jesen “Kto má uši, nech reaguje na to čo Duch hovorí zborom.” (Rev 2:7) Pred pár dňami som dostal email s takýmto obsahom:

“Som poučená Bohom, aby som náš ľud varovala pred sťahovaním sa do miest a zabývaním sa v nich so svojimi rodinami.” (MS 81, 1900)

“Boh si od svojho ľudu praje, aby sa presťahoval na vidiek, kde sa môže usadiť a pestovať vlastné ovocie a zeleninu, kde ich deti môžu byť v prírode privedené do priameho kontaktu s dielom Božím. Odveďte svoje rodiny z miest – to je moje posolstvo.

O tejto pravde sa musí hovoriť, či už ľudia poslúchnu alebo nie…

Mestá by mali byť opracované zvonka. Posol Boží hovorí: “Mestá nemajú byť varované? Áno, majú; ale nie Božím ľudom bývajúcim v nich, ale navštevujúcim ich a varujúcim pred tým, čo prichádza na svet,” (EGW, Lt 182, 1902)

“Máme byť “opatrní ako hadi a jednoduchí ako holubice” vo svojom úsilí zaopatriť si vidiecke majetky za nízku cenu a z týchto stredísk riadiť mestá.” (Special Testimonies, Séria B, č.14, str.7, 1902)

“Enoch si neučinil svoj domov medzi hriešnikmi. Nebýval v Sodome, aby Sodomu zachránil. Umiestnil svoju rodinu a svoj príbytok tam, kde bola tak čistá atmosféra, ako to len bolo možné. Potom niekedy zašiel dolu k obyvateľom miest s posolstvom, ktoré mu zjavil Boh. Každá návšteva do sveta pre neho bola bolestná. Videl a pochopil niečo z malomocenstva hriechu. Potom, čo kázal svoje posolstvo, zo sebou vždy vzal do ústrania hôr niektorých, ktorí prijali jeho varovanie.” (1BC 1087)

“Ako Boží ľud sa nemáme usadzovať tam, kde budeme nútení úzko sa stýkať s tými, ktorí Boha nectia…Čoskoro dôjde ku konfliktu s tými, ktorí zachovávajú nedeľu…

Tí, ktorí zachovávajú nedeľu, budú to vyžadovať i od všetkých ostatných a budú utláčať tých, ktorí sa rozhodnú zachovávať sobotu Pána. Máme sa teda usadzovať tam, kde môžeme zachovávať prikázanie o sobote v celej jeho plnosti….

Ak nám Božia prozreteľnosť umožňuje usadiť sa bokom od miest, je to Jeho vôľa, aby sme to urobili, lebo nám nastávajú nekľudné časy.” (MS 99, 1908)

“Poučujte náš ľud, aby vyšiel z miest na vidiek, kde sa dá zaobstarať kúsok zeme a zariadiť domov pre seba a svoje deti…V súčasnej dobe musíme v mestách držať domy k zhromažďovaniu (modlitebne). Ale už čoskoro tam nastanú také boje a zmätky, že tí, ktorí si potom budú priať mestá opustiť, už toho nebudú schopní. Na tieto veci musíme byť pripravení.” (General Conference Bulletin, 6.4. 1903)

“Protestantský svet zaviedol miesto pre sobotu modlársku nedeľu a ide v stopách pápežstva. Preto vidím, že je nutné, aby sa Boží ľud vysťahoval z miest na odľahlé vidiecke miesta, kde môžu obrábať pôdu a vypestovať si, čo potrebujú. Tak môžu vychovávať svoje deti k prostým, zdravým návykom. Vidím, že je potrebné sa poponáhľať, aby v rozhodujúcej chvíli bolo všetko pripravené.” (Letter 90, 1897)

“Pracovné odbory budú jednou zo síl, ktoré prinesú na túto zem čas takého súženia, aké tu nebolo od samého počiatku sveta.” (Lt 200, 1903)

“Čoskoro príde doba, kedy vládnuca moc odborov začne byť despotická. Pán nášmu ľudu dáva znovu a znovu príkazy, že majú so svojimi rodinami opustiť mestá a ísť na vidiek, kde sa môžu lepšie zaopatriť životnými prostriedkami, pretože ťažkosti s nakupovaním a predávaním (Zjavenie 13:15-17) budú v budúcnosti veľmi vážne. Už teraz by sme mali dbať príkazov, ktoré sú nám dávané: Vyjdite z miest do vidieckych oblastí, kde domy nie sú natlačené jeden na druhom a kde sa oslobodíte od zásahu nepriateľov.” (Lt 5, 1904)

“Kto bude varovaný? Hovoríme znovu: Von z miest. Nepovažujte to za stratu, že musíte ísť do kopcov a hôr, ale vyhľadávajte také ústrania, kde môžete byť sami s Bohom a učiť sa Jeho vôli a Jeho spôsobom…
Nalieham na náš ľud, aby hľadanie duchovnosti učinil svojim celoživotným dielom. Kristus stojí za dvermi. Preto hovorím nášmu ľudu, aby nepovažoval za stratu, ak sú povolaní k opusteniu miest a odchodu na vidiecke miesta. Čakajú tam bohaté požehnania na tých, ktorí sa ich uchopia. Hľadením na prírodnú scenériu, dielo Stvoriteľa, štúdiom diela Jeho rúk, budete, bez toho aby ste si to vôbec všimli, pretvorení na ten istý (Boží) obraz.” (MS 85, 1905)

“Vyjdite z miest ako najrýchlejšie sa to dá a kúpte si malý kúsok zeme, kde môžete mať záhradu, kde vaše deti môžu sledovať, ako rastú kvety a učiť sa od nich jednoduchosti a čistote. (General Conference Bulletin, 30.marca 1903)

“Boh pomôže svojmu ľudu také domy na vidieku nájsť.” (MM 310, 1902)

“Základnú radu som už dala: “Vysťahujte sa z miest, zriaďujte svoje sanatóriá, školy i úrady bokom od zaľudnených stredísk.” Mnohí sa teraz budú obhajovať, prečo zostávajú v meste, ale čoskoro nadíde doba, kedy sa odsťahujú na vidiek všetci, ktorí si prajú uchrániť sa pred všetkým zlom, pretože bezbožnosť a mravná skazenosť porastú tak, že samotné ovzdušie miest sa bude zdať nimi presiaknuté.” (Letter 26, 1907)

“Von z miest, von z miest!” – to je posolstvo, ktoré mi Boh vytrvalo zosiela. Prídu zemetrasenia, prídu záplavy a my sa nemáme zariaďovať v bezbožných mestách, kde sa všemožne slúži nepriateľovi a kde sa na Boha tak často zabúda…” (LS 409, 410, 1906)

Share This Article, Choose Your Platform!

Leave A Comment