pochopiť, čo tým Pavol myslí, hneď, ako budeme pokračovať po krátkej prestávke. Postavili by ste sa k modlitbe, prosím?

Otec v nebesiach, veľmi pekne Ti ďakujeme, že nám pri štúdiu pomáhaš porozumieť, ako môžeme bojovať a vyhrať dobrý boj viery. Musíme pochopiť, čo je to viera, a potom musíme pochopiť, kde nám Tvoje Slovo ukazuje, že máme povedať „amen,“ aby sme mohli bojovať a vyhrať tento intenzívny duchovný boj nad protichodným činiteľom tela, tým vrodeným zlom prirodzeného srdca. Prosím, zostávaj s nami, keď budeme pokračovať v štúdiu. Toto je našou modlitbou v Ježišovom mene. Amen.

Ak nájdete akúkoľvek chybu v texte, budeme Vám veľmi vďační, ak nám napíšete, aby sme ju mohli opraviť. Pokiaľ máte záujem, môžte si posúvaním textu v zelenom rámiku sledovať prednášku a vidieť kontext počas pozerania videa. Ak ste stratili miesto v textovej časti, stačí dať do vyhľadávača (CTRL-F) pár slov z miesta, ktoré práve pozeráte.